Milan Luknár poslal otvorený list Pavlovi Hrušovskému

Peter Polakovič  /  10. 01. 2003, 00:00

DOPLNENÉ O STANOVISKO TÚ SR K VYJADRENIAM p.ONDROVIČA / Predseda Telekomunikačného úradu tak reagoval na otvorený list Asociácie telekomunikačných operátorov. Ten smeroval taktiež na predsedu Národnej rady SR a v liste ATO vyzývala na "resuscitáciu" procesu liberalizácie telekomunikácií na Slovensku, ktorá sa podľa tohto združenia nachádza v "pokročilom štádiu klinickej smrti". Prinášamé úplné znenie listu predsedu TÚ SR.

Pripomínam, že plné znenie otvoreného listu Asociácie telekomunikačných operátorov na predsedu Národnej rady SR, Pavla Hrušovského, nájdete v tomto článku. (Podľa Asociácie telekomunikačných operátorov je Telekomunikačný úrad SR brzdou rozvoja telekomunikačného trhu a hanbou pre Slovenskú republiku.)

Telekomunikačný úrad SR v reakcii na mediálne vystúpenia pána Vladimíra Ondroviča (predsedu ATO) v svojej tlačovej správe (ktorú nám včera zaslal hovorca TÚ SR Roman Vavro) uvádza, že tieto vystúpenia sú zavádzajúce a svedčia o jeho neinformovanosti a až neznalosti zákona o telekomunikáciách informoval. Podľa TÚ SR tieto vystúpenia navyše poškodzujú záujmy členov ATO.

„Podľa pána Ondroviča boli licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby vydané neskoro, čo podľa jeho názoru zdrží proces liberalizácie. Zákon o telekomunikáciách však nešpecifikuje žiadny termín vydania licencií pre poskytovanie hlasovej telefónnej služby po pevných sieťach. Bez ohľadu na to TÚ SR začal prípravu vydávania licencií už v júli 2002 ihneď po vydaní licencií na mobilné telekomunikačné siete tretej generácie UMTS. Začiatkom decembra 2002 úrad postupne vydal 12 licencií. Vydanie licencií podstatne skôr pred úplnou liberalizáciou by vzhľadom na nedostatky zákona vôbec liberalizačný proces neurýchlilo,“ píše sa v tlačovej správe TÚ SR.

TÚ SR vo svojej tlačovej správe upozorňuje aj na ďaľšie skutočnosti:

1. Podľa slov predsedu ATO niektoré spoločnosti podali voči prideleným licenciám rozklad z dôvodu množstva nejasností. Z 12 vydaných licencií bolo k 31. decembru 2002  právoplatných 11 a len jedna spoločnosť podala opravný prostriedok voči zneniu licencie.

2. V. Ondroviča udivuje spolupráca medzi Telekomunikačným úradom SR a ST na návrhu oddeleného účtovníctva ST, ktorý úrad zatiaľ neprijal. Spoločné vypracovanie primeraného účtovného systému, v prípade zamietnutia navrhovaného systému úradom, vychádza z podmienok licencie ST.

3. Podľa pána Ondroviča sa spoločnosti, ktorým Telekomunikačný úrad SR udelil licenciu na poskytovanie pevnej verejnej telefónnej služby, údajne obávajú nedodržania šesťmesačného termínu, počas ktorého sú povinné začať poskytovať svoje služby. Predstavitelia Telekomunikačného úradu SR informovali ešte v polovici decembra 2002 držiteľov licencií na stretnutí, ktoré sa konalo z iniciatívy TÚ SR, že v prípade ak držitelia licencií nedodržia termín začatia poskytovania služby z objektívnych dôvodov, tak TÚ SR tento termín predĺži a držiteľom licencie neodníme.

---

O vyjadrenie sme požiadali aj pána Ondroviča, jeho vyjadrenie uverejníme okamžite, ako nám ho poskytne. (Zaujíma nás pravdaže aj "kauza" GOVNET.)

---

Otvorený list predsedu Telekomunikačného úradu SR v ktorom podrobnejšie reaguje na otvorený list predsedu ATO, Ing.Ondroviča: 

Vážený pán predseda Národnej rady SR,

       dovoľte mi reagovať na otvorený list predsedu Asociácie telekomunikačných operá-torov Ing. Ondroviča (ďalej ATO), ktorým Vás požiadal o nápravu nedostatkov na Telekomunikačnom úrade SR (TÚ). List poukazuje na to, že nastali skutočnosti popísané       v §7 ods. 5 a  Zákona o telekomunikáciách č.195/2000 Z. z., čím vlastne ATO žiada odvolanie predsedu TÚ.

         Nemôžem súhlasiť s ostrými formuláciami listu o nefunkčnosti TÚ, brzde rozvoja telekomunikačného trhu a dôrazne protestujem proti označeniu TÚ za hanbu pre Slovensko. Taktiež bez akéhokoľvek dôkazu sa v liste uvádza, že členovia ATO sú nútení pred materskými organizáciami niektoré informácie TÚ filtrovať a iné vysvetľovať za extenzívneho použitia vlastnej kreativity. Ako vedúci predstaviteľ TÚ som sa vo svojom doterajšom funkčnom období mnohokrát stretol s predstaviteľmi EÚ a ani v náznakoch žiaden z nich neoznačoval TÚ za problémový.

        V novembri 2002 sa uskutočnilo spoločné rokovanie Skupiny nezávislých regulačných úradov telekomunikácií krajín EÚ (tzv. IRG) a regulačných úradov kandidátskych krajín EÚ. Na tomto zasadnutí bol TÚ spolu s ostatnými regulačnými úradmi prijatý za člena IRG so štatútom pozorovateľa a bude pravidelne prizývaný na rokovania IRG. TÚ patrí na medzinárodných rokovaniach medzi aktívnych členov a rozhodne nie je hanbou Slovenska. Na TÚ sú k dispozícii pravidelné hodnotiace správy regulačného prostredia v telekomunikáciách krajín strednej a východnej Európy od spoločnosti Cullen International (vykonávané na objednávku EÚ). V žiadnej správe sa neuvádza, že by regulačné prostredie v SR nebolo porovnateľné s inými kandidátskymi krajinami na vstup do EÚ.

         Čo sa týka závažných právnych pochybení a znefunkčnenia rozhodnutí, vydaných úradom, opäť sa jedná o jednostranné konštatovanie bez akéhokoľvek dôkazu. TÚ je orgán štátnej správy a je úplne samozrejmé, že jeho rozhodnutia sú napadnuteľné súdnou cestou. Som presvedčený, že všetky dôležité rozhodnutia TÚ boli súdom potvrdené (napr. pokuta UPC a iné).

         Dovoľte mi, vážený pán predseda, aby som v ďalšej časti reagoval na konkrétne  skutočnosti, uvádzané v bodoch 1 až 6 listu ATO.

Neskoré vyhlásenie výzvy na licenčné konanie.

         Zákon o telekomunikáciách (ďalej zákon) nešpecifikuje TÚ žiadny presný termín vydania licencií pre poskytovanie hlasovej telefónnej služby po pevných sieťach. Bez ohľadu na to TÚ začal prípravu vydávania licencií už v júli 2002 ihneď po vydaní licencií na mobilné telekomunikačné siete tretej generácie UMTS – zo začiatku bez vydania výzvy, pretože čísla sú obmedzený zdroj len teoreticky, prakticky takýto prípad nemôže v podmienkach SR nastať (čo bolo aj potvrdené počtom vydaných licencií). Po upozornení zo strany ATO TÚ v spolupráci s ATO pripravil výzvu na podávanie licencií a začiatkom decembra 2002 vydal 12 licencií, z ktorých k 31. decembru 2002 bolo právoplatných 11. Je pravda, že monopol Slovenských telekomunikácií (ST) v poskytovaní hlasovej telefónnej služby po pevných vedeniach skončil 31. decembra 2002, ale zákon o telekomunikáciách neukladá povinnosť  ST začať rokovania s inými prevádzkovateľmi pred ukončením monopolu a TÚ nemá žiadnu oporu v zákone na to, aby donútil ST k rokovaniam s alternatívnymi prevádzkovateľmi pred týmto dátumom. Dôležitý dokument – referenčnú ponuku na prepojenie, ktorá špecifikuje technické a cenové podmienky prepojenia, doručili ST úradu z vlastnej iniciatívy 2. januára 2003 i keď to zákon o telekomunikáciách ST neukladá. Vydanie licencií podstatne skôr pred úplnou liberalizáciou by vzhľadom na nedostatky zákona vôbec liberalizačný proces neurýchlilo. TÚ zákon neporušil, napriek tomu predseda ATO pokračuje v nepochopiteľnej mediálnej kampani proti TÚ a argumentuje neskorým vydaním licencií ako príčinou oneskorenia liberalizačného procesu.

Zanedbanie vydania potrebných regulačných rozhodnutí.

         Zákon nedáva TÚ žiadnu možnosť zasahovať do poskytovania služieb výberu operátora. Telekomunikačný podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je podľa zákona povinný zabezpečiť, aby si užívateľ mohol vybrať iný telekomunikačný podnik poskytujúci rovnakú službu. Napriek tomu TÚ vytvoril pracovnú skupinu, zloženú zo zástupcov ATO a ST s cieľom uľahčenia rokovaní a vytvorenia pravidiel na výber telekomunikačného podniku. Ak výber prevádzkovateľa nebude zabezpečený zo strany niektorého z  prevádzkovateľov a bude brániť uzatvoreniu  dohody o prepojení, TÚ vyvodí voči takému prevádzkovateľovi prísny postih za porušenie zákona o telekomunikáciách.

Neskoré vyhlásenie subjektov s významným postavením na trhu.

         Zákon neurčuje TÚ, kedy má vyhlásiť subjekty s významným vplyvom na teleko-munikačnom trhu, TÚ však vyhlásil tieto subjekty v dostatočnom predstihu. Úplne v súlade so zákonom o správnom konaní sa tieto subjekty odvolali proti prvostup-ňovému rozhodnutiu. K dnešnému dňu sú platné dve rozhodnutia, ďalšie dve boli v druhom stupni potvrdené a dva rozklady voči prvostupňovému rozhodnutiu sú v zákonnej lehote vo vybavovaní.

Problematika regulácie internetu a ADSL.

         Úlohou TÚ je i regulácia cien za poskytovanie telekomunikačných služieb v súlade so zákonom o cenách. Ceny telekomunikačných služieb, poskytovaných ST sú regulované v súlade s rozhodnutím TÚ č. 223 z 21. júla 2000, ktorého prijatie bolo podmienkou privatizácie ST. Regulovaný je tzv. „kôš služieb“, ktorý je tvorený šiestimi službami (zriadenie stanice, mesačný nájom, miestne volania, medzimestské volania, medzinárodné volania a volania z verejných automatov), avšak tento kôš neobsahuje služby internetu a ADSL. Pre reguláciu cien za  služby, ktoré nie sú zahrnuté do koša služieb je potrebné vedenie oddeleného účtovania, ktoré však je prevádzkovateľ v zmysle zákon povinný viesť až od 1. januára 2003. TÚ v súčasnosti posudzuje účtovný systém ST, ktorý bude dávať dostatočné podklady na cenovú reguláciu všetkých služieb.

Nevyhlásenie výberového konania na licencie v pásme 3,5 GHz.

         TÚ vydal v 2. polroku 2001 licencie na poskytovanie prenosu dát a širokopásmového prístupu na internet v pásme 26 GHz. Po vydaní týchto licencií začal ihneď prípravu na vydanie licencií pre 3. generáciu mobilných telekomunikačných služieb UMTS. Licencie boli vydané na konci júna  bez akejkoľvek pomoci konzultačnej spoločnosti (čo bolo úplne bežné v prípade vydávania licencií tohto typu vyspelými regulátormi krajín EÚ) a vyžiadali si maximálne úsilie zainteresovaných pracovníkov TÚ. Následne začala príprava vydávania licencií na poskytovanie hlasovej telefónnej služby po pevných sieťach. Z dôvodu limitovaného počtu pracovníkov príslušného odboru nebolo možné súčasne vydávať i licencie pre služby v pásme 3,5 GHz. TÚ pripravuje vydanie týchto licencií v 1. polroku tohoto roka a vydá maximálny možný počet licencií s ohľadom na použiteľné frekvenčné pásmo. Je však potrebné konštatovať, že z hľadiska vysokej finančnej náročnosti nie je možné počítať so širokým použitím tohoto systému pre hlasové služby i cenovo akceptovateľný internet. Doterajšie rádiové prístupové systémy DECT  alebo systémy IRT  nie sú rozšírenejšie práve z dôvodu vysokej ceny.

Nedostatky a chyby v riadení.

         Proti obsahu tohto bodu musím dôrazne protestovať. Po mojom menovaní do funkcie som sa maximálne snažil skvalitniť prácu úradu a zvýšiť odbornú úroveň jednotlivých pracovísk. Organizačné a personálne zmeny, ktoré som vykonal mali jednoznačne tento cieľ. Požiadal som predsedu ATO o konkrétne mená kľúčových odborníkov, ktorí museli odísť alebo rezignovali, avšak do dnešného dňa som sa nedozvedel jediné meno. Na tejto požiadavke naďalej trvám. Myslím si, že by bolo čestné také vážne obvinenie i podložiť konkrétnym dôkazom. Vo svojom úsilí zvýšiť kvalitatívnu úroveň práce TÚ budem naďalej pokračovať a musím pripustiť, že strach môžu mať tí pracovníci, ktorí nebudú odvádzať kvalitnú prácu.

         Dovoľte mi, vážený pán predseda, vyjadriť presvedčenie, že Telekomunikačný úrad SR neporušil zákon o telekomunikáciách a konal len v rámci medzí, ktoré mu zákon umožňuje. Niektoré problémy vznikajú  z nedostatočne definovaných práv a povinností TÚ    a verím, že skúsenosti s aplikáciou súčasného zákona o telekomunikáciách budú využité pri tvorbe nového zákona o elektronických komunikáciách, ktorý bude v priebehu roka 2003 schválený. Ubezpečujem Vás, že vykonám všetko pre to aby TÚ zabezpečil rozvoj konkurenčného prostredia v telekomunikačnom sektore i bez „resuscitácie“ za pomoci ATO, ktorá mimochodom nie celkom šťastne reprezentuje len časť prevádzkovateľov telekomunikačných sietí a služieb na Slovensku a stavia sa pritom do úlohy druhého regulátora.

         S úctou                           

Milan Luknár, predseda TÚ SR

 

Na vedomie:

Mikuláš Dzurinda, predseda vlády SR

Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Branislav Opaterný, štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií S

Neprehliadnite: