Slovak Telecom významovo nezmení návrh zmluvy o prepojení

Tlačový servis  /  11. 12. 2004, 00:00

Spoločnosť Slovak Telecom (ST) sa včera oficiálne vyjadrila k upozorneniu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) o nesúlade upraveného návrhu zmluvy o prepojení s jeho druhostupňovým rozhodnutím. Formou oficiálneho stanoviska spoločnosť ST informovala TÚ SR, že nebude meniť návrh zmluvy o prepojení, o ktorom už v súčasnosti rokuje s alternatívnymi operátormi.

Spoločnosť pristúpila k druhostupňovému rozhodnutiu TÚ SR pragmaticky a upravila pôvodný návrh zmluvy tak, ako ho experti ST pochopili. Do návrhu zmluvy boli teda zapracované len tie časti, ktoré stanovil TÚ SR. Na nejasnosť druhostupňového rozhodnutia Slovak Telecom už dávnejšie upozorňoval s tým, že môže spôsobiť ťažkosti pri samotnej realizácii prepojenia. Spoločnosť ST je naďalej presvedčená, že návrh textu prepojovacej zmluvy, nie je v rozpore s rozhodnutím TÚ SR.

V upozornení, ktoré vydal TÚ SR dňa 30. novembra 2004, mal úrad snahu dovysvetliť svoje pôvodné rozhodnutie, na čo však nemá právo. ST pripúšťa možnosť, že v niektorých častiach zmluvy pristúpi k úvahám, ktoré upresnia znenie, avšak nebudú meniť zmysel ustanovení v snahe dohodnúť sa s alternatívnymi operátormi. Spoločnosť ST v súčasnosti rokuje so zástupcami TÚ SR o sporných bodoch, ktoré vyplynuli z nejasného a rôzny výklad pripúšťajúceho druhostupňového rozhodnutia úradu.

V prípade bankovej záruky ST upravil návrh zmluvy plne v súlade s rozhodnutím TÚ SR. Doplnený spôsob navýšenia bankovej záruky sa nejaví ako kľúčový sporný bod v rokovaniach s alternatívnymi operátormi. Ide o štandardný inštitút, ako sa ST môže brániť v prípade neplatenia alternatívnych operátorov.

Spôsob vyberania poplatkov, ktorý ST zapracoval do návrhu zmluvy o prepojení v prípade služieb s pridanou hodnotou (Value added services – VAS) je rovnako v súlade s rozhodnutím TÚ SR a zároveň je v súlade so všetkými zákonmi Slovenskej republiky.

Pokiaľ ide o reciprocitu prognózovania, ST rešpektuje v plnej miere zásadu reciprocity pri vzájomnom poskytovaní informácií. ST však nemôže poskytovať tie informácie, ktoré plne závisia od rozhodnutia alternatívneho operátora a teda nimi disponuje len predmetný alternatívny operátor. To isté platí aj o požiadavke na prognózy telefónnej prevádzky alternatívnych operátorov. ST nemôže bez týchto prognóz zabezpečiť bezproblémové prepojenie sietí v požadovanej kapacite a časovej lehote.

Upravený návrh zmluvy o prepojení zaslal ST dňa 2. novembra 2004 všetkým operátorom, ktorí prejavili o rokovanie záujem. Išlo o štrnásť spoločností, z ktorých v súčasnosti však s ST rokuje len päť. Je preto prekvapujúce, že väčšina z licencovaných spoločností, ešte nezačala rokovať o upravenom návrhu zmluvy. V priebehu mesiaca november sa zintenzívnili rokovania s niektorými operátormi a ST predpokladá, že aj vzhľadom na komplexnosť problematiky, budú kľúčové otázky jasné už do konca roku 2004.

Neprehliadnite: