Ku svetovému dňu práv spotrebiteľov - práva a povinnosti podniku a účastníka

Tlačový servis  /  16. 03. 2005, 00:00

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) sa aj po viac ako roku platnosti zákona o elektronických komunikáciách stretáva s tým, že účastníci (spotrebitelia) nepoznajú svoje práva a povinnosti stanovené zákonom. TÚ SR upozorňuje, že medzi najdôležitejšie práva účastníka patrí právo na uzavretie zmluvy s podnikom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie a bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil.

Službu je možné reklamovať v podniku, ktorý ju poskytol. Ak užívateľ nie je so spôsobom vybavenia reklamácie správnosti úhrady alebo kvality služby spokojný je oprávnený spor predložiť TÚ SR, ktorý ho rieši mimosúdne. Úrad spor rieši s cieľom jeho urovnania a dosiahnutia zhody. TÚ SR nenahradzuje činnosť súdov, t.j. nemá v kompetencii rozhodnutím ukladať povinnosti účastníkom sporu, napriek tomu bola v minulom roku až tretina sporov urovnaná.

Reklamácia sa uplatňuje v podniku, ktorý službu poskytol. Právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Podnik je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote uvedenej vo všeobecných podmienkach, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní, inak sa reklamácia považuje za uznanú. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté verejné služby. Ak cena presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je podnik povinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti ceny presahujúcej túto cenu. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech účastníka, ale rozsah poskytnutej verejnej služby, ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, účastník alebo koncový užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Viac informácií na http://www.teleoff.gov.sk/Uzivatelia/44.html.

Ak užívateľ nesúhlasí s vybavením reklamácie správnosti úhrady a kvality verejnej služby, môže sa domáhať svojho práva predložením sporu úradu na mimosúdne riešenie alebo podaním žaloby na príslušnom súde. Mimosúdne riešenie sporu nie je podmienkou podania žaloby. Návrh na mimosúdne riešenie sporu podáva užívateľ alebo jeho splnomocnený zástupca písomne na adresu TÚ SR, resp. na adresu jeho pracoviska v príslušnom krajskom meste. Viac informácií na http://www.teleoff.gov.sk/Uzivatelia/spor.html.

Účastník je napr. povinný používať verejnú službu v súlade so zákonom, so zmluvou o pripojení a s všeobecnými podmienkami, platiť cenu za poskytnutú verejnú službu podľa zmluvy o pripojení a podľa tarify. Podnik je povinný napr. najneskôr 15 dní pred začatím poskytovania služieb vydať a zverejniť všeobecné podmienky, ktorých súčasťou je reklamačný poriadok a tarifu, uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom o poskytovanie verejnej služby, ak nie je dôvod na jej odmietnutie, predkladať účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej služby. Podnik má napr. právo na zaplatenie ceny za poskytnutú verejnú službu podľa tarify, na náhradu škody spôsobenej na verejnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení. Podnik má právo odmietnuť uzavretie zmluvy o pripojení, ak jej poskytovanie v požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné, okrem poskytovania univerzálnej služby, záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu, pretože je dlžníkom podniku alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním, alebo vypovedal s ním zmluvu alebo záujemca nesúhlasí so všeobecnými podmienkami. Podnik má právo dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu, jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívaniu, nezaplatenia splatnej ceny za verejnú službu v lehote upravenej vo všeobecných podmienkach, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku zmluvy o pripojení, porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka.

Viac informácií nájdete na http://www.teleoff.gov.sk/Uzivatelia/42.html.  

Upozornenie: TÚ SR nie je orgánom na ochranu spotrebiteľa v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa. Úrad môže konať len podľa zákona o elektronických komunikáciách.

Neprehliadnite: