SKITU 2008

Tlačový servis  /  02. 10. 2008, 00:00

Hlavnou témou konferencie SKITU 2008, ktorá sa uskutoční 14. októbra v Aule Maxime na Technickej univerzite v Košiciach, bude predkladanie projektov a čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie, najmä v Operačnom programe Výskum a vývoj (OP VaV), na informatizáciu v akademickej sfére SR.

Konferencia je organizovaná v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva a s poprednými akademickými, verejnými a súkromnými inštitúciami v SR pôsobiacimi v oblasti aplikácií informačných a komunikačných technológií do procesov výučby a činností pracovísk výskumu a vývoja. Záštitu nad konferenciou prevzal podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj a rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár. Konferencia je organizovaná o.z. Partnerstvá pre prosperitu v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a spoločnosťou elfa, s.r.o..

„Národný strategický referenčný rámec SR 2007-2013 je veľkou príležitosťou pre našu krajinu. Predovšetkým v oblasti budovania novej infraštruktúry, napríklad aj v oblasti výskumu a vývoja, či vysokého školstva. Kľúčovým faktorom bude zvládnutie implementácie Operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV), v ktorom je alokovaných vyše 1,4 mld. Euro“ zdôraznil výkonný riaditeľ PPP Milan Ištván. Program konferencie obsahuje príspevky zamerané nielen na teoretickú, praktickú i metodologickú stránku problematiky predkladania a realizácie IKT orientovaných projektov, ale aj na problematiku nových technologických riešení a komunikačných služieb vhodných pre implementáciu do akademickej sféry.

Vďaka využitiu videostreamingových technológií na báze IP bude možné priebeh konferencie sledovať prostredníctvom on-line internetového prenosu na stránke elfa.sk/skitu a po jej uskutočnení budú môcť záujemcovi vstúpiť do video archívu konferencie.

Neprehliadnite: