Novelu zákona schválili až na druhýkrát

Filip Valašek  /  03. 02. 2006, 00:00

Novela zákona o elektronických komunikáciách bola na druhý pokus schválená v Národnej rade. Prvýkrát ju vrátil prezident naspäť na prerokovanie z dôvodu, že nesúhlasil so zrušením garancie zachovania najmenej 51-percentnej majetkovej účasti štátu v Železničnej spoločnosti.

1. januára 2004 nadobudol platnosť zákon 610/2003 o elektronických komunikáciách. Bol to zákon vcelku nový na naše pomery. Jeho prijatiu predchádzala rozsiahla debata a napokon bol prijatý. Prax však ukázala, že má určité chyby a bolo ho treba novelizovať.

Prvá novela

Prvý podstatnejší problém vznikol pri súťaži o individuálne povolenia na pásmo 3,5 GHz (FWA). Súťaž musela byť nakoniec zrušená z dôvodu nevyhovujúcej legislatívy.

Vtedy išlo skôr o malú úpravu, ktorou sa umožnilo žiadať za individuálne povolenie jednorázovú úhradu vyššiu ako milión korún. Pôvodný zákon najprv hovoril, že výška úhrady môže byť najviac milión korún a nerozlišoval, či sa jedná o jednorázovú alebo opakovanú úhradu. Po prvej novele je stanovené maximum iba pre opakovanú úhradu a výšku jednorázovej úhrady môže vo svojej ponuke stanoviť súťažiaci.

Druhou zmenou sa pridelila Telekomunikačnému úradu právomoc odobrať povolenie aj v prípade, ak nebola do troch mesiacov uhradená jednorázová úhrada. Obmedzenie práva úradu zrušiť povolenie iba na prípad, že nie je uhradená ročná úhrada sa zdalo byť nedostatočným.

Druhá novela

Táto novela sa oproti tej prvej vyznačuje omnoho väčším rozsahom. Predcházali jej dve oznámenia Európskej komisie z marca 2005 o začatí konania kvôli porušeniu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a ďalšie dve oznámenia z apríla. Na základe týchto začatých konaní a aj vzhľadom na pripomienky Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, podnikov a združení bolo ministerstvo prinútené situáciu riešiť.

V septembri sa do Národnej rady dostala očakávaná novela zákona. Existovala všeobecná zhoda aj opozície aj koalície a v podstate nemal nikto z poslancov podstatné námietky voči novele. Boli dokonca prijaté aj niektoré pozmeňovacie návrhy poslanca Vážneho (Smer-SD). Okrem toho predložil poslanec Janiš (SDKÚ) pozmeňovací návrh, podľa ktorého nie je potrebná 51-percetná majetková účasť štátu v Železničnej spoločnosti a.s. pri jej prípadnej privatizácii.

Práve na pozmeňovací návrh pána Janiša zareagoval prezident a novelu nepodpísal aj z dôvodu, že s týmto návrhom nesúhlasi a aj preto, lebo sa mu takýto postup pri prijímaní dôležitých rozhodnutí nepozdáva a nie je podľa neho v súlade s legislatívnymi pravidlami.

Platnosť novely zákona mala byť od 1. februára 2006, no vzhľadom na uvedené komplikácie sa presunula na 1. apríla.

Čo novela prináša?

Pri vypracovávaní novely sa zúčastnili odborníci z Ministerstva dopravy, Telekomunikačný úrad SR a Výskumný ústav spojov v Banskej Bystrici. Vo všeobecnosti je pozitívom omnoho presnejšie vymedzenie pojmov uvedených v zákone a prijatie a zakomponovanie pripomienok zo strany Európskej komisie. Zmenilo sa postavenie TÚ a pôsobnosť iných orgánov štátnej správy v elektronických komunikáciách, pozmenili sa aj ustanovenia o ochrane súkromia. Jedná sa o novelu veľmi rozsiahlu, ktorej zavedenie do praxe bude iste určitú chvíľu trvať.

Okrem všetkých uvedených noviniek prináša paradoxne aj to, že v ŽS a.s. nemusí ostať 51-percentný podiel štátu, pretože poslanci nakoniec 2. februára 2006 pripomienku prezidenta neprijali. Tým sa oddialila platnosť tohto zákona a zo všeobecne prijateľného zákona sa stal nástroj na presadenie úplne odlišných záujmov.


Filip Valašek
valasek [at] inet [bodka] sk

Neprehliadnite: