Prevádzka „mikrovlnných zariadení“ – otázky a odpovede 1

Roman Vavro  /  09. 11. 2004, 00:00

Pri diskusiách na internete sa neraz stretávam s názormi a otázkami, ktoré sa týkajú prevádzky zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra, ale diskutujúci ich úradu (TÚ SR) nikdy oficiálne nepoložia. Napriek tomu, že TÚ SR nemôže oficiálne reagovať na všetky otázky a pripomienky, budem sa v nasledujúcom príspevku snažiť odpovedať aspoň na najčastejšie.

Ako úrad pripravuje všeobecné povolenia

TÚ SR pripravuje návrhy všeobecných povolení na prevádzkovanie vysielacích zariadení na základe rozhodnutí alebo odporúčaní Elektronického komunikačného výboru (ECC). Zoznam rozhodnutí a odporúčaní ECC spolu so zoznamom krajín, ktoré ich implementovali je zverejnený na stránkach Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO) http://www.ero.dk/.
 
Poznámka autora: stránky nemusia byť vždy aktuálne. Základným predpokladom implementácie spomenutých rozhodnutí alebo odporúčaní je, že pásmo nie je využívané iným rezortom (napr. rezortom obrany).

Úrad v zmysle zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách http://www.teleoff.gov.sk/610.pdf zverejňuje návrh všeobecného povolenia vo Vestníku TÚ SR (pred rokom 2004 vo Vestníku MDPT SR) a na www.teleoff.gov.sk spolu s uvedením lehoty, počas ktorej je možné návrh pripomienkovať. Lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu. TÚ SR po zapracovaní pripomienok vyhlási najskôr po 60 – tich dňoch od zverejnenia návrhu všeobecné povolenie. Znenie je zverejnené vo Vestníku TÚ SR a na internete. Účinnosť všeobecného povolenia je dňom vyhlásenia, ak nie je v ňom uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.

Prevádzka zariadení RLAN a HIPERLAN

Veľké množstvo poskytovateľov dátových služieb, najmä sprostredkovateľov prístupu do siete internet budovalo a aj buduje rádiové prístupové siete s využitím frekvenčného pásma 2400 - 2483,5 MHz. TÚ SR vyhlásil na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (RLAN) všeobecné povolenie http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/rlan.html. Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby zriadiť a prevádzkovať uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok uvedených vo všeobecnom povolení.

Vo vnútri budov je možné využiť aj zariadenia HIPERLAN (angl. HYPERLAN), ktoré pracujú v zmysle všeobecného povolenia http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/hiperlan-nove.html v pásme 5150 – 5350 MHz.

Od 5. novembra 2004 je možné využiť vo vnútri, ako aj mimo uzatvorených areálov a budov aj zariadenia HIPERLAN, ktoré pracujú v pásme 5470 – 5725 MHz http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/hiperlan2.html. Úrad pri návrhu všeobecného povolenia implementoval podmienky stanovené na svetovej rádiokomunikačnej konferencii WRC 04 zakotvené v návrhu rozhodnutia CEPT ECC/DEC/(04)08.

V zmysle zákona o elektronických komunikáciách poskytovať siete, služby alebo siete a služby je možné len na základe všeobecného povolenia. TÚ SR vyhlásil všeobecné povolenie VP č. 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/siete-sluzby.html.

Ako je to s výkonom

Pri prevádzke zariadení RLAN a HIPERLAN je potrebné dodržiavať okrem povoleného frekvenčného rozsahu najmä ekvivalentný izotropický vyžiarený výkon (EIRP). Pri diskusiách na internetových portáloch som bol svedkom toho, ako si diskutujúci zamieňali nastavený výstupný výkon na zariadení s vyžiareným výkonom. Nebudem tu popisovať teóriu, ale len laicky krátko vysvetlím. Rozhodne nestačí, ak prevádzkovateľ nastaví vyžiarený výkon tak, aby sa rovnal povolenému vyžiarenému výkonu. Pri použití ziskovej antény je vyžiarený výkon vyšší. Anténa sa podľa podmienok všeobecného povolenia môže použiť len taká, ktorá je integrovaná alebo meraná spolu so zariadením a definovaná vyhlásením výrobcu o zhode.

Ako je to s rušením

Ochranu proti rušeniu rieši § 68 zákona o elektronických komunikáciách. Podľa zákona siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu. Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, podnik alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza podnik alebo užívateľ, ktorého zariadenie spôsobuje rušenie. Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení vedenia do prevádzky. Telekomunikačný úrad SR vyhľadáva zdroje rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. V prípade, že prevádzkovateľ neurobí účinné opatrenie alebo neukončí prevádzkovanie rušiaceho zariadenia, úrad mu uloží pokutu do 10 mil. Sk.

V prípade zariadení, ktoré sú prevádzkované na základe všeobecných povolení RLAN http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/rlan.html a HIPERLAN http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/hiperlan-nove.html a http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/hiperlan2.html, uvedené zariadenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách. Prípadné rušenie musia riešiť prevádzkovatelia vzájomnou dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, odstrániť rušenie na svoje náklady je povinný ten, kto zariadenie zriadil neskôr. Toto ale neznamená, že úrad prevádzku spomenutých zariadení nekontroluje.

V pokračovaní článku (pozm.editora - na budúci utorok) si povieme niečo o dohľade nad dodržiavaním stanovených podmienok a o sankciách za nedodržiavanie stanovených podmienok.


Roman Vavro, tlačový hovorca TÚ SR

Neprehliadnite: