TÚ SR: ST hrozia sankcie za neprenesenie čísel

Tlačový servis  /  19. 03. 2007, 11:00

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vedie z dôvodu neumožnenia ponechania si čísla pri zmene operátora správne konanie voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST). Traja žiadatelia, fyzické a právnická osoba, z Trenčianskeho, Nitrianskeho a Bratislavského kraja sa obrátili s podnetom na TÚ SR z dôvodu neprenesenia čísla.

Všetci traja žiadatelia chceli zmeniť operátora a ponechať si svoje doterajšie čísla. Nový operátor urobil kroky potrebné k preneseniu čísla, ale napriek tomu ST neumožnil prenesenie čísla. ST hrozí pokuta až do výšky 3 mil. Sk.

§ 71 ods. 3 písm. f) zákona o elektronických komunikáciách „Úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto ... nezabezpečil, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v určených prípadoch (§ 48 ods. 1).“

§ 71 ods. 6 zákona „Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.“

§ 48 ods. 1 zákona „Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu vrátane mobilných služieb musí zabezpečiť, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v prípade
a) geografických čísel v rámci geograficky určenej číslovacej oblasti vymedzenej úradom na špecifickom mieste pripojenia účastníka a
b) negeografických čísel na ktoromkoľvek mieste.“

(2) Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými verejnými sieťami sa odsek 1 nevzťahuje.

Originálna tlačová správa

Neprehliadnite: