Makrá v OpenOffice.org V. – príkazy StarOffice Basic

Július Pastierik  /  17. 11. 2005, 00:00

V dnešnom dieli nášho seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org si popíšeme niektoré príkazy jazyka StarOffice Basic, pretože bez ich znalosti nemôžeme pokračovať ďalej v programovaní.

Trinásta komnata sa otvára ...

Pozrime sa na tajomstvá programovania a otvorme trinástu komnatu. Zistíme, že programovanie je vlastne veľmi jednoduché - a práve pre túto jednoduchosť nezvládne programovanie každý. Je to vlastne ako so známou Rubikovou kockou - mnohí ju vedia skladať, ale iba nemnohí na to prišli sami bez cudzej pomoci. Mnohí pritom používajú desiatky príkazov, ale v skutočnosti na jej zloženie stačia iba dva jednoduché príkazy, ktoré opakujeme vo vhodnej postupnosti ...

Vráťme sa však k predchádzajúcemu dielu nášho seriálu a pripomeňme si, že makro pre zámenu dvojnásobných medzier má ešte nedostatky. Ten hlavný je v tom, že nedokáže odstrániť napr. trojnásobné medzery na jeden krát. Ako by sme to riešili v prípade ručnej zámeny? Najprv by sme asi zamenili dve medzery za jednu a potom by sme tento krok opakovali dovtedy, kým by sa nejaká zámena vyskytovala.

Tento postup sa nazýva algoritmus. Samozrejme, nie je to jediný postup, pomocou ktorého dokážeme vyriešiť náš problém ale je to postup, ktorý je správny - a o to nám predovšetkým ide. Algoritmus je totiž prvý - základný krok programovania. Zatiaľ ho máme popísaný iba slovne a preto ho teraz musíme v druhom kroku prepísať do nejakého programovacieho jazyka, teda v našom prípade do jazyka StarOffice Basic. A napokon v poslednom - treťom kroku musíme program odladiť, t.j. odstrániť prípadné chyby. Tento krok býva mnohokrát ten najdlhší a najnáročnejší.

Príkazy StarOffice Basic

Toto je celé tajomstvo programovania. Vráťme sa teraz k druhému kroku - prepisu algoritmu do programovacieho jazyka StarOffice Basic. Na to, aby sme to mohli robiť, potrebujeme poznať jeho príkazy. A tak isto, ako pri Rubikovej kocke, v ľubovoľnom programovacom jazyku nám stačia iba dva základné príkazy - vetvenie podľa podmienky a opakovací cyklus, ktoré opakujeme vo vhodnej postupnosti. Zdá sa, že to je málo, ale je to naozaj tak (a existujú na to dokonca aj matematické dôkazy podľa teórie grafov).

Pri praktickom programovaní sa však stretneme s trochu viac príkazmi, ako sú dva - sú to však iba rôzne varianty, ktoré primerane zjednodušujú niektoré často sa opakujúce postupnosti. Pri popise týchto príkazov si potom uvedieme, ako sa dajú naprogramovať aj pomocou základných príkazov, takže uvidíme toto zjednodušenie.

Vetvenie

Vetvenie je vlastne rozdelenie programu na dve časti - jedna sa vykoná vtedy, ak podmienka vetvenia je splnená, druhá vtedy, ak nie je splnená. S vetvením sa stretávame úplne stále a všade aj v každodennom živote - veď napokon obyčajné rozhodovanie sa je vlastne vetvenie ...

Príkaz IF

Vetvenie má v jazyku StarOffice Basic nasledujúci formát:

IF podmienka THEN
 ' ... príkazy pri splnenej podmienke...
ELSE
 ' ... príkazy pri nesplnenej podmienke...
END IF

V prípade, že nechceme nič vykonať, ak podmienka nie je splnená, tak tento príkaz nemusí obsahovať vetvu ELSE:

IF podmienka THEN
 ' ... príkazy pri splnenej podmienke...
END IF

Chceme zistiť, či nejaké číslo je párne. To, či je číslo párne sa najlepšie zistí tak, že zvyšok po delení dvomi musí byť nula (na zistenie zvyšku po delení nám slúži matematický operátor MOD). Test potom môžeme naprogramovať napríklad takto:

IF cislo MOD 2 = 0 THEN
 ' cislo je párne
ELSE
 ' cislo je nepárne
END IF

V mnohých prípadoch nám však nestačí iba takéto jednoduché vetvenie. Napríklad, ak potrebujeme zistiť, či nejaké rok je alebo nie je prestupný. Prestupný rok je totiž rok, ktorý je deliteľný 4 alebo 400 (napr. roky 1600, 2004 boli prestupné) ale nie je deliteľný 100 (napr. rok 1900 nebol prestupný). Naprogramujeme si teda funkciu, ktorá nám vráti logickú pravdu (TRUE) alebo nepravdu (FALSE) podľa toho, či rok je alebo nie je prestupný:

function prestupny_rok(rok as long) as boolean
dim pom_prestupny as boolean

IF rok MOD 4 = 0 THEN
 ' rok môže, ale nemusí byť prestupný
 IF rok MOD 400 = 0 THEN
  pom_prestupny=true ' rok je prestupný, napr. 1600
 ELSE
  IF rok MOD 100 = 0 THEN
   pom_prestupny=false ' rok je neprestupný, napr. 1900
  ELSE
   pom_prestupny=true ' rok je prestupný, napr. 2004
  END IF
 END IF
ELSE
 pom_prestupny=false ' rok je neprestupný
END IF

prestupny_rok=pom_prestupny
end function

Pri programovaní takýchto postupností príkazov musíme byť opatrní, aby sme presne vedeli, ku ktorým príkazom IF patria vetvy ELSE. Ako vidíme, v jednej vetve ELSE sa nachádza ďalší vnorený príkaz IF. Pre trochu zjednodušené zapisovanie tohto prípadu nám ponúka jazyk StarOffice Basic špeciálny zápis ELSEIF (bez medzery), ktorým akoby sme spojili dva príkazy IF do jedného a teda na konci budeme mať iba jeden príkaz END IF:

function prestupny_rok(rok as long) as boolean
dim pom_prestupny as boolean

IF rok MOD 4 = 0 THEN
 ' rok môže, ale nemusí byť prestupný
 IF rok MOD 400 = 0 THEN
  pom_prestupny=true ' rok je prestupný, napr. 1600
 ELSEIF rok MOD 100 = 0 THEN
  pom_prestupny=false ' rok je neprestupný, napr. 1900
 ELSE
  pom_prestupny=true ' rok je prestupný, napr. 2004
 END IF
ELSE
 pom_prestupny=false ' rok je neprestupný
END IF

prestupny_rok=pom_prestupny
end function

Alebo, ak chceme, tak sa to dá naprogramovať ešte kratšie a jednoduchšie napr. takto:

function prestupny_rok(rok as long) as boolean
dim pom_prestupny as boolean

pom_prestupny=false ' predpokladáme, že rok je neprestupný
IF rok MOD 4 = 0 THEN
 ' rok môže, ale nemusí byť prestupný
 IF rok MOD 400 = 0 THEN
  pom_prestupny=true ' rok je prestupný, napr. 1600
 ELSEIF rok MOD 100 <> 0 THEN
  pom_prestupny=true ' rok je prestupný, napr. 2004
 END IF
END IF

prestupny_rok=pom_prestupny
end function

V týchto príkladoch sme si zároveň ukázali ďalší príkaz - FUNCTION a END FUNCTION. Funkcie poznáte všetci, napríklad funkcia sínus (SIN). Takéto funkcie si môžeme definovať aj sami s tým, že výsledok priraďujeme do jej názvu - v našom príklade je to predposledný príkaz: prestupny_rok=pom_prestupny

Funkcie následne voláme tak, že ich priradíme do nejakej premennej, napríklad:

dim je_prestupny as boolean

je_prestupny=prestupny_rok(2004)

To by na úvod k funkciám stačilo. Nebudeme si teraz uvádzať obecný tvar ich definície, pretože sme sa ešte nezoznámili s typmi premenných.

Na budúce: Ďalšie príkazy jazyka StarOffice Basic, alebo točíme sa dookola v cykloch

Neprehliadnite: