Makrá v OpenOffice.org 13/2008

Július Pastierik  /  20. 11. 2008, 00:00

V ďalšom pokračovaní seriálu o makrách v OpenOffice.org budeme nepriamo pokračovať minulým dielom, pretože si ukážeme makrá pre vkladanie slov do používateľských slovníkov z aktuálneho dokumentu.


V minulom dieli sme si ukázali možnosti importu a exportu používateľských slovníkov pomocou textových súborov. Pri bežnej práci sa nám však viac hodí, ak dokážeme do slovníka vložiť práve napísané slovo, pokiaľ sa v slovníku nenachádza.

Toto ocenia najmä tí používatelia, ktorí píšu rozsiahle dokumenty, kde prípadná následná kontrola gramatiky (klávesová skratka F7) trvá príliš dlho. Samozrejme, keď už budeme tvoriť makro pre vloženie slova z aktuálne spracovávaného dokumentu, pripravíme aj funkciu pre vloženie jeho všetkých slov do slovníka, čím vytvoríme alternatívu k importu z obyčajných TXT súborov.

Preto, aby sme mohli tieto funkcie vytvoriť, musíme si podobne, ako minule, najprv pripraviť dialógové okno, kde budeme vyberať slovník, do ktorého budeme slová pridávať. Teraz bude obsahovať iba rozbaľovací zoznam zo slovníkmi a tlačidlo „OK“ a „Cancel“.

Dialóg pre výber slovníka

Vlastné makrá naprogramujeme tak, aby, pokiaľ slovník ešte nie je vybraný, otvorili tento dialóg, inak sa budú slová už priamo vkladať. V praxi sa vloženie slova do slovníka prejaví tak, že ho OpenOffice.org nebude podčiarkovať ako neznáme. Pokiaľ k makru priradíme vhodnú klávesovú skratku, týmto spôsobom si značne zrýchlime vkladanie nových slov do slovníka, pretože sa nebude (vlastne zbytočne) otvárať dialógové okno „Preklepy“, kde musíme pri pridávaní slova vždy vybrať príslušný slovník.

Štandardné vkladanie slov

REM Import slov z aktuálneho dokumentu do vybraného používateľského slovníkova
private dialog_word_import as object
global slovo2slovnik_name as string

Sub Vyber_slovnik
 'Makro pre výber slovníka pre import slov z dokumentu
 dim pom_zoznam, zoznam, slovniky, dialog_slovo2slovnik as object
 
 DialogLibraries.LoadLibrary("slovo2slovnik") ' Otvorenie knižnice
 dialog_slovo2slovnik=CreateUnoDialog (DialogLibraries.slovo2slovnik.Dialog_slovo2slovnik) ' Sprístupnenie dialógu
 
 if slovo2slovnik_name="" then
  ' Ak nevyberieme iný slovník, použije sa "standard.dic"
  slovo2slovnik_name="standard.dic"
 endif
 
 ' Načítanie zoznamu slovníkov
 pom_zoznam=createUnoService("com.sun.star.linguistic2.DictionaryList") ' sprístupnenie zoznamu slovníkov
 zoznam=pom_zoznam.GetDictionaries ' zoznam slovníkov
 slovniky=dialog_slovo2slovnik.getControl ("zoznam_slovnikov") ' prístup k zoznamu slovníkov v dialógu
 ' Vloženie názvov slovníkov do zoznamu v dialógu
 for i=LBound(zoznam) to UBound(zoznam)
  slovniky.AddItem(zoznam(i).Name, slovniky.ItemCount)
 next i
 slovniky.Text=slovniky.Items(0) ' Zobrazenie prvej položky
 ' Spustenie dialógu pre výber slovníka pre Import slov
 if Dialog_slovo2slovnik.Execute()=1 then
  ' Ak sme stlačili "OK", tak nastavíme slovník
  slovo2slovnik_name=Dialog_slovo2slovnik.getControl("zoznam_slovnikov").Text ' Názov vybraného slovníka
 endif
 ' Vymazanie dialógu
 Dialog_slovo2slovnik.dispose()

End Sub

Sub Import_vsetkych_slov_do_slovnika
 ' Makro pre import všetkých slov z dokumentu do vybraného slovníka
 dim pom_zoznam, slovnik as object
 dim slovo as string
 dim dokument, kurzor as object
 dim koniec as boolean
 dim pocet as long
 
 if slovo2slovnik_name="" then
  ' Ak nemáme vybraný slovník, spustíme najprv dialóg pre jeho výber
  Vyber_slovnik
 endif

 pom_zoznam=createUnoService ("com.sun.star.linguistic2.DictionaryList") ' sprístupnenie zoznamu slovníkov
 slovnik=pom_zoznam.GetDictionaryByName(slovo2slovnik_name) ' Sprístupnenie zadaného slovníka
 
 dokument=StarDesktop.CurrentComponent
 kurzor=dokument.Text.createTextCursor() ' Kurzor pre pohyb po dokumente
 
 pocet=0 ' Počet naimportovaných slov

 kurzor.collapseToStart() ' Aby nebolo nič označené
 kurzor.gotoStart(false) ' Skočíme na začiatok dokumentu
 do
  koniec=false ' Ešte musíme spracovať slová
  do
   ' Pokiaľ nie sme na začiatku slova, posunieme sa o jeden znak vpravo
   if not kurzor.isStartOfWord then
    koniec=not(kurzor.goright(1,false)) ' Posun s indikáciou konca súboru
   endif
  loop until (koniec or kurzor.isStartOfWord)
  if not koniec then
   ' Ak nie sme na konci súboru, spracujeme slovo
   kurzor.gotoEndOfWord(true) ' Skočíme na koniec slova a označíme ho
   slovo=trim(kurzor.String) ' Označené slovo bez medzier na začiatku a konci
   if slovo<>"" then
    ' Ak je označené slovo neprázdne, tak ho vložíme do slovníka
    slovnik.Add(slovo, False, "") ' Vloženie slova do slovníka
    pocet=pocet+1
   endif
   koniec=not(kurzor.goRight(1,false)) ' a presunieme sa na ďalší znak
  endif
 loop until Koniec ' Skončíme, ak sme sa nepresunuli na ďalší znak – koniec súboru

 'Vypíšeme si počet vložených slov
 msgbox "Importovaných "+pocet+" slov do slovníka '"+slovo2slovnik_name+"'."
 
End Sub

Sub Import_aktualneho_slova_do_slovnika
 ' Makro pre import aktuálneho slova do vybraného slovníka
 ' Môžeme sa nachádzať na začiatku, v prostriedku alebo aj na konci slova, ktoré chceme vložiť
 
 dim dokument, vid_kurzor, kurzor as object
 dim pom_zoznam, slovnik as object
 dim slovo as string
 
 if slovo2slovnik_name="" then
  ' Ak nemáme vybraný slovník, spustíme najprv dialóg pre jeho výber
  Vyber_slovnik
 endif

 pom_zoznam=createUnoService ("com.sun.star.linguistic2.DictionaryList") ' sprístupnenie zoznamu slovníkov
 slovnik=pom_zoznam.GetDictionaryByName(slovo2slovnik_name) ' Sprístupnenie zadaného slovníka
 
 dokument=StarDesktop.getCurrentComponent()
 vid_kurzor=dokument.getCurrentController().getViewCursor() ' viditeľný kurzor
 kurzor=vid_kurzor.getText().createTextCursorByRange(vid_kurzor) ' vytvoríme pomocný kurzor podľa viditeľného kurzora
 
 kurzor.collapseToStart() ' Aby nebolo nič označené
 if not kurzor.isStartOfWord() then
  ' Ak nie sme na začiatku slova, skočíme tam
  kurzor.gotoStartOfWord(false)
 endif
 kurzor.gotoEndOfWord(true) ' Skočíme na koniec slova a označíme ho
 slovo=trim(kurzor.String) ' Označené slovo bez medzier na začiatku a konci
 if slovo<>"" then
  ' Ak je označené slovo neprázdne, tak ho vložíme do slovníka
  slovnik.Add(slovo, False, "") ' Vloženie slova do slovníka
 endif
end sub

 

Neprehliadnite: