Prevádzka „mikrovlnných zariadení“ – otázky a odpovede 2

Roman Vavro  /  16. 11. 2004, 00:00

V prvom článku som vysvetlil to, ako úrad pripravuje všeobecné povolenia, niečo o prevádzke zariadení RLAN a HIPERLAN, ako je to s výkonom a rušením prevádzky týchto zariadení. V pokračovaní článku sa budem snažiť povedať niečo o výkone štátneho dohľadu a o sankciách za nedodržiavanie zákonných podmienok.

Dohľad nad dodržiavaním stanovených podmienok

Dohľad nad dodržiavaním zákona o elektronických komunikáciách a podmienok stanovených v individuálnych a všeobecných povoleniach vykonáva TÚ SR.
Základnú štatistiku štátneho dohľadu (kontroly) úrad zverejňuje vo výročných správach teleoff.gov.sk/Odpocet/index.html. Na úvod upozorňujem, že TÚ SR nerobí samostatnú štatistiku kontrol zariadení RLAN a HIPERLAN. Kontroly týchto zariadení sú spolu s kontrolami iných zariadení zahrnuté do štatistiky pod položkami, napr. kontroly dodržiavania podmienok všeobecných povolení, kontroly telekomunikačných zariadení uvádzaných na trh, štátny dohľad – pozemná a amatérska služba...

TÚ SR monitoruje najmä frekvenčné pásma, na ktorých pracujú zariadenia na základe individuálneho povolenia a predovšetkým kontroluje prevádzku vysielacích zariadení, ktoré pracujú na základe individuálnych povolení. Vysielacím zariadeniam, ktoré pracujú na základe všeobecného povolenia venuje pozornosť primerane, podľa aktuálnej potreby.

TÚ SR kontrolami u distribútorov zariadení preveruje, či predávané zariadenia majú prehlásenie o zhode, resp. či spĺňajú požadované technické parametre.

Úrad vykonáva kontroly u prevádzkovateľov zariadení RLAN a HIPERLAN najmä na základe podnetu. Niektoré kontroly u prevádzkovateľov RLAN zariadení vykonáva s súvislosti s rušením signálu MMDS. Osoby, ktoré nahlásia rušenie často podozrievajú prevádzkovateľov RLAN zariadení. Po preverení situácie úrad často zistí, že rušenie je spôsobené napr. nedostatočnou odolnosťou prijímacích zariadení a v niektorých prípadoch zistí, že prevádzkovateľ RLAN vysiela mimo povoleného pásma, príp. s nepovoleným výkonom.

Prevádzkovatelia vysielacích zariadení si často myslia, že keď porušujú stanovené podmienky a úrad nepríde na kontrolu ihneď, že o nich nevie. TÚ SR obvykle najskôr získa potrebné dôkazy a kontaktuje prevádzkovateľa až keď ide vyhotoviť zápis o kontrole, s ktorým oboznámi prevádzkovateľa. Napr. len v Banskobystrickom kraji úrad v 1. polovici roku 2004 monitoroval cca 80 sietí pracujúcich v pásme 2,4 GHz.

Častým omylom prevádzkovateľov je, že „ak vysielame s malým výkonom nikto o nás nevie.“ Nebudem popisovať postup úradu, ani jeho možnosti, len pre lepšiu predstavu čitateľov uvediem niekoľko prípadov na iných zariadeniach malého výkonu. Jedným z väčších prípadov bolo napr. rušenie, ktoré oznámil úradu operátor mobilnej siete GSM 900 MHz v júli 1999. Rušenie jeho BTS spôsobovali bezdrôtové telefóny, ktoré nespĺňali podmienky všeobecného povolenia, t.j. vysielali mimo určeného pásma. TÚ SR postupne odhalil a uložil zastavenie prevádzky cca 100 ks bezdrôtových telefónov, ktoré sa nachádzali do cca 2 km od BTS mobilného operátora. Iným prípadom bolo používanie „elektronických pestúnok“, ktoré vysielali mimo povoleného pásma. Signál týchto zariadení bolo na meracích prístrojoch možné sledovať do vzdialenosti cca pol kilometra. Po vyhľadaní niekoľkých zariadení úrad získal kontakt na distribútora, u ktorého vykonal kontrolu a následne mu uložil stiahnuť z predaja tieto zariadenia. Úrad v minulosti riešil aj niekoľko kurióznych prípadov rušenia, ktoré spôsobovali zariadenia malého výkonu. Napr. rušenie ktoré spôsobovali zabezpečovacie zariadenia osobných motorových vozidiel...

Aké sú sankcie za nedodržiavanie stanovených podmienok

TÚ SR ukladá sankcie v súlade s ustanoveniami § 71 zákona č. 610/2003 Z.z o elektronických komunikáciách teleoff.gov.sk/610.pdf.

Úrad uloží pokutu do 20 mil. Sk tomu, kto „poskytoval siete, služby alebo siete a služby, na ktoré nebolo vydané všeobecné povolenie alebo individuálne povolenie alebo poskytoval siete, služby alebo siete a služby napriek rozhodnutiu, ktorým úrad ich poskytovanie zakázal, zrušil rozhodnutie alebo poskytovanie zakázal a zrušil rozhodnutie o pridelení frekvencií, identifikačných znakov alebo čísel.“

Úrad uloží pokutu do 10 mil. Sk tomu, kto „nesplnil oznamovaciu povinnosť na poskytovanie siete, služby alebo siete a služby, ak tak úrad určil vo všeobecnom povolení alebo oznamovaciu povinnosť zmien alebo zrušenia ich poskytovania.“ Do rovnakej sumy uloží pokutu tomu, kto „nesplnil niektorú z podmienok alebo niektoré podmienky všeobecného povolenia.“ Ďalej uloží pokutu do rovnakej sumy tomu, kto „uviedol na trh alebo prevádzkoval elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré prekračuje úroveň elektromagnetického rušenia nad ktorou zariadenia nemôžu pracovať v súlade s ich určením.“ Rovnako tomu, kto „neurobil bezodkladne účinné ochranné opatrenia alebo neukončil prevádzkovanie zariadenia, ak došlo ku škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením.“

Úrad uloží pokutu do 3 mil. Sk tomu, kto „odmietol strpieť výkon štátneho dohľadu, nepredložil v požadovanom rozsahu a v lehote určenej úradom informácie nevyhnutné na uplatnenie tohto zákona a medzinárodných predpisov alebo požadované informácie na overenie dodržania podmienok všeobecného povolenia, individuálneho povolenia alebo povinností.“ Do rovnakej sumy uloží pokutu tomu, kto „prevádzkoval rádiové alebo koncové telekomunikačné zariadenie bez posúdenia jeho zhody s požiadavkami technických predpisov alebo prevádzkoval rádiové zariadenie bez splnenia podmienok všeobecného povolenia alebo bez povolenia alebo bez vydania príslušného druhu povolenia alebo v rozpore s podmienkami povolenia.“

Úrad uloží pokutu do 1 mil. Sk tomu, kto „neviedol evidenciu všetkých užívateľov svojej siete.“

Úrad pripravuje celoplošnú kontrolu zameranú na dodržiavanie stanovených podmienok vysielacími rádiovými zariadeniami malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra. Termín kontroly a jej trvanie úrad nebude zverejňovať. Prevádzkovatelia ešte stále majú možnosť dať veci do súladu so stanovenými podmienkami bez toho, aby im boli uložené sankcie.


Roman Vavro, tlačový hovorca TÚ SR

Neprehliadnite: