Zástupcovia IT firiem: Od EÚ očakávame najmä väčšiu orientáciu na zákazníka

Peter Polakovič  /  14. 05. 2003, 00:00

Na otázky o referende o vstupe do Éurópskej únie odpovedal Peter Weber (riaditeľ HP Slovensko), Ján Kondáš, (viceprezident pre komunikáciu, ST), Stanislav Molčan (obchodný a marketingový riaditeľ GTS Slovensko), Martin Maťašeje (generálny riaditeľ UPC Slovensko), Juraj Taptič (generálny riaditeľ eTel Slovensko), Juraj Droba (EuroTel), František Petro (KISS), Dušan Mocko (Panda Antivirus), Milan Igrini (konateľ SZM), Ján Vajda, (administrátor Pobox.sk) a Zbyněk Pospíchal (Dial Telecom).

Poprosil som zástupcov slovenských firiem pôsobiacich v sektore informačných technológií o odpovede na tri nasledujúce otázky:

- Zúčastníte sa víkendového referenda o Európskej únii?
- Ak áno, ako budete hlasovať? Ak nie, prečo?
- Čo si myslíte že toto referendum prinesie slovenskému sektoru IT?

Nech sa páči, tu sú odpovede: 
---

Peter Weber, riaditeľ Hewlett Packard Slovensko

Slovensko je spracovateľský štát, relatívne chudobný na suroviny. Priemyselná produkcia je založená na dovoze surovín a poloproduktov a z väčšej časti výrobná produkcia musí byť exportovaná.

Krajina s takouto štruktúrou priemyslu musí byť zapojená v širokej medzinárodnej kooperácii. Okrem toho potrebuje Slovensko výraznú reštrukturalizáciu a inováciu výrobných technológií, čo nie je možné bez rozsiahlych zahraničných investícií.

Členstvo v Európskej únii zabezpečí najlepšie podmienky pre zapojenie Slovenska do európskej a svetovej ekonomiky, výrazný prílev zahraničných investícií, využitie kvalifikoanej pracovnej sily a zužitkovanie výbornej logistickej polohy Slovenska v strede Európy.

Podľa prieskumov verejnej mienky občania Slovenska tieto súvislosti chápu a podporujú vstup našej krajiny do EÚ viac ako na 80%.

Pokiaľ sa však k referendu o vstupe do EÚ nedostaví potrebných 50% voličov, dáme Európe veľmi negatívny signál, ktorý občania krajín EÚ zákonite pochopia tak, že slovenskému občanovi na vstupe do únie nezáleží. A okrem toho zo slovenskej strany by nebola naplnená zákonná podmienka ratifikácie zmluvy o pripojení k EÚ. Preto každý zodpovedný občan Slovenska musí chápať ako svoju povinnosť dostaviť sa k referendu a jasne vyjadriť svoju vôľu. Pokiaľ Slovensko nebude súčasťou EÚ, znamenalo by to živorenie na okraji tohoto spoločenstva, výrazne vyššiu ekonomickú neistotu, väčšiu možnosť radikalizácie politického spektra a pre väčšinu občanov Slovenska neporovnateľne nižší životný štandard v porovnaní s našimi susedmi, ktorí v EÚ budú a pre mnohých to bude znamenať dokonca chudobu. Preto určite pôjdem voliť, a preto aj žiadam svojich priateľov, známych a kolegov z HP, aby si aj oni našli čas a zúčastnili sa týchto volieb, ktoré sú možno najvýznamnejšie v modernej slovenskej histórii.
---

Ján Kondáš, viceprezident pre komunikáciu, Slovenské telekomunikácie

1. Vikendoveho referenda sa zúčastním.

2. Dôvody: členstvo v EU Slovensku prinesie ekonomické výhody (odbúanie colných a iných administratívnych bariér pre biznis), zlepšenie podnikateľského prostredia hlavne z hľadiska jeho transparentnosti, zvýšenie zahraničných investícií, vytváranie väčšieho počtu pracovných síl a znižovanie nezamestanosti a voľný pohyb našej pracovnej sily.

3. V každom prípade pozitívny tlak na vytvorenie transparentného trhového prostredia, možnosť priamočiarejších kooperácií medzi našimi a zahraničnými firmami a tým pádom ďaľšu akceleráiu IT biznisu.

Členstvo v EÚ určite prinesie tlak na rýchlejšiu internetizáciu krajiny nielen z pohľadu naplnenia volebných programov politických strán, ale z hľadiska narastajúcich potrieb občanov získať internetovú gramotnosť za primeraných podmienok.

Spoločný európsky trh bude prispievať ku zformovaniu funkčného slovenského liberalizovaného telekomunikačného trhu, na ktorom telekomunikačné potreby zákazníkov budú uspokojovať len tí operatori, ktorí budä konkurencieschopní vďaka svojim životaschopným marketingovým plánom a dlhodobým investíciam.
---

Stanislav Molčan, obchodný a marketingový riaditeľ GTS Slovakia

1. Samozrejme sa zúčastním.

2. Hlasovať budem za vstup Slovenska do EÚ a podľa názorov ľudí z môjho
okolia tak budú hlasovať takmer všetci.

3. Pre oblasť telekomunikácií, v ktorej pôsobím, je to bohužiaľ jediná záchrana ako sa zbaviť monopolného prostredia pre poskytovanie hlasových služieb. Dňom vstupu do EÚ musí legislatíva na Slovensku pre oblast telekomunikacií spĺňať základné smernice EÚ upravujúce liberalizovaný trh, čomu v súčasnosti bohužiaľ telekomunikačný zákon nevyhovuje a čo má za následok, že k reálnej liberalizácii zatiaľ napriek formálnemu skončeniu monopolu ST neprišlo. Vstupom do EÚ získa IT sektor podobné vyhody a aj nevýhody ako ostatné sektory, ale v každom prípade pozitíva prevažujú.
---

Martin Maťašeje, generálny riaditeľ UPC Slovensko

1. Áno, zúčastním sa referenda a využijem svoje občianske právo hlasovať.

2. Podporím vstup Slovenskej republiky do EU. Už dlhodobo spolupracujeme s partnermi v EU a zjednotenie nášho podnikateľského prostredia s trhom EU nám otvorí nové možnosti.

3. Od integrácie nášho trhu do celoeurópskeho IT sektora očakávam štandardizáciu činnosti nezávislých regulátorov; od firiem očakávam väčšiu orientáciu na zákazníka, rozširovanie ponuky služieb a vylepšenú pozíciu pri vyjednávaní s investormi.
---

Juraj Taptič, generálny riaditeľ eTel Slovensko

1. Weekendového referenda sa určite zúčastním. Považujem to za svoju morálnu a občiansku povinnosť.

2. Budem hlasovať za vstup do EÚ. Som presvedčený, že Slovensko bude plnohodnotným členom únie a veľkým prínosom pre európske spoločenstvo. Rovnako si myslím, že v našom prípade pozitíva vstupu do únie vysoko a dlhodobo prevažujú negatíva.

3. Členstvo v EÚ podľa mňa prinesie slovensku viac prosperity, zodpovednosti a vlastnej identity. Pokiaľ ide o oblasť telecom/IT, špecificky pokiaľ ide o telekomunikácie, v súvislosti s našim vstupom do EÚ očakávam výrazné zmeny v oblasti legislatívy a regulácie. Vstup do únie bude spojený s kvalitatívnou zmenou regulačného rámca v podobe nového zákona o elektronických komunikáciach. Rovnako očakávam kvalitatívnu zmenu v prístupe regulátora telekomunikačného trhu, považujem to totiž za nevyhnutnú podmienku ďaľšieho rozvoja. Dynamický vývoj trhu, výrazný rozvoj nových služieb a prerozdelenie rozloženia síl medzi operátormi v dôsledku konkurenčného boja, to sú základné atribúty, ktoré budú charakterizovať slovenský trh v budúcnosti. Vnímame to ako veľkú príležitosť pre eTel. Naše skúsenosti a vedúca pozícia dávajú jednoznačné predpoklady pre rozvíjanie nášho súčasného úspechu.
---

Juraj Droba, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, EuroTel Bratislava

1. Určite áno.

2. Budem hlasovať za vstup Slovenska do EÚ.

3. Myslím si, že v prípade, ak referendum dopadne úspešne a väčšina Slovákov sa
vyjadrí za európsku integráciu, bude to mať dlhodobý pozitívny vplyv na slovenské hospodárstvo, životnú úroveň a mnohé ďaľšie aspekty, ktoré sa dotknú všetkých odvetví, vrátane IT.

---

František Petro, KISS

1. Referenda sa nezúčastním z dvoch dôvodov.

Po prvé, nepovažujem predreferendovú kampaň za korektnú. Kampaň financovaná z peňazí daňových poplatníkov nebola objektívna a mala skôr propagandistický ako propagačný charakter. Oslovený boli iba ľudia, ktorí vyjadrovali súhlasný názor. Vraciame sa tak do obdobia, kedy tiež platil iba jediný, ten správny názor a len ten dostal v médiách priestor. Kde sa vytratila názorová pluralita, o ktorej sa tu toľko vždy rozprávalo? V Českej republike bola kampaň z tohoto pohľadu výrazne korektnejšia. Slovenskí politici jednoducho dostali strach, že výsledky referenda budú iné, ako očákavajú a za každú cenu sa tomu snažia zabrániť

Po druhé, v tomto štáte prebehli viaceré referendá, ktorých som sa zúčastnil a zbytočne, pretože boli všetky označené za neplatné. V podstate naši politici oznámili občanom, že ich rozhodnutia budú ignorované. Dnes tí istí politici žobrú, aby som išiel voliť, pretože bez platného referenda sa ich plány zrútia.

Krajina, ktorej politici nemajú úctu k občanovi, nepatrí do EÚ.

2. Pretože nejdem voliť, je táto otázka irelevatná. Ale som si plne vedomí toho, že brániť sa vstupu do EÚ nie je z dlhodobého hľadiska rozumné. Som však presvedčený, že nielen naši politici sú nezrelí pre EÚ, ale ani naša ekonomika nie je na integráciu dostatočne pripravená. Navyše sme ani zďaleka nesplnili podmienky pre vstup, aj keď sme oznámili splnenie všetkých podmienok. Jeden príklad za všetky - podmienkou je o.i. centrálna evidencia motorových vozidiel, ktorú nemáme, ale ohlásili si sme, že ju máme. Jednoducho sa zase klamalo ako obvykle. 

3. Predpokladám, že sa tým myslí kladný výsledok referenda. Nepredpokladám žiadne výrazne zmeny. Väčšina IT odborníkov už dávno utiekla za prácou von a tí čo tu ešte zostali, na to majú asi svoje dôvody a ostanú tu aj po vstupe do EÚ. Z hľadiska trhu alebo investícii sa tiež nemá už čo výrazne meniť. Techniku v prevažnej miere dovážame z krajín mimo EÚ, vývoj softwaru od svojho počiatku ignoruje hranice a kto chcel investovať, dávno je už tu. Pravdepodobne však bude intenzívnejšie využívaná ešte dlhý čas relatívne lacná a kvalifikovaná pracovná sila.
---

Dušan Mocko, Panda Antivirus

1. Áno.

2. Za vstup.

3. Zväčšenie konkurencie, odlev pracovníkov do zahraničia.
---

Milan Igrini, konateľ SZM, s.r.o

1. Áno zúčastním sa.

2. Budem hlasovať za vstup slovenska do EÚ.

3. Viac šancí presadiť sa so svojimi službami aj za hranicami nášho 5 miliónového štátu.
---


Ján Vajda, administrátor Pobox.sk

1. Určite áno.

2. Budem hlasovať za vstup do únie, ako koniec koncov asi všetci rozumne uvažujúci ľudia. Z môjho pohľadu je to správny krok.

3. Nerozlišujem medzi prínosom na úrovňi IT a celkovo. Dokonca pre IT ten prínos bude pravdepodobne ešte menší, ako pre zvyšok Slovenska, pretože IT technológie a špeciálne Internet, kde sa pohybujem, už teraz hranice príliš nepoznajú a osobne neočakávam, že by v tejto oblasti nastali nejaké radikálne zmeny.

Všeobecne to bude asi posilnenie hospodárstva možnými investíciami a otvorením spoločných trhov. Ale tak isto budú aj nevýhody a budú spoločnosti, firmy, ktoré sa nedokážu prispôsobiť a zaniknú.

Osobne ma skôr zaráža to, že v oficialnej kampani sa spomínajú výhody, ktoré nám to prinesie (teda prognózy výhod), menej sa spomínajú nevýhody vstupu, ale nikde sa nespomínajú možno katastrofálne dôsledky, čo by sa udialo, keby sme nevstúpili. Odrezanie sa od zvyšku civilizovanej Európy a priradenie sa k štátom, kde to ide dolu kopcom. Obávam sa, že toto si dosť veľká časť ľudí neuvedomuje.
---

Zbyněk Pospíchal, Dial Telecom 

3. Co si myslite ze toto referendum prinesie slovenskemu sektoru IT?

Referendum samotné asi nič, kromě nějaké případné lukrativní státní zákazky
na logistické zajištení referenda... ;-)

Z hlediska telekomunikační a IT branže se dá očekávat jisté urychlení růstu celého odvětví v horizontu příštích několika let, neboť již samo členství v EÚ zvýši komunikační požadavky nejen ve verejném sektoru, ale také v sektoru komerčním.

Neprehliadnite: