Freeware od firmy MeeSoft 1. – Diagram Designer

Július Pastierik  /  19. 07. 2007, 00:00

V posledných dvoch dieloch „letného skrášľovania“ sme si predstavili program Popims Animator, ktorý, ako sme uviedli, vznikol v dielni firmy MeeSoft. Táto firma produkuje hlavne grafické programy, ktoré si postupne predstavíme. Začneme zaujímavým vektorovým editorom Diagram Designer.

Firma MeeSoft nie je na programátorskom trhu žiadnym nováčikom a svoju tvorbu zameriava najmä na grafiku (ale nielen na ňu). Napokon, program Popims Animator, ktorý sme si nedávno predstavili to jasne dáva najavo. Vzhľadom kvalitu ich programov (ktoré distribuujú ako freeware) si rozhodne táto firma zaslúži, aby sme si ich postupne predstavili.

Elektrický obvod pôvodný

Určite je veľa používateľov, ktorí pre svoju prácu potrebujú vektorový editor, ktorý je zameraný na tvorbu rôznych blokových schém, diagramov, návrhov elektrických obvodov a podobne. Predstavovaný program MeeSoft Diagram Designer ich v tomto smere určite dokáže uspokojiť, pretože ho v jednoduchosti môžeme charakterizovať ako mohutný nástroj, ktorý je špecificky zameraný práve na tvorbu diagramov či iných podobných vektorových obrázkov, pri ktorých využívame najmä možnosti pružného spájania objektov.

Ako prvé, čo mnohých zaujme je to, že tento program je preložený o. i. aj do češtiny, takže práca s ním je naozaj pohodlná. Tak isto, ako pri iných vektorových editoroch podobného zamerania je základom práce vkladanie rôznych grafických objektov (priamky, krivky, šípky, obdĺžniky, elipsy či iné objekty, ktoré máme k dispozícii v databáze). Pravdaže, okrem týchto možností si môžeme vytvoriť aj vlastné objekty.

Elektrický obvod po posune súčiastok

V prípade vytvárania vlastných objektov môžeme napr. množinu spojených čiar transformovať na polygón, resp. môžeme spojiť (zoskupiť) viacero už nakreslených objektov do jedného. Po ich zoskupení zadefinujeme jeho vlastnosti, ktoré potrebujeme pre ďalšiu prácu (najmä prípojné body) a pokiaľ chceme, môžeme si takto definované objekty aj uložiť do vlastnej šablóny, ktorú môžeme v budúcnosti kedykoľvek použiť.

Keď už spomíname šablóny, nesmieme zabudnúť na to, že súčasťou distribúcie sú aj štyri preddefinované šablóny objektov – elektrické symboly, prírodné útvary, polygóny, vývojové diagramy a šablóna pre návrh pracovných rozhraní.

Pre každý vložený objekt môžeme následne definovať jeho vlastnosti, ktoré, samozrejme, závisia od jeho typu. Pri útvaroch, ktoré netvoria plochu (čiary a pod.) je to ich farba, štýl čiary (plná, čiarkovaná, bodkovaná a pod.), označenie začiatku a konca čiary (šípka, krúžok, dvojitá šípka, guľka a pod.), hrúbka čiary atď. Pri plošných útvaroch tu nájdeme také možnosti, ako je farba výplne, uhol otočenia a pod. Pravdaže, v prípade plošných útvarov môžeme zadať aj jeho absolútnu veľkosť a to s presnosťou na desatiny milimetra.

Zmena parametrov plošného objektu

Ku každému objektu môžeme ďalej pridať popisný text, ktorý môžeme rôzne formátovať. Toto formátovanie však nie je až také jednoduché, pretože sa neurčuje výberom z menu, ale zadávame ho pomocou formátovacích značiek podobne, ako v HTML kódoch (napr. značka „B“ znamená začiatok tučného textu a značka „b“ jeho koniec). Hoci sme to ešte nespomínali, text môžeme zadať aj ako samostatný objekt.

Už sme spomínali (napokon to napovedá aj názov programu), že program MeeSoft Diagram Designer je prioritne určený pre tvorbu diagramov. Pri takejto tvorbe požadujeme, aby sme jednotlivé objekty mohli vzájomne spájať pomocou pružných spojovacích čiar (alebo šípok). Takéto prepojenie znamená, že pri presune nejakého objektu sa automaticky premiestňujú aj všetky spojnice, ktoré ho spájajú s ostatnými objektami.

Zmena parametrov čiary

Je samozrejmé, že tieto požiadavky spĺňa aj predstavovaný program. Každý objekt je označený sadou spojovacích značiek (sú to také malé červené krížiky), v ktorých je možné ho spojiť pomocou priamok a šípok s inými objektami. Práve preto sme aj pri definícii vlastných objektov spomínali práve možnosť definície prípojných bodov. Pri úspešnom spojení sa v okamihu spojenia orámuje tento krížik malým zeleným štvorčekom.

Na tomto mieste musíme upozorniť na niekoľko špecifík tejto práce. Pri spájaní sa zelený štvorček zobrazuje iba v okamihu spojenia, neskôr už nie. Tak isto nie je možné priamo spájať dva objekty tak, že by sme iba jednoducho prekryli ich body spojenia, ale vždy musíme zadať aj spojovaciu čiaru a k spojeniu dôjde iba posúvaním koncového bodu tejto spojovacej čiary a nie posúvaním príslušného spájaného objektu. Sú to však iba zdanlivé obmedzenia, na ktoré si ľahko zvykneme a ktoré sa vyskytujú aj v iných programoch tohto typu.

Nastavenie parametrov textu

Medzi ďalšie dôležité vlastnosti tohto programu patrí práca vo vrstvách. Program umožňuje v tomto smere to, že objekty, ktoré sme nakreslili v nižšej vrstve vidíme aj vo vyššej vrstve, ale naopak nie, t.j. objekty z vyššej vrstvy sú v nižšej neviditeľné. Pre spájanie objektov platí zásada, že môžeme spájať iba objekty, ktoré sa nachádzajú iba v jednej vrstve, čo môže byť niekedy obmedzujúce (napr. program DIA, ktorý sme si už na stránkach Inet.sk predstavili, umožňoval v tomto smere viacej možností).

Na druhej strane program MeeSoft Diagram Designer má iné prednosti – obsahuje tzv. výrazový tester, pomocou ktorého o. i. dokáže vykresliť graf funkcie. Ďalej umožňuje vytvárať aj viacstránkové súbory. Túto vlastnosť môžeme využiť napr. aj pri tvorbe prezentácií, pokiaľ na to nepoužívame iné – vhodnejšie programy. Najmä vo viacstránkových dokumentoch dokážeme využiť špeciálnu najnižšiu vrstvu (mohli by sme ju nazvať aj nultá vrstva), ktorá je v programe označená ako „globálna šablóna“. Táto vrstva sa automaticky premieta na všetkých stránkach, takže si tam môžeme zakresliť napr. logo a pod. a nemusí sa následne viac starať o to, aby sa nám tam vložené objekty zobrazovali na všetkých stránkach výsledného súboru.

Vloženie grafu funkcie

Hotové diagramy program štandardne ukladá vo svojom vnútornom DDD (Diagram Designer Diagram) formáte. Okrem toho však môžeme obrázok exportovať aj do dvanástich podporovaných grafických formátov – GIF, JPG, JP2, MNG, PNG, EMF, TIF, BMP, ICO, CUR, WMF alebo PCX.

Internet: meesoft.logicnet.dk/DiagramDesigner

Neprehliadnite: