Upravujeme video II. – Zvuková stopa

Július Pastierik  /  18. 10. 2007, 00:00

V druhom pokračovaní seriálu o úprave video DVD si ukážeme, ako dokážeme spojiť VOB súbory do jedného, následne z nich extrahovať audio stopu a z tejto nakoniec vypreparujeme samostatné audio súbory.

Pokiaľ vlastníme video DVD s koncertami, muzikálami a pod., častokrát chceme, aby sme túto hudbu mohli počúvať nielen na video DVD prehrávači, ale povedzme aj v aute na audio CD prehrávači, resp. mp3 prehrávači. Pravdaže, väčšinou chceme, aby sme medzi jednotlivými skladbami mohli ľubovoľne prechádzať.

Vzhľadom na to, že vo video DVD je audio stopa súčasťou jednotlivých VOB súborov, môže sa stať, že niektorá skladba (audio aj video stopa) je rozdelená v dvoch VOB súboroch. Aby sme si mohli takúto skladbu uložiť, máme prakticky dve možnosti.

VOBMerge

Prvá možnosť spočíva v tom, že pred vlastnou extrakciou audio stopy spojíme všetky VOB súbory do jedného jediného súboru. Na tento účel nám vynikajúco poslúži program VOBMerge, ktorý je okrem angličtiny k dispozícii aj v češtine.

VobMerge

Program sa neinštaluje a jeho ovládanie je viac než jednoduché. Najprv si cez voľbu „Přidat soubor“ vyberieme všetky VOB súbory, ktoré chceme spojiť. Jednotlivé súbory si následne môžeme popresúvať podľa poradia, v akom ich chceme spojiť, resp. môžeme odobrať omylom zadaný súbor.

VobMerge nastavenie

Pokiaľ trpíme chronickým nedostatkom miesta na disku, môžeme si nastaviť, aby sa zdrojové VOB súbory po spojení priebežne mazali. Vlastné spojenie spustíme tlačidlom „Spojit“. Program sa nás opýta na názov výstupného súboru a po jeho zadaní spustí vlastný proces.

SUPER, Video mp3 Extractor

Po prípadnom spojení VOB súborov môžeme pristúpiť k vlastnej extrakcii audio stopy. Toto dokážeme urobiť v minule predstavenom programe SUPER, kde si ako výstupný formát vyberieme audio WAV, MP3 alebo OGG. Preto niektorý z týchto formátov, lebo tieto pozná program Audacity, ktorý následne použijeme pre ich úpravu. Príslušný formát si vyberieme aj podľa toho, či chceme napr. vytvoriť audio CD, alebo si iba nahrať skladby do mp3 prehrávača.

Video mp3 Extractor

Ako vstupný súbor vyberieme VOB súbory a po nastavení kvality výstupu spustíme vlastný prevod. Pravdaže, na extrakciu audio stopy môžeme použiť aj rôzne iné programy, napr. program Video mp3 Extractor, ktorý extrahuje audio stopu do formátu MP3. Na vstupe podporuje súbory vo formáte AVI, MOV, MPG, MPEG, DAT, MP4, ASF, WMA a WMF. V niektorých prípadoch (v závislosti od vnútorného formátu audio stopy) si poradí aj s VOB súbormi (stačí ich premenovať na MPG), ale neplatí to všeobecne. Pred vlastným prevodom môžeme nastaviť aj kvalitu MP3 kompresie.

Audacity

Po extrakcii audio stopy môžeme pristúpiť k preparácii vlastných skladieb. Práve teraz vzniká otázka, či je naozaj vhodné extrahovať audio stopu do jedného súboru, pretože jeho celková veľkosť môže napr. v prípade WAV formátu s kľudom presiahnuť 1GB. Preto je niekedy lepšie extrahovať audio stopy z každého VOB súboru osobitne, lebo ich otvorenie a práca s nimi je rýchlejšia. Otázku spojenia prípadných „roztrhnutých“ skladieb dokážeme jednoducho vyriešiť a na celú prácu nám postačí jeden jediný program – Audacity.

Audacity nastavenia

Hneď na úvod si uveďme, že program je preložený aj do češtiny. Okrem základných možností umožňuje aj prácu s rôznymi plug-in modulmi. Informácie o nich nájdete priamo na domovských stránkach programu. V ďalšom návode sa nebudeme venovať tomu, či je niečo štandardnou súčasťou distribúcie, alebo je to rozširujúci plug-in, pretože nie je problém ich nainštalovať. Ešte upozorňujeme, že plug-in moduly nie sú jazykovo lokalizované a pre spustenie češtiny ako takej sa musí program po jej nastavení reštartovať.

Pozrime sa teraz, ako dokážeme zo vstupného súboru vyextrahovať jednu skladbu. Nasledujúci postup nie je jediný, ako to môžeme urobiť, ale je jednoduchý a overený. V prvom kroku si otvoríme potrebný vstupný súbor (okrem už spomínaných formátov podporuje aj AIF a AU súbory). Časová náročnosť na jeho otvorenie závisí od jeho veľkosti a preto si musíme naozaj zvážiť, či budeme extrahovať audio stopu do jedného súboru alebo nie.

Označenie časti audio súboru

V otvorenom vstupnom súbore vidíme jeho časovú dĺžku a hlasitosť jednotlivých častí (nazvime túto časť graf). Podľa týchto údajov pomerne ľahko nájdeme začiatok a koniec príslušnej skladby. Pri pohybe po audio súbore stačí, aby sme sa presunuli kurzorom myši v zobrazenom grafe na príslušné miesto a klikli na ľavé tlačidlo. Pre ďalšiu prácu program predpokladá, že pracujeme od tohto miesta, čo oceníme najmä v súvislosti so zabudovaným audio prehrávačom.

Označenie nepotrebnej časti začiatku súboru

Keď nájdeme začiatok a koniec skladby, môžeme si túto časť označiť tak, že sa presunieme na jeden koniec, stlačíme ľavé tlačidlo myši, myš presunieme na druhý koniec a nakoniec pustíme ľavé tlačidlo (t. j. skladbu môžeme označovať ako od začiatku ku koncu, tak aj od konca ku začiatku). Označenú časť si odpamätáme do systémovej schránky (klasická klávesová skratka Ctrl+C). Teraz si cez voľbu „Soubor – Nový“ vytvoríme nový prázdny audio súbor, kde cez klávesovú skratku Ctrl+V vložíme odpamätanú skladbu.

Odrezanie nepotrebného konca súboru

Pretože pri kopírovaní z veľkého súboru sa ťažšie nastavuje začiatok a koniec, musíme predpokladať, že sme to pri výbere urobili iba približne. Teraz tieto ohraničenia urobíme presne. Označíme si začiatok súboru a zväčšíme si ho. Pre zväčšovanie a zmenšovanie máme k dispozícii viacero funkcií (tlačidiel). Pretože pri presune na ne sa zobrazuje nápoveda, čo vykonávajú, je táto práca pohodlná.

Nastavenie plynulého nábehu a ukončenia skladby

Po zväčšení začiatku označíme časť od začiatku grafu po skutočný začiatok skladby. Následne cez voľbu „Úpravy – Smazat“ vymažeme prebytočný začiatok. Tento istý postup zopakujeme na konci skladby. Pokiaľ chceme, môžeme teraz previesť na vypreparovanom audio súbore úpravy – napríklad môžeme nastaviť plynulý nábeh a plynulé ukončenie skladby (Fade-In, Fade-Out). Potrebné nástroje nájdeme v menu „Efekty“, kde nájdeme aj nainštalované plug-in moduly. Na tomto mieste upozorňujeme, že efekty sú prístupné iba pre vybranú časť audio súboru (v prípade potreby nám však nič nebráni označiť aj celý pomocou klávesovej skratky Ctrl+A). Nakoniec skladbu uložíme cez voľbu „Soubor“ – Exportovat jako Wav“, „Exportovat jako Mp3“ alebo „Exportovat jako Ogg Vorbis“.

Uloženie vytvoreného audio súboru do formátu WAV

Teraz sa pozrime na to, ako dokážeme spojiť dve rozdelené časti jedného audio súboru dokopy (napr. v prípade, že budeme extrahovať audio stopy z VOB súborov osobitne). Najprv si do nového súboru skopírujeme z prvého vstupného súboru začiatok skladby a cez voľbu „Úpravy – Přesunout kurzor – Na konec stopy“ sa presunieme na jej koniec. Potom si cez voľbu „Soubor – Otevřít“ otvoríme druhý vstupný súbor, označíme jeho pokračovanie a cez systémovú schránku (Ctrl+C, Ctrl+V) ho vložíme do nového súboru. Týmto sme spojili dve časti dohromady a následne nový súbor upravíme, ako v predchádzajúcich prípadoch. Toto je zároveň návod na to, ako dokážeme spájať aj inak rozdelené audio súbory.

Presunutie sa na koniec súboru

Možnosti programu Audacity sú omnoho väčšie, než sme spomenuli. Je to vynikajúci audio editor, ktorý umožňuje o. i. nahrávanie, preskupovanie, prelínanie, zmiešavanie audio stôp atď. Jeho podrobný popis by však značne presiahol rozsah tohto návodu a vyžiadal by si zrejme samostatný seriál.

Na budúce: Orezávanie obrazu.

Internet:
VobMerge: medlem.spray.se/evilmastr/mainmenu.php
Video mp3 Extractor: www.geovid.com/Video_mp3_Extractor
Audacity: audacity.sourceforge.net

Neprehliadnite: