ST podľa PPP presadzovali riešenie deformujúce férovú súťaž a trhové prostredie.

Peter Polakovič  /  04. 11. 2002, 00:00

Posledná zverejnená hodnotiaca správa Európskej komisie (EK) o pripravenosti Slovenska na vstup do EÚ tvrdí, že „slovenský parlament zlyhal pri prijímaní návrhu novely zákona o telekomunikáciách v auguste 2002, ktorý pripravila vláda s cieľom pokročiť v pristúpení k acquis“. EK zdôrazňuje, že „priblíženie sa v telekomunikačnom sektore nepostúpilo, pretože slovenský parlament odmietol prijať ďalšie bezpodmienečne nevyhnutné novely v sledovanom období“.

Dnes je už absolútne nesporné, že Slovenské telekomunikácie presadzovali riešenie, ktoré vyhovovalo iba im, deformovalo a naďalej deformuje férovú súťaž a trhové prostredie a poškodzuje najzákladnejšie národno-štátne záujmy Slovenskej republiky.

Partnerstvá pre prosperitu (PPP) zorganizovali 1. júna 2001 prvý okrúhly stôl odborníkov k novele telekomunikačného zákona, ktorej cieľom bolo vyriešiť najmä problematiku neviazaného prístupu k miestnym vedeniam. Vtedy ešte nenachádzali veľa spojencov, proti bolo dokonca aj ministertvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. PPP však už na tomto podujatí predstavili prvú verziu návrhu novely, ktorú neskôr spoločne s Asociáciou telekomunikačných operátorov a Asociáciou poskytovateľov internetu pripravili pre skupinu poslancov NR SR na čele s Milanom Ištvánom.

Keďže neskôr sa podobnú novelu odhodlalo pripraviť aj ministerstvo a vláda ju predložila parlamentu, pripojili sme sa k tomuto návrhu. Napriek tomu, že sme pri prvom schvaľovaní novely získali pre naše návrhy väčšinu, pri opakovanom schvaľovaní, po vrátení zákona prezidentom SR, už novela tesne neprešla.

Posledná zverejnená hodnotiaca správa Európskej komisie (EK) o pripravenosti Slovenska na vstup do EÚ venuje tejto legislatívnej iniciatíve niekoľkonásobný priestor. EK doslova tvrdí, že „slovenský parlament zlyhal pri prijímaní návrhu novely zákona o telekomunikáciách v auguste 2002, ktorý pripravila vláda s cieľom pokročiť v pristúpení k acquis“. Komisia konkrétne upozorňuje, že „musí byť doriešená problematika neviazaného prístupu k miestnym vedeniam“. Napokon vo všeobecnom hodnotení našej pripravenosti na vstup do EÚ Európska komisia zdôrazňuje, že „priblíženie sa v telekomunikačnom sektore nepostúpilo, pretože slovenský parlament odmietol prijať ďalšie bezpodmienečne nevyhnutné novely v sledovanom období“. 

Všetko, o čo sme sa usilovali viedlo iba k štandardizácii tej časti telekomunikačného prostredia, ktorá sa priamo dotýka aj rozvoju internetu na Slovensku. Presadzovali sme také legislatívne zmeny, ktoré sú tak či tak pre Slovensko nevyhnutné a boli plne v súlade s integračnými ambíciami Slovenskej republiky. Naopak, dnes je už absolútne nesporné, že Slovenské telekomunikácie presadzovali riešenie, ktoré vyhovovalo iba im, deformovalo a naďalej deformuje férovú súťaž a trhové prostredie a poškodzuje najzákladnejšie národno-štátne záujmy Slovenskej republiky.

 

Preklad tých častí pravidelnej Hodnotiacej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenska na vstup do EÚ, ktoré hovoria priamo o našej tohtoročnej legislatívnej aktivite:

 

B) Kritériá členstva

3. Schopnosť prevziať na seba povinnosti vyplývajúce z členstva

3.1 Kapitoly acquis

 

Kapitola 19: Telekomunikácie a informačné technológie

        

Pokiaľ ide o regulačný rámec, slovenský parlament zlyhal pri prijímaní návrhu novely zákona o telekomunikáciách v auguste 2002, ktorý pripravila vláda s cieľom pokročiť v pristúpení k acquis.

 

Pokiaľ ide o telekomunikačný sektor, legislatívne priblíženie sa dosiahlo vysokú úroveň. Aby bola dosiahnutá úplná kompatibilita s acquis, musí byť doriešená problematika neviazaného prístupu k miestnym vedeniam a univerzálnej služby, čo bolo cieľom odmietnutého vládneho návrhu. Slovensko pritom bude musieť preniesť [do vlastnej národnej legislatívy] aktualizované telekomunikačné acquis pred vstupom [do EÚ] a potom urýchlene dokončiť implementačné procedúry.

Čestná súťaž a správne fungovanie trhu musia byť ešte zaistené. Je nevyhnutné vynaložiť ďalšie úsilie na prípravu úplnej liberalizácie trhu.

 

D) Prístupové partnerstvo a Akčný plán pre posilnenie administratívnych a súdnych kapacít: Všeobecné zhodnotenie

 

Kapitola 19: Telekomunikácie a informačné technológie

Slovensko ešte stále neukončilo priblíženie sa k acquis. Zatiaľ čo v sektore pôšt bol prijatím zákona o poštovej službe dosiahnutý ďalší pokrok, priblíženie sa v telekomunikačnom sektore nepostúpilo, pretože slovenský parlament odmietol prijať ďalšie bezpodmienečne nevyhnutné novely v sledovanom období. 

 

Zdroj: Partnerstvá pre prosperitu

Neprehliadnite: