Podpíšte sa elektronicky! – Mimoriadny diel

Filip Valašek  /  28. 04. 2006, 10:56

Informatizácia verejnej správy podľa niektorých hlasov viazne práve kvôli tomu, že sme doteraz nemali legislatívu o jej informačných systémoch. Minulý týždeň však poslanci zákon schválili a naštartovali tak proces, na ktorý sa tak dlho čakalo. Popri tom sa podarilo zmeniť aj zákon o elektronickom podpise. Povedie táto zmena k lepšiemu?

Podľa oznamu v minulom dieli seriálu by sme si mali dnes vysvetliť postup, ako sa dá vybaviť certifikát k privátnemu kľúču na podpisovanie dokumentov. Ale vzhľadom k tomu, že minulý týždeň poslanci schválili Zákon o informačných systémoch verejnej správy, ktorým nastala aj zmena zákona o elektronickom podpise, rozhodli sme sa zverejniť diel, ktorý o týchto zmenách bude informovať.

Pôvodne bol zákon o informačných zákonoch verejnej správy vyradený z rokovania NR SR. Poslanec Vážny (Smer-SD) nakoniec vypracoval k zákonu značné množstvo pripomienok a odkonzultoval ich s Ministerstvom dopravy, pošt a telekomunikácií. Tým sa nakytla šanca, že bude schválený ešte v tomto volebnom období. Aj sa tak stalo.

Elektronický podpis
Už sme sa venovali komunikácii so štátnymi inštitúciami. Podľa doterajších zákonov je v takom prípade potrebné používať zaručený elektronický podpis. Je však pomerne nákladné si ho zaobstarať a proti jeho používaniu hrá aj skutočnosť, že neexistujú skoro žiadne aplikácie pre jeho hromadné použitie.

To sa však sčasti zmení. Pri styku s týmito inštitúciami bude možné používať obyčajný elektronický podpis. Teda odpadnú náklady na zaobstaranie bezpečného zariadenia, na ktoré sa ukladá privátny kľúč. Naďalej však bude potrebné používať zaručený elektronický podpis pri komunikácii so súdmi a s daňovou správou. Problémom aj tak naďalej zostáva neexistencia aplikácií pre širokú verejnosť, ktoré by metódu elektronických podpisov využívali.

Ústredný portál
Momentálne prebieha testovacia prevádzka ústredného portálu. Ten by podľa plánu mal byť odovzdaný po užívania ministerstvu 30.6.2006, vzhľadom na neskoré prijatie zákona sa tento termín zrejme posunie.

Ústredný portál by mal poskytovať občanom služby elektronickej podateľne, platobného portálu a všeobecne má ambície stať sa naozaj ústredným. Obce, samosprávne kraje a iné verejné inštitúcie budú povinné spolupracovať a svoje vlastné informačné systémy budú musieť prepojiť na tento ústredný portál.

O spôsobe prepojenia rozhodne ministerstvo, ktoré na účely definovania štandardov zriadilo Komisiu pre štandardizáciu ISVS. Ako perspektívny sa javí XML. Komisia neurčí len prepojovacie schémy, ale aj všeobecné požiadavky prístupnosti pre ISVS, ktoré vyjdu ako vyhlášky.

Zaklínadlo menom „informatizácia"
Pod pojmom informatizácia si každý predstavuje niečo, čo mu prinesie úžitok. Tak aký úžitok nám prinesie informatizácia verejnej správy?

Malo by ísť najmä o sprístupnenie výstupov z informačných systémov. Teda občan bude môcť požiadať buď o elektronický odpis, alebo o listinný výstup. Výstup je v podstate transformovaný elektronický odpis do papierovej formy. Ak by ste však žiadali o takýto výstup a inštitúcia, od ktorej ho žiadate je niekde na druhej strane republiky, nastal by problém. K tomuto účelu bude možné požiadať o výstup aj u notára, prípadne na obvodnom úrade, ak bude mať na to technické možnosti.

Budú mať povinnosť, ale...
Zákon samozrejme nemôže žiadnej obci ani žiadnemu úradu prikázať, aby si začal vytvárať nové systémy. Môže jej nariadiť jedine vypracovávať koncepcie na rozvoj svojich informačných systémov. Tieto systémy musí vytvárať podľa určených štandardov a musia byť prepojiteľné s ústredným portálom.

Osobne sa nazdávam, že vybavenie papierového výstupu u notára alebo na obvodnom úrade nebude práve najľahšia procedúra. Postup by mal byť nasledujúci: Občan požiada najbližšiu osvedčujúcu osobu (notár resp. obvodný úrad) o výstup. Ten nedisponuje údajmi v informačných systémoch priamo, tak osvedčujúca osoba požiada inštitúciu, ktorá systém prevádzkuje. Tá mu údaje poskytne a podpíše ich zaručeným elektronickým podpisom a opatrí ich časovou pečiatkou. Potom je možné údaje vytlačiť a poskytnúť občanovi. Ako iste pozorný čitateľ postrehne, nie je to záležitosť „na počkanie" a jej slabé miesto je v podpísaní dokumentu a v pripojení časovej pečiatky, teda v mnohých prípadoch si žiadateľ zájde k notárovi najmenej dvakrát.

Nabudúce (5.5.2006)
...pokračujeme podľa pôvodného plánu.

Neprehliadnite: