Slovak Telecom: Výzva spoločnosti Slovanet

Tlačový servis  /  16. 02. 2006, 11:43

Slovak Telecom prostredníctvom externého právneho zástupcu v stredu 15. februára 2006 vyzval spoločnosť Slovanet, a.s., aby zastavil tzv. Prieskum názorov na služby Slovak Telecomu. Slovanet organizuje od začiatku februára na svojej internetovej stránke prieskum, v ktorom internetoví užívatelia môžu vyjadriť svoj „názor na správanie spoločnosti Slovak Telecom“ - „názor na odmietavý postoj Slovak Telecomu k poskytovaniu DSL prípojok bez telefónnej služby“.

V dotazníku, ako aj v sprievodných textoch k nemu, sa alternatívny operátor a náš priamy konkurent viacnásobne vyjadruje resp. nabáda vyjadriť sa respondentov k správaniu sa našej spoločnosti na telekomunikačnom trhu. Svojimi vyjadreniami týkajúcimi sa pomerov, služieb a výkonov Slovak Telecomu, ktoré sa obmedzujú výlučne na také údaje, ktoré sú pre Slovanet výhodné, rozširuje o našej spoločnosti nepresné a preto nepravdivé údaje. Tieto údaje využívajú neznalosť priemerného spotrebiteľa o právnych a technických otázkach poskytovania telekomunikačných služieb a telekomunikačného priestoru ako takého, čím ho „zavádzajú“ s cieľom získať ho pre spoločnosť Slovanet. Namiesto priamej propagácie svojich služieb sa teda Slovanet snaží získať zákazníkov pod rúškom metódy profesionálne vypracovaného „dotazníka“, ktorý znevažuje Slovak Telecom.

Takéto konanie kvalifikuje právny zástupca ST ako nekalosúťažné konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže (§ 44 a nasl. Obchodného zákonníka), ako konanie, ktoré poškodzuje jeho dobrú povesť (§ 19b Občianskeho zákonníka), ako aj konanie, ktoré znevažuje jeho produkty a ktoré je preto v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame.

Svojim konaním Slovanet spôsobil a naďalej spôsobuje našej spoločnosti ujmu, a to ako nemateriálnu – poškodenie dobrej povesti, tak aj materiálnu – odlákanie zákazníkov a z toho vyplývajúcu stratu na zisku.

V prípade, ak spoločnosť Slovanet nereflektuje na výzvu spoločnosti Slovak Telecom o zmier a nezastaví svoj prieskum názorov na služby ST, naša spoločnosť je rozhodnutá domáhať sa svojich práv súdnou cestou.

Neprehliadnite: