Aké činnosti riadenie ľudských zdrojov vykonáva, teda čo je jeho podstatou?

Ing. Dáša Polakovičová, PhD.  /  05. 05. 2003, 00:00

Obsahová stránka riadenia ľudských zdrojov je hlavne odrazom toho, čo očakáva manažment podniku od riadenia ľudských zdrojov. Čo je ale jeho podstatou? Čítajte, dozviete sa :-).

Obsahová stránka riadenia ľudských zdrojov je hlavne odrazom toho, čo očakáva manažment podniku od riadenia ľudských zdrojov. Väčšinou predpokladá, že výstupom riadenia ľudských zdrojov bude:

- Vytvárať prostredie, ktoré umožní manažmentu získavať, vzdelávať a motivovať ľudí potrebných pre zabezpečenie súčasných a budúcich pracovných činností,
- neustále rozvíjať ľudský potenciál a vytvárať klímu, ktorá motivuje zamestnancov k plneniu cieľov podniku,
- napomáhať firme vyvažovať a prispôsobovať sa rôznym záujmom zainteresovaných osôb – akcionárom, zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, štátu, v ktorom firma sídli,
- posilňovať vzájomné vzťahy a podporovať tímovú prácu vnútri firmy,
- sledovať medzinárodný, národný a miestny vývoj ovplyvňujúci prax zamestnávania ľudí a interpretovať a objasňovať ich dôsledky pre podnikovú stratégiu,
- riadiť zmeny, ak je to nutné ujať sa vedúcej role v presadzovaní a podporovaní zmien, inokedy naopak pôsobiť ako stabilizačný faktor,
- v záujme fungovania podniku poskytovať priamo alebo nepriamo služby a konzultácie.

Ak si všimnete, tak uvedené očakávania manažmentu podniku od oddelenia ľudských zdrojov obsahujú strategické, organizačné, kvalifikačné a informačné znaky obsahu riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú základom pre sformovanie obsahu riadenia ľudských zdrojov nasledovne:

1. Stratégia riadenia ľudských zdrojov
stratégia ľudských zdrojov, politiky, postupy a úlohy,
rozpracovanie cieľov.

2. Podniková architektúra
organizačný a pracovný poriadok,
tvorba pracovných miest,
analýza pracovných miest a popisy pracovných miest,
organizačný audit,
riadenie kvality a implementácia požiadaviek systému kvality,
tvorba organizačnej štruktúry.

3. Vybavenie podniku ľudskými zdrojmi
plánovanie potreby pracovníkov v kvalite a kvantite,
personálny marketing,
nábor a výber pracovníkov,
premiestňovanie a znižovanie počtu pracovníkov.

4. Organizačný a personálny rozvoj
rozvoj pracovníkov (adaptačný proces, školenia, plány kariéry),
rozvojové programy organizácie (implementácia zmeny)
rozvoj pracovníkov (adaptačný proces, školenia, riadenie kariéry),
rozvoj manažérskych kompetencií.

5. Riadenie výkonu
hodnotenie ako spätná väzba analýzy pracovných miest, staffingu, vzdelávania, úrovne riadenia,
implementácia zmeny,
návrhy opatrení,
BOZP, pracovná disciplína, pracovný režim,
sociálny program,
zamestnanecké vzťahy – kolektívne vyjednávanie.

6. Motivačný systém
motivačný systém,
pohnútkový odmeňovací systém,
zamestnanecké benefity, cafeteria systém.

7. Tvorba pracovnej klímy
BOZP, pracovná disciplína, pracovný režim
sociálna starostlivosť
zamestnanecké vzťahy,
tvorba pracovnej klímy,
tvorba a zmena organizačnej kultúry.

8. Personálny informačný systém
tvorba a implementácia systému
pravidelná obnova systému.

Neprehliadnite: