Makrá v OpenOffice.org II. – konfigurujeme OpenOffice.org

Július Pastierik  /  27. 10. 2005, 00:00

Minule sme si „naprogramovali“ svoje prvé makro. Dnes si budeme hovoriť o tom, ako ho môžeme priradiť do rôznych častí OpenOffice.org.

V prvej časti nášho seriálu o programovaní makier v OpenOffice.org sme si ukázali, ako sa dá vytvoriť jednoduché makro bez toho, aby sme vôbec vedeli programovať. Zároveň sme si ukázali jednu z možností, ako ho spustiť. Samozrejme, táto možnosť nie je jediná a, priznajme si, ani tá najpohodlnejšia.


Konfigurácia OpenOffice.org


Okrem už uvedeného spôsobu môžeme makrá sprístupniť prakticky do všetkých častí OpenOffice.org. Tomuto účelu (a, samozrejme, nielen tomuto) je určená voľba v menu „Nástroje-Prispôsobiť“. V starších verziách OpenOffice.org to bola voľba „Nástroje-Konfigurovať“. Zároveň sa tam trochu líšil spôsob vlastnej konfigurácie. Vzhľadom na aktuálnosť verzie 2.0 sa však už nebudeme viacej zaoberať staršími verziami.


Po zvolení spomínanej voľby sa otvorí dialógové okno „Prispôsobiť“. Okno je tvorené štyrmi záložkami, na ktorých si môžeme vlastne zmeniť vzhľad a prístupné funkcie celého OpenOffice.org. Nebudeme sa zaoberať podrobným popisom všetkých funkcií, obmedzíme sa iba na priradenie makra k jednotlivým možnostiam a, samozrejme, na opačný krok – zrušenie tohto priradenia.


Záložka „Menu“


Na tejto záložke môžeme zmeniť menu OpenOffice.org. Vzhľadom na to, že tu vlastne môžeme zmeniť celé menu OpenOffice.org, musíme byť veľmi pozorní, aby sme si, náhodou, nezrušili prístup k dôležitým funkciám. Venujme sa však vlastnému zaradeniu nášho makra do menu. Záložka sa skladá z dvoch zoznamov.V prvom si vyberieme menu, do ktorého chceme pridať naše makro (napr. „Nástroje“). V druhom zozname sa nám následne zobrazí vlastný obsah menu. Prejdeme na miesto za ktoré chceme vložiť naše makro (napr. na položku „Kontrola pravopisu“) a stlačíme tlačidlo „Pridať. Zobrazí sa nám okno „Pridať príkazy“, kde si v zozname „Kategória“ nájdeme položku, kde sme si uložili naše makro („OpenOffice.org Macros – Moje makrá – Standard – Module1“) a v okienku „Príkazy“ si označíme požadované makro „Prve_makro“. Následne stlačíme tlačidlo „Pridať“.Makro sa nám zobrazí v zozname položiek vybraného menu. V prípade potreby ho môžeme ešte popresúvať (napr. ak ho chceme mať úplne na začiatku menu) a nakoniec celú prácu potvrdíme tlačidlom „OK“.Ak sme postupovali správne, makro máme teraz priamo prístupné v menu „Nástroje-Prve_makro“. Pokiaľ chceme naše makro z menu premenovať alebo natrvalo odstrániť, prejdeme znovu do tejto záložky dialógového okna „Prispôsobiť“, prejdeme na našu položku v menu a stlačíme tlačidlo „Upraviť“, kde vyberieme voľbu „Premenovať“ alebo „Zmazať“. Potom zmenu znovu potvrdíme tlačidlom „OK“.


Záložka „Klávesnica“


Na tejto záložke môžeme naše makro priradiť k nejakej klávesovej skratke. V okienku „Klávesové skratky“ si nájdeme tú skratku, ktorú chceme používať pre spúšťanie nášho makra. Pozor na označenie prepínacích hodnôt „OpenOffice.org“ a „Writer“ (nachádzajú sa v pravo hore vedľa okienka „Klávesové skratky“). Podľa ich nastavenia totiž priradíme makro k vybranej klávesovej skratke buď pre celý OpenOffice.org, alebo iba pre modul Writer. Pokiaľ má jedna klávesová skratka nastavené rôzne makrá (iné pre Writer a iné pre celý OpenOffice.org), prednosť má makro priradené ku klávesovej skratke pre modul Writer.Zoznam makier máme v tomto prípade priamo prístupný v spodnej časti tejto záložky. Naše makro nájdeme, samozrejme, podobne ako v predchádzajúcom príklade v okienkach „Kategória“ a „Funkcia“. Potom stlačíme tlačidlo „Upraviť“, čím makro priradíme ku vybranej klávesovej skratke. Naopak, ak chceme makro od klávesovej skratky odpojiť, po jeho označení príslušnej skratky stlačíme tlačidlo „Zmazať“. Celú prácu potvrdíme tlačidlom „OK“.


Záložka „Panely nástrojov“


Prešli sme na záložku, kde si makro môžeme priradiť na niektorý panel z funkciami. Práca na tejto záložke je veľmi podobná práci na záložke „Menu“ a preto iba stručne spomeňme, že najprv si v zozname panelov vyberieme panel, na ktorý chceme priradiť naše makro, napríklad „“Štandardný“ a následne sa v zozname zobrazených príkazov presunieme na miesto, kde chceme vložiť naše makro.Následne cez voľbu „Pridať“ vyhľadáme a pridáme do zoznamu príkazov naše makro. Pretože robíme s panelmi nástrojov, pridáme k nášmu makru aj vhodnú ikonu. Ich zoznam sa nám otvorí po výbere voľby „Upraviť – Zmeniť ikonu…“. Vtedy sa nám otvorí ďalšie okno „Zmeniť ikonu“. Tu si nájdeme takú, ktorá sa nám najviac páči alebo vyhovuje našej predstave a výber potvrdíme tlačidlom „OK“.Ak nám zoznam ikoniek nevyhovuje alebo nepostačuje, môžeme ho ľahko rozšíriť o vlastné tlačidlá. Pre tento účel si ich musíme, samozrejme, najprv vytvoriť. Majú rozmery 16x16 alebo 26x26 bodov a môžu byť v jednom z vyše dvadsiatich podporovaných grafických formátov. Samozrejme, stačí ak si vytvoríme tlačidlá iba toho rozmeru, aký máme nastavený vo voľbe „Nástroje-Možnosti-Zobraziť-Veľkosť ikony“ (malé – 16x16 alebo veľké – 26x26). Vlastné súbory s ikonami potom pridáme do zoznamu cez voľbu „Importovať“.Podobne ako pri zmene menu, aj tu môžeme nášmu vloženému príkazu (cez voľbu „Upraviť – Premenovať“ alebo „Upraviť – Zmazať“) zmeniť názov alebo ho úplne zmazať. Názov príkazu (pokiaľ to, samozrejme, nezakážeme) sa po prejdení na túto položku zobrazuje v malom žltom nápovednom okienku.


Záložka „Udalosti“


Na tejto záložke môžeme priradiť makro k nejakej udalosti. Najprv si musíme nastaviť, či chceme priradiť makro k udalosti, ktorá bude platná pre celý OpenOffice.org, alebo iba pre aktuálny dokument tým, že si vyberieme miesto uloženia. Následne si vyberieme udalosť v okienku „Udalosť“ a stlačíme tlačidlo „Priradiť makro“. Otvorí sa nám okno „Vyberač makier“, kde už známym spôsobom nájdeme naše makro. Pokiaľ chceme naopak makro od udalosti odobrať, musíme po výbere tejto udalosti stlačiť tlačidlo „Zmazať makro“. Celú prácu, samozrejme, potvrdzujeme na konci tlačidlom „OK“.Ako vidíme, možnosti OpenOffice.org v oblasti (nielen) rýchleho a prehľadného spúšťania makier sú naozaj bohaté a nám nezostáva nič iné, ako si vybrať ten najvhodnejší systém, ktorý nám bude najlepšie vyhovovať. Zároveň sme si vlastne dnes ukázali, ako si môžeme prispôsobiť celé pracovné rozhranie tohto balíka našim požiadavkám, takže sa nemusíme prispôsobovať my pracovnému rozhraniu, ale ono sa dokáže prispôsobiť nám.


Na budúce: Čo sme to vlastne minule naprogramovali, alebo ako vyzerá taký program v OpenOffice.org.

 

Neprehliadnite: