Milan Ištván, poslanec NR SR - Vystúpenie k vládnemu návrhu novely zákona

Peter Polakovič  /  21. 06. 2002, 00:00

V konečnom dôsledku prijatie novely zákona podporí rozvoj internetu na Slovensku, urýchlenie prechodu do informačnej spoločnosti a zvýšenie konkurencie a rozsahu telekomunikačných služieb v Slovenskej republike.

Vystúpenie poslanca NR SR za SDĽ Mgr. Milana Ištvána k vládnemu návrhu novely zákona o telekomunikáciách, II.čítanie, jún 2002:

Vážené dámy, vážení páni,

pred dvoma mesiacmi som z tohoto miesta v obsiahlom vystúpení zdôvodnil potrebu novely telekomunikačného zákona, ktorú som v mene skupiny poslancov predkladal. Naša novela do druhého čítania neprešla, čo nám veľmi neprekážalo, pretože v tom čase vláda schválila takmer identický návrh, o ktorom dnes rokujeme v druhom čítaní.

Ak mám stručne zopakovať tie najdôležitejšie argumenty v prospech tejto novely, je to najmä
- potreba zosúladiť zákon o telekomunikáciách s legislatívou Európskej únie na základe pripomienok Európskej komisie obsiahnutých v Pravidelnej správe z novembra 2001,
- tiež urýchlenie splnenia záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej komisii v rámci negociačných rokovaní v kapitole číslo 19 - Telekomunikácie a informačné technológie,
- a z môjho uhla pohľadu je veľmi dôležité najmä prijatie nariadenia Európskeho parlamentu, ktoré predstavuje základný legislatívny a regulačný rámec pre uvoľnený prístup k miestnemu vedeniu.

V konečnom dôsledku prijatie novely zákona podporí rozvoj internetu na Slovensku, urýchlenie prechodu do informačnej spoločnosti a zvýšenie konkurencie a rozsahu telekomunikačných služieb v Slovenskej republike.

Najpodstatnejšiu časť vládneho návrhu novely zákona tvorí vyššie uvedené nariadenie Európskeho parlamentu a rady, uvedené v § 21 a 21a novely o uvoľnenom prístupe k miestnemu vedeniu, ktorý je vlastne nosnou časťou novely a zavádza možnosť uvoľnenia miestnych vedení dominantným operátorom Slovenskými telekomunikáciami na prenájom iným alternatívnym operátorom za predpokladu, že miestne vedenia nie sú dominantým operátorom využívané. Prijatie tohoto nariadenia do zákona o telekomunikáciách s účinnosťou od 1.1.2003 je podmienené predovšetkým tým, že :

- Európska komisia zaradila toto nariadenie medzi štandardné požiadavky na asociované krajiny v rámci negociačných rokovaní v kapitole Telekomunikácie a informačné technológie,
- Slovenská republika sa v júni 2001 na summite EÚ v Gőtteborgu zaviazala podpisom predsedu vlády SR k dohode asociovaných krajín v programe eEurope+ aj k urýchleniu "položenia základných kameňov informačnej spoločnosti", medzi ktorými dominuje aj legislatívne zavedenie inštitútu uvoľneného prístupu k miestnemu vedeniu. Preto je veľmi zaujímavé, že sú to práve niektorí poslanci vládnej koalície, ktorí v priamom protiklade s návrhom vládnej novely zákona vehementne presadzujú odsun účinnosti tohoto nariadenia. Štátny tajomník ministerstva dopravy pán Faktor dokonca v médiách o tomto lobingu Slovenských telekomunikácií na pôde parlamentu otvorene hovoril.
- Schválenie účinnosti novely od 1.1.2003 by bolo jednoznačným signálom pre EÚ o skutočnom, nie len deklarovanom záujme Slovenskej republiky zosúladiť právny poriadok SR s legislatívou EÚ.
- Prijatie pozmeňovacieho návrhu o posunutí účinnosti o jeden rok by poškodilo rozvoj telekomunikačného trhu na Slovensku, nezvýšilo konkureniu v poskytovaní služieb a nepodporilo tlak na zníženie cien internetových služieb. Odborná verejnosť jednoznačne tvrdí, že jedinou osvedčenou cestou, ako sa dá zabezpečiť trvalejší pokles cien v tejto oblasti, je vpustiť na trh konkurenciu.

Pozmeňovací návrh na posunutie účinnosti novely, obsiahnutý v bode číslo 15 v Spoločnej správe, je nutné považovať za enormnú snahu a jednostranný pohľad najväčšieho, doteraz dominantného telekomunikačného operátora Slovenských telekomunikácií, ktorý vyplýva zo snahy zachovať si podstatné výhody z historického postavenia donedávna monopolného podniku na slovenskom telekomunikačnom trhu.

Pri akceptovaní návrhu posunutia účinnosti by vznikli, a z reakcií, ktoré v parlamente už sú najmä od Asociácie telekomunikačných operátorov, Asociácie prevádzkovateľov internetu, Partnerstiev pre prosperitu, Železničných telekomunikácií i mnohých významných spoločností pôsobiacich v oblasti telekomunikácií (napríklad Globtel, SAP, ORACLE, Microsoft, Hewlett Packard, ESET), vrátane rektora STU, je zrejmé, že už vznikli, zásadné námietky nielen zo strany EÚ, ale i spoločností operujúcich v oblasti telekomunikácií v Slovenskej republike.

Preto navrhujem bod číslo 15 zo Spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie a navrhujem neschváliť ho.

Skúsenosti z členských krajín EÚ ukazujú, že liberalizácia telekomunikačného trhu nenapreduje dostatočne, ak ju nepodporuje vhodná legislatíva. Napriek existujúcej liberalizácii v členských krajinách EÚ si dominantní operátori uchovávali svoju dominanciu na telekomunikačnom trhu. Z tohto dôvodu EÚ za účelom podpory ďalšieho rozvoja telekomunikačných služieb, najmä rozvoj telekomunikačných služieb v miestnej infraštruktúre, prijala nariadenie o uvoľnenom prístupe k miestnemu vedeniu účinné od roku 2001. Aplikácia tohto nariadenia do praxe je časovo náročná, a preto vo vládnej novele navrhnutá účinnosť od 1. 1. 2003 je potrebná v tomto čase. Predpokladá sa, že podobne ako v krajinách EÚ aj v SR aplikácia nariadenia uvoľneného prístupu k miestnym vedenia v praxi nebude okamžitá a ďalším odsunutím účinnosti by k praktickej realizácii došlo oveľa neskôr, čo je z hľadiska vstupu do EÚ neprijateľné. Odloženie praktickej realizácie by malo za následok obmedzenie rozširovania širokopásmových služieb tým, že by sa obmedzilo implementovanie nových technológií, napr. ADSL, inými subjektami ako sú Slovenské telekomunikácie, a.s., čo je v rozpore s princípmi liberalizácie.

Za zmienku stojí, že tento problém si už všimol koncom mája aj rakúsky denník Die Presse, podľa ktorého sa Slovenské telekomunikácie očividne snažia čo najviac sťažiť vstup svojim konkurentom na trh.

Neprehliadnite: