Operátori opäť znásobili svoje zisky

Jana Gombošová  /  11. 03. 2005, 00:00

Ostatný mesiac sa niesol v duchu zverejňovania hospodárskych výsledkov za rok 2004. Aké zisky dosiahli Eurotel, Orange a Slovak Telecom? Kto mal koľko zákazníkov? Čo nás čaká v tomto roku? Podrobné informácie v článku...

Najväčší je Orange

Ako vidno z tabuľky, celkové tržby v odvetví telekomunikácií v roku 2004 dosiahli cca. 53 mld. Sk pri medziročnom raste na úrovni 9,8%.

 

Tržby v mil.Sk

Podiel v %

ST

16 844

31,4

Orange

19 221

35,8

EuroTel

13 336

24,8

ATOs*

4 308

8

Celkom

53 709

100

*ATOs = alternatívni telekomunikační operátori

 

Orange Slovensko sa v roku 2004 stal najväčším telekomunikačným operátorom na slovenskom trhu z hľadiska výnosov, keď jeho celkový podiel na výnosoch z poskytovaných služieb dosiahol 35,8 %.  Orange je najväčší aj z hľadiska počtu zákazníkov.

 

 

Tržby Telecomu ovplyvnil tlak konkurencie

Rok 2004 pre Slovak Telecom znamenal ďalšie rozširovanie konkurencie a zvýšený dopyt po dátových a internetových službách.

  • Pokles v oblasti pevných hlasových služieb vyústil do zníženia tržieb o 5.2%, z úrovne 17 776 mil. Sk v roku 2003 na 16 844 mil. Sk v roku 2004.
  • Tržby z dátových a internetových služieb však aj naďalej výrazne stúpali.  Zatiaľ majú hlasové služby najväčší podiel na tržbách ST – takmer 12mld. Sk, kým dáta 1,95 mld. Sk a internetové služby 0,336 mld.Sk ).

Hospodárske výsledky Slovak Telecom za rok 2004:

 

 

2003 (mil. Sk)

2004(mil. Sk)

Tržby

17 776

16 844

Prevádzkové výdavky

15 149

15 651

EBITDA

8 408

7 689

Marža EBIDTA

47,3%

45,6%

Čistý príjem

3 749

2 307

Kapitálové výdavky

5 177

6 383

 

Prevádzkové výdavky boli ovplyvnené významnými investíciami do sietí, ktoré boli uskutočnené v predchádzajúcich rokoch, ako aj nákladmi reštrukturalizačného projektu. Z privatizačného záväzku vyplývalo dokončenie digitalizácie siete, čo bolo zavŕšené v roku 2004 s použitím technológie NGN.


K 31. decembru 2004 ST evidoval 1 373 786 telefónnych liniek na celom Slovensku, vrátane ISDN cez B-kanálov, a verejných telefónnych automatov, na rozdiel od
1 415 514 liniek ku koncu roka 2003. Rodinný internet ku koncu roka 2004 získal 26 000 zákazníkov. Počet DSL prístupov dosiahol 38 334 oproti 4 210 za rok 2003. Dnes môže vysokorýchlostný prístup do internetu využívať viac ako 3,48 milióna obyvateľov Slovenska. Do konca roka 2005 je cieľom Slovak Telecomu zvýšiť počet zákazníkov ADSL na 90 000.

 

2003 2004
Počet zamestnancov (ku koncu roka – 31. decembra)* 7 375 6 069
Počet prípojok na zamestnanca 210 244
Počet telefónnych prípojok 1 415 514 1 373 786
Digitalizácia

86%

100%

*spolu s Rádiokomunikáciami, o.z.

Zaujímavým faktom je, že cca. 15% novým zákazníkom, ktorým sa zavádza ADSL, treba zaviesť znova pevnú linku. Títo zákazníci si teda „automaticky“ objednávajú aj hlasové služby operátora. Ako pre Inet.sk povedal CEO Slovak Telecomu pán Majoroš, z hľadiska štruktúry nákladov, ako aj samotnej technológie ADSL, ST v budúcnosti nepredpokladá zavedenie produktu dátovej služby DSL „bez hlasu“.

 

Spokojnosť zákazníkov prvoradým cieľom roka 2004

ST rozšíril sa ponuku produktov a služieb, reflektujúcich potreby zákazníkov. Posilnili sa call centrá a zmenil sa image predajných miest (+nové logo ST). ST v roku 2004 dosiahol ratingy, ktoré vysoko prekročili referenčné hodnoty iných operátorov pevných liniek v Európe. V súčasnosti je ST v prvej desiatke z hľadiska spokojnosti zákazníkov. Tieto výsledky boli dosiahnuté v segmente domácností ale aj firemných klientov.

 


V EuroTeli rekordný nárast čistého zisku o 69%!

EuroTel oznámil, že za rok 2004 dosiahol rekordný zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 4,925 mld. SKK. To  predstavuje nárast o 11% v porovnaní s EBITDA vo výške 4,432 mld. SKK dosiahnutých počas roka 2003. Marža spoločnosti na úrovni EBITDA (EBITDA vydelená celkovými výnosmi) za rok 2004 predstavovala 37% v porovnaní so 40% za rok 2003.

 

Spoločnosť dosiahla v roku 2004 prevádzkový zisk vo výške 2 704 mil. SKK oproti 2 570 mil. SKK za rok 2003. Tento 5-percentný nárast prevádzkového zisku bol podporený predovšetkým nárastom výnosov, ako aj dosiahnutím úspor v prevádzkových nákladoch.

 

Hospodárske výsledky EuroTel za rok 2004:

(V mil. SKK) K 31. decembru K 31. decembru
2004 2003 % Zmena
Celkové výnosy 13 285 11 192 19%
Výnosy z mobilných a dátových služieb 12 575 10 420 21%
EBITDA 4 925 4 432 11%
Prevádzkový zisk 2 704 2 570 5%
Čistý zisk 1 881 1 115 69%


EBITDA Orangeu takmer dvojnásobná ako v EuroTeli - 8 miliárd Sk

Spoločnosť Orange Slovensko ukončila svoje hospodárenie v roku 2004 s celkovými výnosmi z hlavnej činnosti vo výške 19,221 mld. Sk. Výnosy z dátových služieb boli aj v roku 2004 najrýchlejšie rastúcou zložkou výnosov. Oproti 10 % v roku 2004 dosiahli 12 % celkového ročného obratu. Marža Orangeu na úrovni EBITDA z výnosov poskytovaných služieb sa zvýšila o 2,12 percentuálneho bodu na 46,29 %, čo znamená medziročný nárast o 4,8 %.

 

Hospodárske výsledky Orange Slovensko - 2004

 

(V mil. SKK) K 31. decembru
Celkové výnosy 2004 2003 % Zmena
19 221 16 071 19,6%
Výnosy z poskytovaných služieb 18 689 15 458 20,9%
EBITDA 8 651 6 634 30,4%
Čistý zisk n

3 075

nVývoj počtu zákazníkov mobilných operátorov

 

k 31. Decembru 2004 Orange Eurotel

Celkový počet zákazníkov mobilných

služieb

2 360 573
1 914 591
Čistý prírastok zákazníkov mobilných služieb 295 275 301 115
Priemerný mesačný úbytok zákazníkov n 2,0%
Mesačné ARPU 697 SKK 580 SKK
Počet zamestnancov k 31.12. n 1 311

 

Spoločnosť EuroTel Bratislava ukončila rok 2004 s počtom zákazníkov 1 914 591, čo predstavuje nárast o 19% v porovnaní s počtom zákazníkov k 31. decembru 2003. Zákaznícka báza EuroTelu pozostávala k 31. decembru 2004 z 647 485 zákazníkov fakturovaných služieb a z 1 267 106 zákazníkov s predplatenými kartami EASY. V spoločnosti Orange Slovensko tvorili zákazníci fakturovaných služieb 50% zákazníckej bázy. Orange v roku 2004 pokračoval v programe migrácie zákazníkov predplatených služieb na paušály. Možnosť prechodu z predplatenej služby Prima na paušály využilo viac ako 127 tisíc zákazníkov Orangeu, tretina z nich počas predvianočnej kampane.

 


Záver – ako to bude vyzerať v roku 2005?

 

Orange bude v tomto roku rozvíjať dátové služby, a to aj vďaka rýchlemu internetu s technológiou EDGE, ktorú ponúka Orange pod názvom Orange internet. Alternatívou k službám pevnej siete by mala byť Priama linka s paušálmi Doma 45, Firma 55.

Orange sa bude musieť brániť spojenej konkurencii ST a EuroTelu, aj preto možno prišiel s ponukou najväčšieho mobilu na svete :-). Ktovie prečo tento „unikátny model“ nezaradí do svojej ponuky aj EuroTel? Žeby nechcel liezť do kapusty svojej matke Slovak Telecomu?

Podľa generálneho riaditeľa Roberta Chvátala by sa mal EuroTel zmeniť na T-Mobile zhruba v polovici tohto roka,  presný termín ale neuviedol. Ďalším cieľom EuroTelu pre tento rok je pokračovať v migrácii zákazníkov využívajúcich karty Easy na mesačné paušály.

 

Slovak Telecom bude tento rok zvyšovať kvalitu služieb a produktov a najmä zvyšovať efektivitu ST (počet liniek na 1 zamestnanca je štandardne 500, kým ST dosiahli v r. 2004 len 244). Prebehne integrácia ST a EuroTel najmä z hľadiska akcionárov, manažmentu a štruktúry spoločnosti, s cieľom zefektívniť prácu a odstrániť zdvojené procesy a využiť synergické efekty. Slovak Telecom sa teda stane ešte silnejším hráčom na trhu. Aby ale všetko šlo po masle, bude si musieť dávať väčší pozor na Telekomunikačný úrad, aby mu úrad neklepkal príliš často po prstoch.

 

Alternatívni telekomunikační operátori budú posilňovať pozície na trhu. Svedčí o tom kúpa Aliatelu firmou GTS, alebo predstavenie hudobno-filmového portálu Slovanetom. Slovanet je pritom stále na predaj, minulý rok oň prejavil záujem aj Slovak Telecom, no kúpa sa nakoniec neuskutočnila. eTel začal získavať zákazníkov Slovak Telecomu sľubom zníženia pôvodných cien Telecomu o 15%.

 

V súčasnosti je najdynamickejšie sa rozvíjajúcim segmentom telekomunikačného trhu v SR internetový trh. Celkové odhadované tržby poskytovateľov internetu na Slovensku sa medziročne zvýšili približne o 30%. Rastúci trend ovplyvnila najmä expanzia širokopásmového internetu v roku 2004. Zvyšovanie počtu ADSL zákazníkov je teda viac ako jasné. Operátori sa pobijú o firemnú klientelu.

Neprehliadnite: