Aké sú možnosti riešenia prístupu do siete Internet?

Roman Vavro  /  14. 02. 2003, 00:00

AKTUALIZOVANÉ / Pozrime sa aké sú ďaľšie možnosti pripojenia a aké sú legislatívne podmienky na poskytovanie týchto služieb. Prinášame Vám článok od Romana Vavra, hovorcu Telekomunikačného úradu SR.

      Pri každej úprave cenníka telekomunikačných služieb Slovenských telekomunikácií, a.s. (ST) je cítiť vlnu odporu voči tomuto kroku. Úpravy cien sa dotýkajú nielen užívateľov internetových služieb, ale aj sprostredkovateľov prístupu do siete Internet (ISP) a podľa mnohých vyjadrení laickej i odbornej verejnosti to znamená bránenie rozvoja Internetu na Slovensku. Pozrime sa preto aké sú ďaľšie možnosti pripojenia a aké sú legislatívne podmienky na poskytovanie týchto služieb.

 

     Najznámejším riešením je pripojenie prostredníctvom telefónnej linky (analógovej alebo digitálnej) „vytočením“ prístupového čísla (dial-up). Ako prístupové číslo sa používa skrátené prístupové číslo z množiny 019xy so zvýhodnenou tarifikáciou. Toto riešenie je možno pre ISP najjednoduchšie ale pre užívateľa a z dlhodobého hľadiska ani pre ISP nemusí byť najlacnejšie. Pre užívateľa to znamená, že si k cene za sprostredkovanie prístupu musí pripočítať aj telekomunikačné poplatky. Týchto užívateľov sa dotkne každá zmena cenníka ST. ISP potrebuje na poskytovanie tejto služby licenciu pričom okrem úhrad za licenciu (jednorazová úhrada za vydanie licencie je 5000,- Sk a ročná úhrada je 5000,- Sk + 0,08% z ročného hrubého obratu licencovanej činnosti) zaplatí aj za pridelenie skráteného prístupového čísla správny poplatok vo výške 1500,- Sk a za jeho používanie ročnú úhradu 20 000,- Sk.

      

      TÚ SR zverejňuje zoznam držiteľov licencií na poskytovanie verejnej telekomunikačnje služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet a na poskytovanie dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete Internet (VoIP) vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a na stránke http://www.teleoff.gov.sk/Zozlic/internet.html.

     

    Pokiaľ však ISP nebude využívať skrátené prístupové číslo (obmedzený zdroj), nepotrebuje na poskytovanie tejto činnosti licenciu. Telekomunikačný úrad SR vyhlásil všeobecné povolenie na poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete Internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov. Podmienky všeobecného povolenia nájde na stránke TÚ SR

http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/internet.html. Prístup užívateľov k službe bude zabezpečený prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete, vlastnej siete poskytovateľa, prostredníctvom prenajatých prístupových prostriedkov alebo inými prístupovými prostriedkami, pri využívaní ktorých nie je potrebné pridelenie obmedzených zdrojov. Iným prístupovým prostriedkom môže byť napr. prístup prostredníctvom satelitu. Dôležité však je, aby vysielacie zariadenie vysielajúce smerom na satelit (uplink) umiestnené u užívateľa služby spĺňalo podmienky niektorého zo všeobecných povolení. ISP je povinný podať prihlášku na registráciu činnosti vykonávanej podľa tohto všeobecného povolenia do 30 dní odo dňa začatia jej poskytovania a zaplatí správny poplatok 2000,- Sk za registráciu.

    TÚ SR registruje v zmysle podmienok všeobecného povolenia na poskytovanie verejnej telekomunikačnje služby sprostredkovanie prístupu do siete Internet a na poskytovanie dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete Internet (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov cca 60 poskytovateľov. Zoznam registrácií je zverejnený na stránke http://www.teleoff.gov.sk/Telekom/Internet/index.html.

     Konkurenčným riešením poslednej míle je rádioreléový spoj (bod – multibod). Na budovanie verejnej telekomunikačnej siete je však potrebná licencia. Prvým lacnejším spôsobom pre ISP je použitie zariadení spĺňajúcich podmienky všeobecného povolenia, čím odpadajú úhrady za individuálne povolenie každého použitého zariadenia. V súčasnosti sa používajú zariadenia, ktoré pracujú v pásme RLAN 2 400 – 2 483,5 MHz (všeobecné povolenie č. 1/2001, podmienky sú zverejnené na http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/rlan.html) alebo v pásme HIPERLAN 5 150 – 5 350 MHz (všeobecné povolenie č. 2/2001,

podmienky sú zverejnené na

http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/hiperlan.html). Nevýhodou tohto riešenia je, že prevádzkovatelia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

 

     Druhým oveľa drahším ale aj spoľahlivejším riešením pevné verejné bezdrôtové telekomunikačné siete budované v „licencovaných“ pásmach, napr. 3 licencie v pásme FWA 26 GHz. V budúcnosti budú výberovým konaním pridelené ďalšie licencie v iných pásmach. Držitelia týchto licencií poskytujú popri ďalších dátových službách aj vysokorýchlostný prístup do Internetu. Výhodou oboch riešení je, že užívateľ neplatí telekomunikačné poplatky a prípojku je možné využiť aj pre ďalšie služby.

 

     Zatiaľ nedocenenú možnosť riešenia poslednej míle predstavujú káblové distribučné systémy pre televízne, zvukové a interaktívne signály. Ak by sa však káblový operátor chcel stať aj ISP bude potrebovať licenciu. Výhodou je, že rovnako ako u rádioreléových spojov odpadajú telekomunikačné poplatky a rovnako prípojku je možné využiť aj pre ďalšie služby.

 

     Okrem už popísaných spôsov sú tu aj služby mobilných operátorov. Technológia GPRS zabezpečuje niekoľkonásobne vyššiu rýchlosť ako je to pri "klasickom mobilnom telefonickom pripojení" - technológia CSD. Výhodou GPRS je, že užívateľ neplatí za čas pripojenia, ale len za objem prenesených dát. Nezabudnime napr.na WAP a aj iné ...

     

Roman Vavro, hovorca Telekomunikačného úradu SR

Neprehliadnite: