Kríza prinesie viac podvodov vo firmách

Tlačový servis  /  27. 10. 2009, 00:00

Najčastejším výsledkom nekalého konania vo firmách sú priame finančné straty. Podvodov sa najčastejšie dopúšťajú radoví zamestnanci a dodávatelia. Prieskum o výskyte podvodov v organizáciách na Slovensku za rok 2009 je rozsahom a hĺbkou skúmaných oblastí jediný svojho druhu.

Uskutočnili ho audítorská a poradenská spoločnosť TPA Horwath a forenzná agentúra Surveilligence v spolupráci s asociáciou ACCA.

 

Priame finančné straty pocítila vyše polovica spoločností na Slovensku, ktoré sa zapojili do prieskumu. Viac ako desatina firiem v prieskume priznala, že pre podvody prišla o 100 až 250 tisíc eur a v nejednom prípade škody prekročili hranicu jedného milióna eur. „Okrem finančných strát sú častými dôsledkami podvodov poškodenie obchodných vzťahov, pokles morálky zamestnancov a poškodenie dobrého mena firmy. Väčšina manažérov oslovených firiem očakáva v súvislosti s hospodárskou recesiou nárast nekalých praktík,“ uviedol Ivan Paule, partner spoločnosti TPA Horwath. Podniky by preto mali venovať tejto téme zvýšenú pozornosť.

V niektorých spoločnostiach sa podvody vyskytujú zriedkavo, no sú aj také, v ktorých sa udejú zhruba každý mesiac. Takmer desatina z organizácií, ktoré zaznamenali podvodné konanie, registruje za posledné dva roky viac ako 25 prípadov nekalých praktík.

Najčastejším druhom interných podvodov v podnikoch sú krádeže majetku a použitie prostriedkov pre súkromné účely. K najrozšírenejším externým podvodom patria manipulácia pri výberovom konaní a vystavovanie falošných faktúr,“ povedal Ján Lalka, riaditeľ agentúry Surveilligence. Zamestnanci kradnú prakticky na všetkých oddeleniach a úsekoch podnikov, ale najčastejšie si nelegálne prilepšujú v oblastiach zásobovania, skladovania a nákupu.

 

Chýba kontrola

Firmy priznávajú, že k podvodom u nich dochádza najčastejšie pre nedostatok kontroly. Len 26 percent účastníkov prieskumu potvrdilo, že má zavedený kontrolný systém. Bežne sú tiež dohody medzi zamestnancami a páchateľmi, alebo obchádzanie vnútorných kontrol. „Čo je pozoruhodné, v pätine firiem dochádza k podvodom aj preto, že sú do istej miery akceptované,“ dopĺňa Ivan Paule.

Najčastejšie podniky odhalia podvody vďaka informáciám od vlastných zamestnancov. Ak firmy na podvody prídu, zvyčajne sa ich snažia objasniť vlastnými silami. Len desatina respondentov využila pri vyšetrovaní služby externého dodávateľa. Najčastejšie sa úlohy ujme vedenie spoločnosti, alebo interný audit. Veľmi sa im to však nedarí. Vyše pätina podnikov nevyšetrila žiaden podvod a len každému piatemu podniku sa podarilo objasniť viac ako tri štvrtiny zistených podvodov.

Ak aj podniky nájdu podozrivých podvodníkov, často voči nim nevyvodia žiadny postih. Zvyčajne im chýbajú potrebné dôkazy, alebo sú náklady na súdny spor privysoké. Firmám sa vždy nedarí získať ani stratený majetok, alebo náhradu škody. Desatina podnikov nezískala po vyšetrení podvodu žiadnu náhradu. Vo vymáhaní ich obmedzuje nedostatok času, peňazí a kvalifikovaných vyšetrovateľov.

Najčastejšie sa organizácie bránia podvodom smernicami na výber dodávateľov, monitorovaním práce zamestnancov a propagáciou etickej a podnikovej kultúry. V dvoch pätinách firiem funguje systém pre anonymné oznamovania nekalých praktík. Na druhej strane, väčšina z nich svojich zamestnancov nijako nemotivuje aby podvody ohlasovali.

Hovoríme o veľmi vážnom probléme, Finanční profesionáli v organizáciách by preto mali byť iniciátormi ochrany pred podvodmi a intenzívne spolupracovať s najvyšším vedením na prevencii podvodov,“ uvádza Kateřina Benešová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

 

Nevidím, nepočujem...

Takmer polovica podnikov sa v posledných rokoch s prípadmi podvodného konania nestretla. To však neznamená, že sa žiadne nestali. „Mnohí zástupcovia firiem v skutočnosti netušia, alebo si nechcú pripustiť, že u nich k podvodom dochádza,“ pripomína Ján Lalka.

 

Etika v myslení, etika v podnikaní

Zavedenie kontrolného systému však nie je tým najdôležitejším krokom pre zníženie rizika podvodného konania v organizáciách. Potvrdzujú to aj odpovede účastníkov. „Dve tretiny organizácií označili za najvážnejšie faktory rastu podvodov neefektívne súdnictvo, nedostatočnú etickú kultúru a chýbajúce morálne vzory v spoločnosti. To čo je nutné zmeniť, je etické myslenie každého z nás. Máme pred sebou beh na dlhú trať,“ uzavierajú organizátori prieskumu.

Kompletná správa z prieskumu Prieskum o výskyte podvodov v organizáciách na Slovensku za rok 2009 je prístupná na vyžiadanie.

 

Informácie o realizátoroch

Prieskum o výskyte podvodov na Slovensku za rok 2009 vypracoval forenzný tím spoločností Surveilligence. a TPA Horwath, ktorý sa špecializuje na detekciu, vyšetrovanie a prevenciu podvodov. Hlavní pracovníci tohto tímu sú Ján Lalka, riaditeľ spoločnosti Surveilligence a Ivan Paule, Audit Partner spoločnosti TPA Horwath.

 

ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich globálnych profesijných účtovníckych organizácií, ktorá má viac ako 362 000 študentov a 131 500 členov v 170 krajinách sveta. Na Slovensku má ACCA 1 100 členov a študentov a ich počet sa každý rok zvyšuje. ACCA ako vôbec prvá profesijná organizácia začala skúšať na základe IAS/IFRS (Medzinárodné štandardy účtovníckeho výkazníctva). Sylabus kvalifikácie ACCA bol uznaný Organizáciou spojených národov ako základ pre globálnu kvalifikáciu účtovníkov. Hlavný dôraz v novej, tzv. hlavnej kvalifikácii ACCA sa kladie na profesné hodnoty, etiku a kontrolnú a správnu činnosť. ACCA poskytuje viac ako 100 rokov systém vzdelávania v oblasti účtovníctva a financií. Profesná kvalifikácia ACCA je určená všetkým, ktorí si chcú zlepšiť svoje kariérne možnosti v oblasti financií a účtovníctva.

 

Surveilligence

Surveilligence [sər-vā-lə-jən(t)s] je špecializovanou spoločnosťou zameranou na detekciu, vyšetrovanie a prevenciu podvodov. Medzi základné služby patrí odhaľovanie podvodných schém formou forenzných auditov, vypracovávanie investigatívnych správ o pozadí subjektov a vytváranie a implementácia preventívnych programov proti vzniku podvodov. Surveilligence združuje skúsených forenzných špecialistov, ktorí pracovali tak pre významné globálne spoločnosti, ako aj pre miestne firmy v Českej a Slovenskej republike. Experti Surveilligence sú členmi rešpektovanej Association of Certified Fraud Examiners a Českého institutu interních auditorů.

 

TPA Horwath

Audítorská a poradenská spoločnosť TPA Horwath je súčasťou Crowe Horwath International, celosvetovej siete audítorských a poradenských spoločností patriacej do svetového TOP 10 v odvetví profesionálnych audítorských a poradenských služieb. Crowe Horwath International je vo svete zastúpená vo všetkých veľkých mestách a regiónoch, pričom má 433 pobočiek a viac ako 20 000 zamestnancov v 105 krajinách na svete. Svojim klientom poskytuje vysoko kvalitné a profesionálne služby z oblasti auditu, účtovného a daňového poradenstva, podnikových financií a poradenstva pri riadení firiem.

Slovenská kancelária stredoeurópskej skupiny TPA Horwath funguje od roku 2001, pričom skupina TPA Horwath na trh vstúpila prevzatím slovenskej audítorskej spoločnosti existujúcej od roku 1993. Skupina TPA Horwath patrí s viac ako 900 zamestnancami v strednej Európe medzi popredné audítorské a poradenské spoločnosti. Na Slovensku TPA Horwath zamestnáva viac ako 80 zamestnancov, z toho dvoch licencovaných audítorov, štyroch daňových poradcov a troch pracovníkov s kvalifikáciou ACCA získanou vo Veľkej Británii.

 

 

Informácie pre médiá

Diana Uríčková, Comm s.r.o., +421 905 97 97 61, urickova@comm.sk

Neprehliadnite: