Makrá v OpenOffice.org – vkladanie NBSP priamo počas písania (1)

Július Pastierik  /  16. 06. 2010, 08:34

Chýba vám v OpenOffice.org vkladanie nezalomiteľných medzier priamo počas písania textu? V nasledujúcich dvoch dieloch seriálu o makrách si ukážeme makro, pomocou ktorého to dokážete vyriešiť.

Mnohým používateľom OpenOffice.org chýba v tomto kancelárskom balíku možnosť vkladania nezalomiteľných medzier za jednoznakové predložky a spojky priamo počas písania textu. Pravdaže, ani tento problém nie je neprekonateľný a preto si ukážeme makrá, pomocou ktorých tento problém vyriešite.

Aby sme sa v makre neobmedzili iba na jednoznakové predložky a spojky, pokúsime sa vyriešiť túto problematiku komplexnejšie – makro vyriešime univerzálne tak, že dokáže vkladať nezalomiteľné medzery za ľubovoľné slovo, napríklad aj za akademické tituly a pod., čím sa priblížime viac typografickým požiadavkám.

Pretože pri vkladaní týchto medzier musíme v niektorých prípadoch rozoznávať veľkosť písmen (napríklad niekto nechce vkladať nezalomiteľnú medzeru za spojku „a“, ale za verzálku „A“ áno), umožníme zadefinovať slová do troch skupín. V prvej budeme rozoznávať veľké a malé písmená, v druhej nie a v tretej (napríklad akademické tituly) budeme slovo dokonca opravovať tak, aby bolo správne napísané veľkými a malými písmenami. A aby sme riešenie urobili ešte komplexnejšie, umožníme vkladať nezalomiteľné medzery nielen za slová, ale aj pred ne (napríklad pred niektoré akademické tituly či skratky merných jednotiek).

Pravdaže, ani toto riešenie nie je ešte úplné a preto navyše pridáme automatické rozoznávanie jazyka dokumentu, aby sme slová pre nezalomiteľné medzery mohli definovať pre každý jazyk osobitne a, ako inak, pridáme možnosť vkladania nielen znaku NBSP, ale aj kombinácie znakov WJ+medzera.Na tento účel si pripravíme dialógové okno, v ktorom budeme zadávať jazyk a podľa neho definovať šesť textových reťazcov, ktoré budú obsahovať príslušné definície slov. Pre jednoduchosť zadávania aj vyhľadávania budeme v rámci jednotlivých reťazcov oddeľovať príslušné slová medzerou, čo je jednoduché ako z hľadiska programovania, tak aj ich zadávania. Okrem toho musíme nastaviť, aký znak (NBSP alebo WJ) chceme vlastne vkladať.Pri práci s dialógom musíme ešte zabezpečiť, aby sme príslušné definície textov videli až po nastavení jazyka. Pravdaže, po seriáli o jazykovom lokalizovaní rozšírení, sú súčasťou makra aj funkcie pre jazykovú lokalizáciu dialógového okna (čo je napokon vidno na zosnímaných obrazovkách, pretože osobne používam OpenOffice.org v češtine).Toľko úvodu stačí a teraz si ukážeme prvé funkcie, pomocou ktorých budeme ovládať dialógové okno. Ostatné funkcie si následne ukážeme v nasledujúcom dieli tohto seriálu.

dim dlg as object

REM Funkcia pre zistenie jazyka OO.o
function Jazyk_OOo as string
 dim ConfigProvider, MasterKey as object
 dim NodePath(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
  
 NodePath(0).Name = "nodepath"
 NodePath(0).Value = "org.openoffice.Setup/L10N/"
 
 ConfigProvider = createUnoService("com.sun.star.configuration.ConfigurationProvider")
 MasterKey = ConfigProvider.createInstanceWithArguments("com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess", NodePath())
 Jazyk_OOo = MasterKey.getByName("ooLocale") '"sk", "cs", ...
end function

REM Procedúra pre nastavenie jazyka dialógu
Sub Set_jazyk_dialogu(oDlg, sNazov, sZahlavie)
 dim riadok, premenna, definicia as string
 dim rovna as integer
 dim sf, inStream, inFile ' Pre čítanie z lokalizačného súboru

 on error resume next
 
 if fileexists(sNazov) then ' Ak lokalizačný súbor existuje, tak načítame definície do premenných
  ' Namiesto postupu, v ktorom sa nedá definovať kódová stránka:
  ' subor = Freefile
  ' open nazov for Input as #subor
  ' While not eof(subor)
  ' ...
  ' close #subor
  ' Použijeme postup s definovaním kódovej stránky TXT súboru:
  sf = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
  inStream = sf.openFileRead(sNazov)
  inFile = createUnoService("com.sun.star.io.TextInputStream")
  inFile.InputStream = inStream
  inFile.Encoding = "UTF-8" ' lokalizačný súbor musí byť v UTF-8, inak nebude dobrá diakritika
  
  Do While not inFile.IsEOF
   riadok = inFile.readLine ' namiesto Line Input #subor, riadok
   rovna=instr(riadok,"=")
   if rovna<>0 then
    premenna=trim(left(riadok,rovna-1)) ' Budeme ignorovať medzery
    definicia=trim(right(riadok,len(riadok)-rovna))
    if premenna=sZahlavie then
     oDlg.Title=definicia
    else
     oDlg.model.getByName(premenna).setpropertyvalue("Label",definicia)
    endif
   end if
  loop
  ' Zatvorenie definičného súboru – namiesto close #subor
  inStream.closeInput
  inFile.closeInput
 end if
end sub

REM Procedúra pre nastavenie NBSP/WJ
Sub Set_NBSP_WJ
 dim riadok, premenna, definicia as string
 dim rovna as integer
 dim sf, inStream, inFile ' Pre čítanie z lokalizačného súboru
 
 kde=basiclibraries.getLibraryLinkURL("JP_on_line_NBSP") ' Adresár, kde je rozšírenie nainštalované
 sNazov=left(kde,len(kde)-10)+"Dialog_on_line_NBSP.txt"

 on error resume next
 
 JP_WJ=false
 
 if fileexists(sNazov) then ' Ak lokalizačný súbor existuje, tak načítame definície do premenných
  ' Namiesto postupu, v ktorom sa nedá definovať kódová stránka:
  ' subor = Freefile
  ' open nazov for Input as #subor
  ' While not eof(subor)
  ' ...
  ' close #subor
  ' Použijeme postup s definovaním kódovej stránky TXT súboru:
  sf = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
  inStream = sf.openFileRead(sNazov)
  inFile = createUnoService("com.sun.star.io.TextInputStream")
  inFile.InputStream = inStream
  inFile.Encoding = "UTF-8" ' lokalizačný súbor musí byť v UTF-8, inak nebude dobrá diakritika
  
  Do While not inFile.IsEOF
   riadok = inFile.readLine ' namiesto Line Input #subor, riadok
   rovna=instr(riadok,"=")
   if rovna<>0 then
    premenna=trim(left(riadok,rovna-1)) ' Budeme ignorovať medzery
    definicia=trim(right(riadok,len(riadok)-rovna))
    if premenna="NBSP" then
     JP_WJ=(definicia="0")
    endif
   end if
  loop
  ' Zatvorenie definičného súboru – namiesto close #subor
  inStream.closeInput
  inFile.closeInput
 end if
end sub

REM Procedúra pre zrušenie viditeľnosti okien pre textové nastavenia
sub Jazyk_Initiated
 dlg.getControl("pred_ts").Visible = false
 dlg.getControl("pred_tb").Visible = false
 dlg.getControl("pred_to").Visible = false
 dlg.getControl("za_ts").Visible = false
 dlg.getControl("za_tb").Visible = false
 dlg.getControl("za_to").Visible = false
 dlg.getControl("Nastav").Visible = false
 dlg.getControl("Vyber").Visible = true
end sub

REM Procedúra pre zviditeľnenie okien pre textové nastavenia
sub Text_Initiated
 dim jazyk as string
 jazyk=trim(left(dlg.model.sk.text,2))
 if len(jazyk)=2 then
  dlg.model.pred_ts.text=nacitaj_subor("JP_pred_vm",jazyk)
  dlg.model.pred_to.text=nacitaj_subor("JP_pred_oprava",jazyk)
  dlg.model.pred_tb.text=nacitaj_subor("JP_pred_bez",jazyk)
  dlg.model.za_ts.text=nacitaj_subor("JP_za_vm",jazyk)
  dlg.model.za_to.text=nacitaj_subor("JP_za_oprava",jazyk)
  dlg.model.za_tb.text=nacitaj_subor("JP_za_bez",jazyk)
  dlg.getControl("pred_ts").Visible = true
  dlg.getControl("pred_tb").Visible = true
  dlg.getControl("pred_to").Visible = true
  dlg.getControl("za_ts").Visible = true
  dlg.getControl("za_tb").Visible = true
  dlg.getControl("za_to").Visible = true
  dlg.getControl("Vyber").Visible = false
  dlg.getControl("Nastav").Visible = true
 endif
end sub

REM Procedúra pre zápis definície
sub Zapis_Initiated
 dim jazyk as string
 jazyk=trim(left(dlg.model.sk.text,2))
 if len(jazyk)=2 then
  zapis_subor("JP_pred_vm",jazyk,trim(dlg.model.pred_ts.text))
  zapis_subor("JP_pred_oprava",jazyk,trim(dlg.model.pred_to.text))
  zapis_subor("JP_pred_bez",jazyk,trim(dlg.model.pred_tb.text))
  zapis_subor("JP_za_vm",jazyk,trim(dlg.model.za_ts.text))
  zapis_subor("JP_za_oprava",jazyk,trim(dlg.model.za_to.text))
  zapis_subor("JP_za_bez",jazyk,trim(dlg.model.za_tb.text))
  if dlg.model.NBSP.State=1 then
   zapis_subor("Dialog_on_line","NBSP","NBSP=1")
  else
   zapis_subor("Dialog_on_line","NBSP","NBSP=0")
  endif
  Jazyk_Initiated
 endif
end sub

Rem Nastavenie reťazcov pre NBSP v dialógu
Sub Nastav_retazec

 DialogLibraries.LoadLibrary("JP_on_line_NBSP")
 dlg=CreateUnoDialog(DialogLibraries.JP_on_line_NBSP.Dialog_on_line_NBSP) ' Sprístupnenie dialógu
 
 kde=basiclibraries.getLibraryLinkURL("JP_on_line_NBSP") ' Adresár, kde je rozšírenie nainštalované
 nazov=left(kde,len(kde)-10)+"JP_on_line_NBSP_"+Jazyk_OOo+".txt" ' Súbor s jazykovou lokalizáciou
 
 Set_jazyk_dialogu(dlg, nazov, "Dialog_on_line_NBSP") ' Nastavenie jazyka dialógu
 Set_NBSP_WJ
 
 if JP_WJ then
  dlg.model.NBSP.State=0
  dlg.model.WJ.State=1 ' Prednastavené vkladanie WJ
 else
  dlg.model.NBSP.State=1 ' Prednastavené vkladanie NBSP
  dlg.model.WJ.State=0
 endif
 
 Jazyk_Initiated ' Až po výbere jazyka sa zobrazia ostatné položky
 dlg.execute()
 JP_AktualnyJazyk=""
 dlg.dispose() ' Zatvorenie dialógu
end sub

 

Neprehliadnite: