Makrá v OpenOffice.org – pokladničné doklady I.

Július Pastierik  /  11. 08. 2010, 00:00

Chcete v OpenOffice.org vystavovať príjmové a výdavkové pokladničné doklady s automatickým vypisovaním sumy slovom? Stiahnite si súbory s makrami, ktoré to umožňujú.

 

Pri práci s pokladničnými dokladmi je otravná práca pri vypisovaní sumy slovom. Preto si na túto činnosť pripravíme makro v OpenOffice.org, ktoré to urobí za vás. Pravdaže, s tým zároveň súvisí aj vytvorenie príjmového a výdavkového pokladničného dokladu v module Writer s tým, že podobne, ako pri jednoduchých faktúrach budete mať na strane dva doklady, pričom po zadaní údajov do prvého z nich sa pri kopírovaní najprv vypíše automaticky suma slovom a následne sa zadané údaje skopírujú aj do druhého dokladu, takže jednou tlačou vytlačíte doklad pre seba aj pre zákazníka.Upozorňujeme, že tak isto ako pri faktúrach, ani teraz sa pri kopírovaní neprenáša formátovanie písma či veľkosť buniek tabuľky, pomocou ktorej sú pokladničné doklady vytvorené.

Stiahnite si tlačivo príjmového a výdavkového pokladničného dokladu v slovenskom jazyku.

Pre programátorov uvádzame makro pre prevod reálneho čísla na slovenské slovo, pričom upozorňujeme, že v makre sa testuje, či sa prevádza celá alebo desatinná časť a podľa toho sa skloňujú číslovky jedna a dva (jedno euro – jeden cent, dve eurá – dva centy). Pravdaže, zároveň uvádzame aj makro pre kopírovanie obsahov tabuliek a tlač dokumentu:

function daj_slovne(cislo as Long, euro as boolean) as string
dim rad as integer ' 1 – tisíc, 2 – milion, 3 – miliarda
dim slovne as string
dim analyza as long

 slovne=""

 if cislo=0 then
  ' Osobitne musíme ošetriť číslo „nula“
  slovne="nula"
 else
  rad=0
  do while cislo<>0
   ' z čísla vyberieme posledné tri číslice
   analyza=cislo mod 1000
   ' ktoré prevedieme na text
   slovne=slovne_stovky(analyza, rad)+slovne
   ' číslo zmenšíme o už spracovanú časť
   cislo=int(cislo/1000)
   ' a pridáme text rádu, ktorý budeme spracovávať v ďalšom kroku cyklu
   if cislo<>0 then
    rad=rad+1
    slovne=slovne_rady(cislo mod 1000, rad)+slovne
   endif
  loop
  
  ' Vymazanie prebytočných medzier na začiatku a konci slovného znenia
  slovne=trim(slovne)

  ' Úprava prvého slova v prípade, že ide o sto, tisíc na Jednosto, Jedentisíc ...
  if (analyza>=100) and (analyza<=199) then
   ' úprava výsledku pre stovky
   slovne="jedno"+slovne ' Jednosto...
  endif
  if (analyza=1) and (rad=0) then
   ' úprava výsledku, ak sme prevádzali na text číslo jedna, lebo
   ' číslovka "jeden" sa skloňuje, t.j. vo financiách sa píše "jeden cent, jedno euro".
   if euro then
    slovne="jedno"
   else
    slovne="jeden"
   endif
  endif
  if (analyza=2) and (rad=0) then
   ' úprava výsledku, ak sme prevádzali na text číslo dva, lebo
   ' číslovka "dva" sa skloňuje, t.j. vo financiách sa píše "dva centy, dve eurá".
   if euro then
    slovne="dve"
   else
    slovne="dva"
   endif
  endif
  if (analyza=1) and (rad>0) then
   ' úprava výsledku pre ostatné rády
   select case rad
    case 1, 2, 4, 6, 8
     slovne="jeden"+slovne ' jedentisíc, jedenmilión, …
    case 3, 5, 7, 9
     slovne="jedna"+slovne ' jednamilarda, …
   end select
  endif
 endif
 
 ' Prvé písmeno musí byť veľké – zmena
 slovne=uCase(left(slovne,1))+right(slovne,len(slovne)-1)
 
 daj_slovne=slovne
end function

function slovne_jedno_cislo(cislo, rad as integer) as string
dim pom_nazov as string
 pom_nazov=""
 select case cislo
  case 1
   ' Číslovka „jeden“ sa pri rádoch tisíc, milión,... nepíše
   if rad=0 then
    pom_nazov="jeden"
   endif
  case 2
   ' Dvojka sa skloňuje – dva, dvesto, dvetisíc, dvamilióny, dvemiliardy, …
   if (rad mod 2)=0 then
    pom_nazov="dva"
   else
    pom_nazov="dve"
   endif
  case 3
   pom_nazov="tri"
  case 4
   pom_nazov="štyri"
  case 5
   pom_nazov="päť"
  case 6
   pom_nazov="šesť"
  case 7
   pom_nazov="sedem"
  case 8
   pom_nazov="osem"
  case 9
   pom_nazov="deväť"
 end select
 slovne_jedno_cislo=pom_nazov
end function

function slovne_desiatky(jednotky, desiatky as integer) as string
dim pom_nazov as string
 pom_nazov=""
 select case desiatky
  case 1
   ' desať – devätnásť
   select case jednotky
    case 0
     pom_nazov="desať"
    case 1
     pom_nazov="jedenásť"
    case 2
     pom_nazov="dvanásť"
    case 3
     pom_nazov="trinásť"
    case 4
     pom_nazov="štrnásť"
    case 5
     pom_nazov="pätnásť"
    case 6
     pom_nazov="šestnásť"
    case 7
     pom_nazov="sedemnásť"
    case 8
     pom_nazov="osemnásť"
    case 9
     pom_nazov="devätnásť"
   end select
  case 2 to 4
   ' "dsať" – dvadsať až štyridsať
   pom_nazov=slovne_jedno_cislo(desiatky,0)+"dsať"+slovne_jedno_cislo(jednotky,0)
  case else
   ' "desiat" – päťdesiat až deväťdesiat
   pom_nazov=slovne_jedno_cislo(desiatky,0)+"desiat"+slovne_jedno_cislo(jednotky,0)
 end select
 slovne_desiatky=pom_nazov
end function

function slovne_stovky(cislo, rad as integer) as string
dim stovky, desiatky, jednotky as integer
dim pom_slovne as string
 ' z čísla vypreparujeme číslice na mieste jednotiek, desiatok a stoviek
 jednotky=cislo mod 10
 desiatky=int(cislo/10) mod 10
 stovky=int(cislo/100)

 pom_slovne=""

 ' Najprv prevedieme na text jednotky a desiatky (číslo 0 až 99)
 if desiatky=0 then
  ' iba jednotky (čísla 0 až 9)
  if stovky=0 then
   ' celá trojica je číslo 0 až 9 a vtedy sa číslovka 1 a 2 skloňuje podľa rádu
   pom_slovne= slovne_jedno_cislo(jednotky,rad)
  else
   ' je to zložené číslo a vtedy sa číslovka 1 a 2 neskloňuje (základný tvar je pre rád 0)
   pom_slovne= slovne_jedno_cislo(jednotky,0)
  endif
 else
  ' je to číslo od 10 do 99
  pom_slovne=slovne_desiatky(jednotky, desiatky)
 endif

 ' teraz k prevedenému dvojcifernému číslu pridáme text o stovkách
 select case stovky
  case 1
   ' Pri stovkách sa jednosto píše iba finančne
   pom_slovne="sto"+pom_slovne
  case 2 to 9
   ' pridávame príponu "sto" – dvesto až deväťsto
   ' číslovka 2 sa pri stovkách skloňuje ako pri tisícoch (dvesto – dvetisíc). t.j. tvar pre rád 1
   pom_slovne=slovne_jedno_cislo(stovky,1)+"sto"+pom_slovne
 end select
 slovne_stovky=pom_slovne
end function

function slovne_rady(cislo, rad as integer) as string
' Texty o biliónoch, ... sú teoretické, pretože premenná typu LONG je maximálne 2.147.483.647, t.j.
' dvemiliardystoštyridsaťsedemmiliónovštyristoosemdesiattritisícšesťstoštyridsaťsedem
dim pom_kolko as string
dim predpona as string
 predpona=""
 pom_kolko=""
 select case rad
  case 1
   predpona="tisíc"
  case 2, 3
   predpona="mi"
  case 4, 5
   predpona="bi"
  case 6, 7
   predpona="tri"
  case 8, 9
   predpona="kvadri"
 end select

 if rad=1 then ' tisíce
  select case cislo
   case 0
    pom_kolko=""
   case else
    pom_kolko=predpona
  end select
 else
  if (rad mod 2)=0 then ' „lióny“ – milión, bilióny, triliónov
   select case cislo
    case 0
     pom_kolko=""
    case 1
     pom_kolko=predpona+"lión"
    case 2 to 4
     pom_kolko=predpona+"lióny"
    case else
     pom_kolko=predpona+"liónov"
   end select
  else ' „liardy“ – miliarda, biliardy, triliárd
   select case cislo
    case 0
     pom_kolko=""
    case 1
     pom_kolko=predpona+"liarda"
    case 2 to 4
     pom_kolko=predpona+"liardy"
    case else
     pom_kolko=predpona+"liárd"
   end select
  endif
 endif
 slovne_rady=pom_kolko
end function

function Suma_Slovom (suma as string) as string
 dim poms, cisla, znak as string
 dim cela_cast, desatinna_cast as long
 dim euro, centy, euro_text, centy_text as string
 
 cisla="0123456789,." ' Definícia čísiel a desatinnej čiarky/bodky
 ' Vymazanie všetkých znakov okrem čísla a desatinnej čiarky/bodky z reťazca sumy
 poms=""
 for i=1 to len(suma)
  znak=mid(suma,i,1)
  if instr(cisla,znak)<>0 then poms=poms+znak
 next i
  
 ' Vyhľadanie desatinnej čiarky
 kde=Instr(poms,",")
 if kde=0 then kde=Instr(poms,".")
 cela_cast=0
 desatinna_cast=0
 
 if kde>0 then
  cela_cast=val(left(poms,kde-1))
 endif
 kde=len(poms)-kde
 if kde>0 then
  desatinna_cast=val(right(poms,kde))
 endif
 
 ' Prevod na text
 ' 0 Eur, 1 Euro, 2-4 Eura, 5 Eur
 euro_text=" Eur "
 if cela_cast=1 then euro_text=" Euro "
 if cela_cast>1 and cela_cast<5 then euro_text=" Eurá "
 ' 0 Euro centov, 1 Euro cent, 2-4 Euro centy, 5 Euro centov
 centy_text=" centov"
 if desatinna_cast=1 then centy_text=" cent"
 if desatinna_cast>1 and desatinna_cast<5 then centy_text=" centy"
 euro=Daj_Slovne(cela_cast, true)
 centy=Daj_Slovne(desatinna_cast, false)

 Suma_Slovom=euro+euro_text+centy+centy_text
end function

REM Funkcia na výmaz znaku LF z reťazca
function Vymaz_LF (S as string) as string
 dim ps as string
 ps=s
 while instr(ps,chr$(10))<>0 ' Pokiaľ je v reťazci LF
  i=instr(ps,chr$(10)) ' Poloha LF
  ps=left(ps,i-1)+right(ps,len(ps)-i) ' Ľavá časť pred LF + pravá časť za LF
 wend
 Vymaz_LF=ps
end function

REM Procedúra vloží sumu slovom a skopíruje "horný" PPD do "dolného"
sub Kopiruj_PPD
 dim dokument, tabulkah, tabulkad, bunkah, bunkad as object
 dim suma as string

 dokument=StarDesktop.CurrentComponent.GetTextTables()
 
 ' Výber tabuľky s číselným údajom podľa jej názvu
 tabulkah=dokument.GetByName("Tabulka1")
 tabulkad=dokument.GetByName("Tabulka2")
 
 ' Vloženie sumy slovom
 bunkah=tabulkah.getCellByName("B5") ' Zadaná suma číslom
 suma=Vymaz_LF(bunkah.GetString)
 bunkah=tabulkah.getCellByName("A7") ' Suma slovom
 bunkah.SetString("Slovom: "+Cislo_Slovom.Suma_Slovom(suma))
 
 ' Kopírovanie "horného" PPD do "dolného"
 ' A1 – A4
 for i=1 to 4
  bunkah=tabulkah.getCellByName("A"+trim(str(i))) ' Bunka z "hornej" tabuľky
  bunkad=tabulkad.getCellByName("A"+trim(str(i))) ' Bunka z "dolnej" tabuľky
  bunkad.SetString(Vymaz_LF(bunkah.GetString)) ' Vlastný prenos
 next i
 ' A7 – A9
 for i=7 to 9
  bunkah=tabulkah.getCellByName("A"+trim(str(i))) ' Bunka z "hornej" tabuľky
  bunkad=tabulkad.getCellByName("A"+trim(str(i))) ' Bunka z "dolnej" tabuľky
  bunkad.SetString(Vymaz_LF(bunkah.GetString)) ' Vlastný prenos
 next i
 ' B1 – B6
 for i=1 to 6
  bunkah=tabulkah.getCellByName("B"+trim(str(i))) ' Bunka z "hornej" tabuľky
  bunkad=tabulkad.getCellByName("B"+trim(str(i))) ' Bunka z "dolnej" tabuľky
  bunkad.SetString(Vymaz_LF(bunkah.GetString)) ' Vlastný prenos
 next i
 ' B9
 bunkah=tabulkah.getCellByName("B9") ' Bunka z "hornej" tabuľky
 bunkad=tabulkad.getCellByName("B9") ' Bunka z "dolnej" tabuľky
 bunkad.SetString(Vymaz_LF(bunkah.GetString)) ' Vlastný prenos
 ' C2 – C3
 for i=2 to 3
  bunkah=tabulkah.getCellByName("C"+trim(str(i))) ' Bunka z "hornej" tabuľky
  bunkad=tabulkad.getCellByName("C"+trim(str(i))) ' Bunka z "dolnej" tabuľky
  bunkad.SetString(Vymaz_LF(bunkah.GetString)) ' Vlastný prenos
 next i
end sub

REM Procedúra vytlačí dokument na defaultnú tlačiareň
sub Tlac_fa
 dim document as object
 dim dispatcher as object
 document = ThisComponent.CurrentController.Frame
 dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
 dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:PrintDefault", "", 0, Array())
end sub

 

Neprehliadnite: