Ako má vyzerať nový európsky regulačný rámec pre oblasť elektronických komunikácií?

Rastislav Guľaša  /  21. 11. 2007, 00:00

Článok sumarizuje najdôležitejšie zmeny, ktoré podľa návrhu Európskej komisie čakajú európsky telekomunikačný trh.

Európska komisia (EK) zverejnila svoje finálne návrhy zmien európskeho regulačného rámca pre oblasť elektronických komunikácií. Zmeny sa dotýkajú všetkých smerníc, ktoré od roku 2003 upravujú fungovanie tohto segmentu trhu [1] a nová úprava regulačného rámca sa má podľa návrhu EK uplatňovať až do roku 2015.

Existujúca regulácia podľa EK už naplnila svoje poslanie a je čas upraviť podmienky tak, aby pre zákazníkov priniesli lacnejšiu komunikáciu s vyššou mierou inovácie a bezpečnosti, či už v pevných alebo mobilných sieťach. Nový regulačný rámec má tiež reflektovať zavádzanie nových technológií ako optické siete, IP TV a VoIP. V spolupráci s národnými regulačnými orgánmi chce EK znížiť rozdrobenosť vnútorného európskeho telekomunikačného trhu, aby viac operátorov mohlo poskytovať služby v paneurópskom a nie iba národnom meradle. Cieľom má byť aj ďalšie oslabovanie dominancie bývalých národných (štátom vlastnených) operátorov.

Najdôležitejšie zmeny podľa návrhu EK:

Zlepšená správa rádiového spektra
Má sa podporiť ešte intenzívnejšie využívanie bezdrôtových technológií predovšetkým na poskytovanie mobilných služieb:

  • posilnenie technologickej neutrality
  • povolenie využívania väčšieho množstva nelicencovaných frekvencií
  • umožnenie cezhraničného poskytovania bezdrôtových služieb

So zavedením digitálneho terestriálneho vysielania (digitálna televízia) nastane uvoľnenie väčšieho množstva frekvencií, ktoré bude následne možné využívať inak, predovšetkým na širokopásmový prístup do internetu.

Posilnenie práv spotrebiteľov
Podľa názoru EK spotrebiteľ so silnými právami a slobodou výberu je jednou z dôležitých záruk efektívnej súťaže na telekomunikačnom trhu. Návrh nového regulačného rámca preto zavádza:

  • lepšiu informovanosť o cenách a službách tak, aby spotrebitelia boli náležite informovaní a mohli sa na základe toho rozhodnúť
  • povinnosť operátora informovať spotrebiteľov o tom, ktoré služby sú blokované (vrátane web stránok, ku ktorým neumožňuje prístup)
  • možnosť zmeniť operátora za jeden pracovný deň, vrátane prenosu telefónneho čísla
  • zvýšenie kvality poskytovania služby tiesňového volania na jednotnej európskej linke 112 (absolútna dostupnosť, lepšia lokalizácia)
  • prístup k číslam bezplatných liniek aj zo zahraničia
  • zlepšenie prístupu k službám zdravotne postihnutým - cenová a iná dostupnosť služieb, zavedenie titulkov, hlasového popisu a popisu v znakovej reči do exitujúcich televíznych kanálov
  • vyššiu mieru ochrany súkromia a bezpečnosti - povinnosť operátora informovať zákazníkov o úniku osobných údajov, Európsky regulátor má mať právomoci v boji proti SPAMu, rozširovaniu vírusov a počítačovej kriminalite.

Nový európsky regulátor
Spoločný regulátor (European Telecom Market Authority) má zabezpečiť jednotnú implementáciu regulačného rámca vo všetkých 27 členských štátoch, poskytovať národným regulátorom odbornú podporu v regulačných otázkach európskeho rozsahu a zlepšiť komunikáciu medzi národnými regulátormi a EK. Má tiež dohliadať na používanie jednotnej európskej linky tiesňového volania 112, rádiového spektra a bezpečnosti.

Funkčná separácia
V prípade, že nebude možné dosiahnuť efektívnu súťaž použitím štandardného systému ukladania regulačných povinností, regulátori budú mať možnosť uložiť bývalému národnému operátorovi, ktorý vlastní infraštruktúru vybudovanú z verejných zdrojov, aby oddelil správu infraštruktúry od poskytovania služieb. Funkčná separácia má zabezpečiť, aby vlastné divízie národného operátora, ktoré poskytujú služby, mali k infraštruktúre prístup za takých istých podmienok, ako konkurencia. V konečnom dôsledku sa tak má posilniť súťaž na trhu v prospech spotrebiteľov.

Menší počet regulovaných trhov
EK prezentuje významný posun k deregulácii na viacerých maloobchodných a veľkoobchodných trhoch. Podľa návrhu sa má pristúpiť k menšej, ale účinnej regulácii. Regulovaných by malo ostať iba sedem z osemnástich pôvodne regulovaných trhov. Deregulované by mali byť napríklad trhy poskytovania verejnej telefónnej služby (lokálne, národné a medzinárodné volania) prostredníctvom pevnej telefónnej siete rezidenčným a business zákazníkom a trh minimálneho súboru prenajatých okruhov do 2 mbps (vrátane). Národné regulačné orgány (u nás Telekomunikačný úrad SR) budú musieť vykonať novú analýzu relevantných trhov a prehodnotiť povinnosti, ktoré sú teraz uložené podnikom s významným ekonomickým vplyvom (u nás Slovak Telekom, a.s. na väčšine trhov, ale aj Orange Slovensko, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s.) a tieto zachovať, doplniť alebo zrušiť.

Predložené návrhy EK budú predmetom rokovania Európskeho parlamentu a vlád členských štátov a ich podoba sa môže zmeniť. Uvedeniu revidovaného regulačného rámca do života predchádza schválenie oboma týmito orgánmi; členské štáty budú následne povinné novelizované smernice implementovať do svojich právnych poriadkov. Podľa návrhu EK by tak mali urobiť v priebehu rokov 2009 a 2010.

 

 

[1] Európsky regulačný rámec pre oblasť elektronických komunikácií od roku 2003 pozostáva predovšetkým z piatich smerníc Európskeho parlamentu a Rady: rámcovej smernice, autorizačnej smernice, smernice o prístupe a prepojení, smernice o univerzálnej službe a smernice o ochrane súkromia. Ďalej je to najmä odporučenie EK o relevantných trhoch produktov a služieb vhodných pre ex-ante reguláciu a pravidlá EK pre analýzu trhov a určenie podniku významnou trhovou silou.

Neprehliadnite: