Predseda TÚ SR potvrdil pokutu za neposkytnutie informácií v prípade „Mojsejovci“

Tlačový servis  /  16. 02. 2007, 19:36

Predseda Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) Mgr. Branislav Máčaj rozhodnutím o rozklade potvrdil pokutu vo výške 50 tis. Sk, ktorú TÚ SR v minulom roku uložil spoločnosti TELTEX, s.r.o. TÚ SR rozhodnutím uložil pokutu za neposkytnutie požadovaných informácií v súvislosti s mimosúdnym riešením sporov vo veci správnosti úhrady za volania na hlasovacie číslo v prípade kvíz šou „Mojsejovci“. Rozhodnutie predsedu je konečné.

TÚ SR mimosúdne riešil spory vo veci správnosti úhrady za volania na hlasovacie číslo služby 0890 800 800 v prípade kvíz šou „Mojsejovci“. Uvedené spory sa týkali spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a jej účastníkov. Vzhľadom na skutočnosť, že sa na poskytovaní hlasovacej služby podieľala aj spol. TELTEX tým, že zriadila a poskytovala Hlasovaciu službu 0890 a že aj jej telefonujúci zasielali reklamácie vo veci správnosti úhrady, úrad oprávnene žiadal od účastníka konania počty volaní v uvedenom hlasovaní a mená, priezviská a adresy užívateľov, ktorí podali reklamáciu účastníkovi konania. Spoločnosť TELTEX na žiadosť úradu vôbec nereagovala a negatívnu odpoveď napísala až potom, ako úrad začal správne konanie o uložení pokuty.

Zo zmluvy o pripojení medzi TELTEX, s.r.o. a spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. a z „Tarify ST, a.s., na poskytovanie hlasovacej služby 0890“ je preukázané, že TELTEX sa podieľala na poskytovaní telekomunikačnej služby s rozdelením poplatkov za dohodnutú províziu. Z uvedeného dôvodu mala k dispozícii informácie, ktoré od nej požadoval úrad a bola povinná ich poskytnúť podľa zákona o elektronických komunikáciách. TÚ SR pri ukladaní pokuty úrad prihliadol najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. TELTEX odmietla poskytnúť požadované údaje aj po začatí správneho konania a neposkytla ich úradu ani do vydania rozhodnutia o rozklade.

Predseda TÚ SR po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a spisového materiálu v celom rozsahu skonštatoval, že úrad v konaní o uložení pokuty postupoval podľa príslušných zákonov, preto napadnuté rozhodnutie potvrdil.

TÚ SR na konci septembra 2006 oznámil verejnosti, že spory súvisiace s vysokými úhradami za volania do kvíz šou „Mojsejovci“ sú mimosúdne vyriešené. Slovak Telekom, a.s. (ST) informoval TÚ SR, že vráti všetkým zákazníkom, ktorý v mesiacoch apríl až jún 2005 volali do kvíz šou a v zákonných lehotách reklamovali účtovanie volaní, ich platby.

Neprehliadnite: