ATO nežiadalo odvolanie predsedu TÚ SR, ako zle uviedli niektoré médiá

Peter Polakovič  /  21. 12. 2002, 12:32

Predseda Asociácie telekomunikačných operátorov, Vladimír Ondrovič, zaslal predsedovi NR SR, Pavlovi Hrušovskému, vysvetlujúci list v súvislosti s vyjadrením k otvorenému listu ATO vo veci neplnenia si povinností predsedu Telekomunikačného úradu, ktoré tlmočil pre médiá hovorca predsedu NR SR. Uvádzame plné znenie listu ...

Vážený pán predseda,

dovoľte mi aby som zareagoval a vysvetlil niektoré skutočnosti v súvislosti s Vaším vyjadrením k otvorenému listu Asociácie telekomunikačných operátorov vo veci neplnenia si povinností predsedu Telekomunikačného úradu, ktoré tlmočil pre médiá Váš hovorca. Vo vyhlásení tvrdíte, že ATO sa obrátila na nesprávneho adresáta a správnym adresátom podnetu na odvolanie predsedu TÚ je vláda SR.

 

V Zákone č. 195 / 2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov v § 7 odst. 1 sa uvádza „Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky“. Z uvedeného vyplýva, že predseda úradu sa za svoju činnosť zodpovedá NR SR a preto predpokladáme, že NR SR jeho činnosť kontroluje. Preto sme sa obrátili na Vás so žiadosťou o zjednanie nápravy, k čomu iste NR SR má potrebné nástroje.

 

Z nášho listu, v ktorom  je presne uvedené, cit.: „Vyčerpali sme podľa nášho názoru všetky možnosti a z tohto dôvodu sa obraciame týmto otvoreným listom na Vás, ako predsedu zákonodarného zboru, ktorému podlieha predseda Telekomunikačného úradu v zmysle Zákona č. 195 / 2000 Z. z. § 7, so žiadosťou o zabezpečenie nápravy“, koniec cit., explicitne nevyplýva, že žiadame  jeho odvolanie, ale žiadame nápravu..

 

V liste uvádzame rad argumentov, ktoré svedčia o neplnení si povinností a tým o nedodržiavaní a porušovaní zákona, za ktoré v plnom rozsahu zodpovedá predseda Úradu, čo nás vedie k názoru uvedenom v liste cit.:

 

„Po dôkladnej a zodpovednej analýze daného stavu sme dospeli k názoru, že sa zo strany predsedu Úradu naplnili skutočnosti popísané v  § 7 odst. 5a. Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov, o neplnení si povinností podľa zákona a zdvorilo, ale zároveň dôrazne žiadame NR SR, ktorá je oprávnená v tejto veci konať, aby zhodnotila vzniknutú situáciu, zjednala nápravu a zabezpečila funkčnosť Telekomunikačného úradu SR“. koniec cit.

 

Podklady podporujúce naše tvrdenia sú k dispozícii v kancelárii ATO. Veríme, že NR SR urobí všetky potrebné opatrenia tak, aby Telekomunikačný úrad SR bol funkčný, plnil si svoje povinnosti a v zmysle platnej legislatívy zabezpečil na Slovensku liberalizované telekomunikačné prostredie.

 

Iniciovanie odvolania predsedu Telekomunikačného úradu na vláde SR, je až následným krokom.

 

V očakávaní Vašej skorej reakcie a prijatí potrebných opatrení zostávam s pozdravom

                                                       

                                                        Ing. Vladimír Ondrovič

                                                             predseda ATO

 

Vážený pán

Pavol Hrušovský

predseda NR SR

Nám. A . Dubčeka č.1

812 80  B r a t i s l a v a

 

                                     

Neprehliadnite: