Čo je nové v OpenOffice.org 2.4 – pohľad používateľa

Július Pastierik  /  02. 04. 2008, 00:00

Pred pár dňami vyšla najnovšia verzia OpenOffice.org 2.4. Hoci už v stručnosti boli avizované zmeny, ktoré obsahuje, pozrime sa na niektoré z nich z hľadiska praktického použitia.

Podľa informácií zo stránok openoffice.org malo byť zmien pomerne veľa. Žiaľ, ako som pri praktickej skúške zistil, nie všetky sú štandardne zahrnuté v OpenOffice.org. Poďme však pekne po poriadku a pozrime sa na niektoré, podľa môjho názoru najzaujímavejšie novinky.

Relatívny odkaz v dokumente

Veľké zmeny sa udiali v oblasti exportu do PDF formátu. Tento teraz podporuje export záložiek, prevod vnútorných odkazov na PDF odkazy, možnosť použitia relatívnych odkazov a export do formátu PDF/A-1 podľa normy ISO 19005-1.

Nové voľby pri exporte do PDF

V oblasti databázového modulu Base som nemohol vyskúšať avizované novinky, no mnohých určite zaujme možnosť použitia databáz vo formáte Access 2007 (súbory .accdb).

Podpora PDF/A-1

Veľmi zaujímavé novinky nájdeme v module Calc. Ako najvýznamnejšia je úprava chovania klávesnice „Enter“. Doteraz pri jej stlačení došlo k posunu na ďalšie políčko, čo mnohým používateľom nevyhovovalo. Od verzie 2.4 sa tlačidlo „Enter“ správa tak, ako v iných aplikáciách, t.j. kurzor „skočí“ na začiatok nasledujúceho riadku – v prípade Calcu teda na bunku v stĺpci „A“, pričom sa posunieme o riadok nadol.

Drag and drop presun - stav pred

Pre zjednodušenie presúvania celých riadkov a stĺpcov pribudli nové funkcie typu „drag and drop“. Celkove je možné použiť až viacero režimov presunu. Pravdaže, pri všetkých sa automaticky menia aj vložené funkcie. Prvý – základný je režim prepísania. Vtedy stačí, ak označený riadok alebo stĺpec presunieme na iný riadok alebo stĺpec. V pôvodnom riadku (stĺpci) sa údaje vymažú a v novom sa prepíšu.

Drag and drop presun - stav po

Ostatné režimy sú viazané na kombináciu kláves (Alt, Ctrl, Shift a ich kombinácie). Pri tomto postupe najprv stlačíme ľavé tlačidlo myši, potom príslušné klávesy, presunieme stĺpec alebo riadok, pustíme tlačidlo myši a nakoniec pustíme stlačené klávesy.

Regresná krivka v grafe

Pri stlačenej klávese „Alt“ (alebo „Alt“+„Shift“) môžeme údaje presunúť na iné miesto. V tomto prípade sa pôvodný stĺpec alebo riadok vloží medzi riadky, kam ho presúvame. Pri stlačenej klávese „Ctrl“ kopírujeme údaje, t.j. na rozdiel od presunu sa na pôvodnom mieste nevymažú. Kombinácia kláves „Ctrl“+„Shift“ neskopíruje priamo údaje, ale absolútne adresy buniek kopírovaného stĺpca alebo riadku.

Otočenie smeru osí

Pri kombinácii kláves „Ctrl“+„Alt“ údaje vsúvame medzi dva riadky alebo stĺpce. Napokon, kombináciou všetkých troch kláves „Ctrl“+„Alt“+„Shift“ vsunieme adresy kopírovaných údajov.

Stĺpcový blok

Zaujímavé novinky sú aj v oblasti grafov, kde je možné vkladať priemernú hodnotu, regresnú krivku (lineárnu, logaritmickú, exponenciálnu či mocninovú), smerodajné odchýlky a pod. Ďalej je možné zmeniť smer osí (nezávisle od seba ako os X, tak aj os Y). Okrem toho nájdeme v oblasti grafov zlepšené možnosti formátovania vložených textov, prevodov grafov medzi sebou a pod.

Možnosti zmenu jazyka textu

V najpoužívanejšom module OpenOffice.org – v textovom procesore Writer nájdeme zaujímavú možnosť označovania stĺpcových blokov. Ďalej sa veľmi zjednodušila práca s viacjazyčnými dokumentami. Už nemusíme iba označovať text a pracne meniť jeho jazyk cez voľbu menu „Formát – Znak – Písmo“, ale v menu
Nástroje – Jazyk môžeme priamo nastaviť jazyk pre celý dokument, nasledujúci odstavec alebo označený text.

Makro pre definovanie vlastných polí

Ďalej pribudli možnosti v oblasti tlače, ako je možnosť čiernobieleho tlačenia, tlačenia skrytého textu a pod.

Pre programátorov a zároveň používateľov modulu Writer pribudla zaujímavá možnosť definovania vlastných polí, pričom tieto nemusia byť iba textové hodnoty, ale aj čísla v rozsahu od 0 do 127. V prípade naprogramovania jednoduchého makra pre ich tvorbu a vkladanie (zmenu) hodnôt, je to určite zaujímavá rozširujúca možnosť pre tvorbu dokumentov.

Použitie vlastných polí

Nakoniec spomeňme aj to, čo napriek propagácii nie je štandardnou súčasťou OpenOffice.org 2.4. Ide konkrétne o avizovanú možnosť vkladania 3D prechodových efektov pri prezentáciách, ktorá nie je ani vo verzii pre Windows (tam dokonca ani nemala byť), ale nevidel som ju ani vo verzii pre Linux.

Nie všetko funguje tak, ako je deklarované

Ako sme spomínali na začiatku, uvedené novinky nie sú všetky. Tie ostatné však necháme na skúmanie láskavým čitateľom.

Internet: www.openoffice.org

Neprehliadnite: