Podania na obchodný register už aj elektronicky

Rastislav Guľaša  /  02. 08. 2007, 00:00

Krátka správa o novele zákona o obchodnom registri, podľa ktorej možno robiť podania aj elektronickými prostriedkami.

Včera nadobudla účinnosť novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorou sa zavádza elektronické konanie vo veciach obchodného registra. Návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny a návrh na výmaz zapísaných údajov už možno podať aj elektronickými prostriedkami. Elektronicky možno požiadať aj o výpis z obchodného registra, ktorý bude vydaný v elektronickej podobe podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. To zabezpečí jeho použiteľnosť pre právne úkony[1].

Návrhy do obchodného registra sa podávajú v elektronickej podobe tlačiva, ktorá sa zverejní na internetovej stránke ústredného portálu verejnej správy (pre prístup vyžaduje registráciu). Návrh musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa vydaným akreditovanou certifikačnou autoritou [2]. Pre úspešné používanie elektronického podpisu aj v elektronickom konaní vo veciach obchodného registra však kvalifikovaný certifikát verejného kľúča treba registrovať v ústrednom portáli.

Prílohy elektronického návrhu môžu mať elektronickú alebo listinnú podobu. V prípade elektronického podania sa nevyžaduje osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a splnomocniteľa. Ak sa časť príloh návrhu dokladá v listinnej podobe a časť v elektronickej, elektronické prílohy musia byť podané spolu s návrhom, listinné prílohy potom všetky spoločne klasickou cestou. Novela tiež umožňuje prevedenie prikladaných listín do elektronickej podoby, takže aj listiny, ktoré orgány verejnej moci v elektronickej podobe nevydávajú, možno naskenovať a po ich podpísaní zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa ich možno k návrhu priložiť. Celé podanie, vrátane zaplatenia súdneho poplatku, sa tak môže uskutočniť elektronickými prostriedkami.

 

[1] dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom má rovnakú právnu silu ako vlastnoručne podpísaný
[2] podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich vyhlášok Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky


Neprehliadnite: