Viac ako polovica európskych spoločností nevenuje dostatočnú pozornosť ochrane vytlačených informácií

Tlačový servis  /  02. 07. 2009, 13:04

Exkluzívny prieskum spoločnosti Samsung odhalil nízku informovanosť o bezpečnostných rizikách spojených so správaním zamestnancov a IT infraštruktúrou, pričom tlačiarne sú rovnako ako počítače napadnuteľné hackermi.

Spoločnosť Samsung Electronics, divízia European Printing Operation, zverejnila výsledky celoeurópskeho prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi viac ako 4 500 pracovníkmi vo verejnom a súkromnom sektore. Prieskum odhalil, že podniky neprijímajú dostatočné opatrenia na ochranu dôverných informácií. Výsledky ukazujú, že 56 % pracovníkov sa pravidelne dostáva do kontaktu s dôvernými dokumentmi, ktoré sú zanechávané v tlačiarni a viac ako polovica opýtaných si nie je vedomá, že by sa v ich organizácii uplatňovali nejaké postupy alebo technológie na ochranu samotnej tlačovej siete.

 

Okrem chybného správania pri ochrane tlačených dokumentov sa rovnako prejavuje nedostatok vedomostí o bezpečnostných hrozbách IT infraštruktúry. Takmer 7 z 10 opýtaných (69 %) si neuvedomuje, že tlačiarne ukladajú všetky nedávno tlačené dokumenty na ľahko vyberateľný harddisk a dve tretiny (65 %) nevedia, že sieťové tlačiarne môžu byť napadnuté hackerskými útokmi podobne ako počítač.

 

Nedostatočná informovanosť sa odráža v nízkej úrovni opatrení uvádzaných ako kroky k zvýšeniu zabezpečenia tlačovej siete. Viac ako polovica (51 %) opýtaných si nebola vedomá žiadnych postupov alebo technológií na zabezpečenie ochrany tlačových procesov v ich spoločnosti.

 

Výsledky prieskumu ukazujú, že organizácie po celej Európe potrebujú prijať viac opatrení na ochranu pred bezpečnostnými hrozbami spojenými s ich tlačovou sieťou a výstupom dokumentov,“ vysvetľuje Graham Long, viceprezident divízie European Printing Operation spoločnosti Samsung Electronics.

Jednoduché opatrenia, ako tlač spustená PIN kódom a školenia zamestnancov o správnom postupe pri tlači, môžu významným spôsobom obmedziť počet dokumentov zabudnutých vo výstupných zásobníkoch tlačiarní a ochrániť podniky pred vážnymi trhlinami v zabezpečení,“ dodáva Long.

 

Prieskum realizovaný spoločnosťou Lightspeed Research medzi pracovníkmi podnikov s viac ako 50 zamestnancami odhalil, že napriek vedomiu ľudí, že ochrana dôverných dokumentov je veľmi dôležitá (takmer dve tretiny si uvedomujú vážne dôsledky preniknutia dôverných dát mimo ich organizáciu), väčšia časť opýtaných si nepripúšťa bezpečnostné riziká, ktoré nekontrolovaná tlač pre ich podnik predstavuje. Trhliny v informačných technológiách ohrozujú v spojení s neopatrnými tlačovými návykmi podnikové i personálne zabezpečenie.

 

Napriek verejnému záujmu o ochranu citlivých informácií, pokiaľ ide o prijímanie krokov na ich ochranu, podniky a organizácie po celej Európe zlyhávajú.

 

Z pracovníkov v bankovom a finančnom sektore, kde je možnosť vidieť dôverné dokumenty najpravdepodobnejšia, vídavajú viac ako dve tretiny (68 %) respondentov tieto dokumenty vo výstupnom zásobníku tlačiarne.

 

Zdravotnícky sektor dopadol lepšie, ale stále viac ako jedna tretina opýtaných (34 %) pripúšťa, že nachádza osobné údaje pacientov zanechané v tlačiarni, vrátane zdravotných záznamov (38 %) a laboratórnych výsledkov (34 %), ktoré nikdy nemali vidieť. Respondenti neboli iba lekári a sestry. Takmer polovica z nich (44 %) pracuje v marketingových, prevádzkových, finančných a IT oddeleniach nemocníc.

 

Nemecko vykazuje najvyššiu mieru takto zabudnutých dokumentov, kde 69 % respondentov uviedlo, že vída dôverné údaje v zásobníkoch tlačiarní najmenej raz za mesiac. Ďalej nasleduje Španielsko so 67 % a Francúzsko s 34 %.

 

Európski pracovníci dokonca nepodnikajú kroky ani na ochranu svojich vlastných osobných dát. Takmer polovica (48 %) opýtaných respondentov uvádza, že vo výstupných zásobníkoch tlačiarní vída súkromné dokumenty kolegov – informácie o platoch, či pracovnom ohodnotení.

 

Tlačové prostredie organizácií môže byť IT oddeleniami pri investíciách do zabezpečenia podnikovej infraštruktúry často prehliadané,” hovorí Leigh worthing, hlavný výskumný analytik spoločnosti Western european Peripherals Group, IDC.

Môže to viesť k potenciálne slabým miestam v zabezpečení podniku, najmä ak zvážime vzrastajúci počet plne sieťových multifunkčných tlačiarenských zariadení (MFP) a tlačiarní implementovaných v spoločnostiach všetkých veľkostí,“ dodáva Worthing.

 

Zabezpečenie je pre podniky kritický faktor, najmä v prostredí pracovných skupín, v ktorých sa zariadenia zdieľajú a kde vznikajú dokumenty citlivej povahy. Bezpečnosť informácií sa nedá zaistiť jednoduchou implementáciou softvérových nástrojov.

Prístup spoločnosti Samsung k ochrane dokumentov počas celej doby ich životného cyklu je možné popísať ako stratégiu troch pilierov – zabezpečenie tlače, zabezpečenie dokumentov a zabezpečenie siete. Viac informácií nájdete na adrese www.samsung.com/businessprinter.

 

 

 

O prieskume

Samsung poveril Lightspeed research, poprednú spoločnosť zaoberajúcu sa verejnými prieskumami, aby medzi pracovníkmi z ôsmich európskych krajín (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) odhalila postoje k zabezpečeniu tlače. S použitím on-line metodológie sa na prieskume realizovanom v apríli 2009 zúčastnilo 4 529 zamestnancov pracujúcich v kanceláriách. Všetci respondenti pracovali v spoločnostiach s viac ako 50 zamestnancami.

 

Geografické rozloženie respondentov:

Francúzsko: 608

Nemecko: 516

Taliansko: 606

Nórsko: 500

Poľsko: 621

Španielsko: 517

Švédsko: 624

Spojené kráľovstvo: 537

 

Rozloženie respondentov podľa jednotlivých sektorov:

Verejný sektor: 1067

Bankovníctvo/financie: 634

Zdravotníctvo: 768

Profesionálne služby: 764

Iný súkromný sektor: 1301

 

 

 

Genderový profil bol rovnomerne rozložený medzi mužov a ženy (48,3 respektíve 51,7 %) vo vekových skupinách:

18-24 rokov: 5 %

25-34 rokov: 31 %

35-44 rokov: 31 %

45-54 rokov: 23 %

55-64 rokov: 10 %

nad 65 rokov: 1 %

Neprehliadnite: