Najnovšie technológie pomáhajú rodičom postihnutých detí

Tlačový servis  /  22. 10. 2004, 00:00

V rámci výstavy HANDICAP v bratislavskej Inchebe sa 22. októbra uskutoční unikátna videokonferencia, do ktorej budú cez internet zapojené rodiny postihnutých detí z celého Slovenska. Podľa prieskumov je práve nedostatok praktických a relevantných informácií brzdou pre zvýšenie kvality života rodiny s postihnutým dieťaťom.

Napriek väčšinovému názoru spoločnosti, že problémy detí s rôznymi postihnutiami a ich rodičov vyriešia najmä väčšie objemy prostriedkov investované do tejto oblasti, viaceré prieskumy predstavujú alternatívny pohľad na vec.

„Rodičia, ktorí po narodení dieťaťa alebo neskôr zistia, že ich dieťa trpí postihnutím, sú konfrontovaní s nedostatkom praktických informácií, či už o samotnom postihnutí alebo o tom, akými prostriedkami a terapiami. Jednou z najčastejšie hľadaných informácií sú pochopiteľne kontakty na zariadenia, infromácie o terapiách a kontakty na sponzorov, či donorov, ” hovorí Zuzana Mališová, riaditeľka celoslovenského združenia Infodom, ktoré sa na šírenie informácií pre túto cieľovú skupinu špecializuje.

„Snažíme sa pomáhať riešiť problémy a potreby rodín s postihnutým dieťaťom, ktoré majú základ v nedostatku informácií a financií. Za týmto účelom Infodom prevádzkuje informačný servis pre rodičov s postihnutými deťmi na internetovom portáli www.radost.sk.”

Okrem samotného obsahu je nemenej zaujímavé aj využívanie informačných technológií pre účely komunikácie rodičov. Odborníci z Infodomu usúdili, že v dnešnej dobe je práve internet tou najefektívnejšou cestou, ako dosiahnuť cieľovú skupinu – rodičov a zároveň im veľmi ľahko umožniť vymieňať si osobné skúsenosti zo života so svojim postihnutým potomkom. Internetová videokonferencia je príležitosťou dať diskusný priestor rodičom z rôznych kútov Slovenska bez ďalších cestovných a časových nákladov.

“Sponzorov pre deti sami nevyhľadávame. Naším cieľom je skôr prostredníctvom www.radost.sk a projektov ako je táto videokonferencia dať rodičom informácie a naučiť ich ako ich použiť v praxi. Čo a ako urobia je ich diel zodpovednosti za lepší a kvalitnejší život ich postihnutého dieťaťa“  pripomína Zuzana Mališová.

Počas videokonferencie sa účastníci dozvedia ako je možné si prostredníctvom počítača a internetu hľadanie sponzorov uľahčiť, ako si viesť databázu sponzorov. Vzápätí budú do programu vstupovať rodičia z iných miest. V krátkych vstupoch porozprávajú o svojich skúsenostiach, problémoch pri hľadaní sponzorov, na čo sponzori „zaberú“, ale aj prečo sa touto formou rozhodli pomôcť svojmu zdravotne postihnutému dieťatku. Rodičia budú v priamom prenose konfrontovaní s účastníkmi workshopu v hale výstaviska A1, ktorí im budú môcť položiť otázky, viac, či menej na telo.

Videokonferenciu „Ako si hľadať sponzorov pre postihnuté dieťa?“ organizuje Infodom v rámci výstavy HANDICAP 2004 na výstavisku INCHEBA v Bratislave v hale A1 v piatok 22.10.2004 od 15.00 do 18.00hod. Technický priebeh videokonferencie zabezpečuje združenie Virtuálna kolaborácia http://vk.upjs.sk. Videokonferencie je možné sa zúčastniť bezplatne a bez vstupeniek na univerzitách v Žiline, Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a samozrejme priamo na výstavisku Incheby. Presný zoznam miest je možné získať na www.radost.sk
INFODOM - informačný servis pre rodičov postihnutých detí vznikol pred piatimi rokmi ako dizertačná práca Mgr. Zuzany Mališovej na Fakulte managementu UK v Bratislave. Autorka za účelom udržania projektu založila v roku 2001 občianske združenie INFODOM, ktoré je súčasným prevádzkovateľom stránky www.radost.sk Viac o činnosti občianskeho združenia INFODOM sa môžete dozvedieť v stánku združenia, ktorý bude počas celej výstavy umiestnený v hale A1, oproti hale so sprievodným programom výstavy.

Informácie o zariadeniach, službách pre zdravotne postihnuté deti a dospelých na Slovensku ako aj rozsiahlu knižnicu článkov o tejto problematike nájdete na stránke www.radost.sk

Viac informácií poskytne:
Infodom, občianske združenie
Zuzana Mališová
Pavčina Lehota 144
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.: 0910 991 336, 0907 377 977
E-mail: zuzana.malisova@radost.sk
Web: www.radost.skSPRIEVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY
20. októbra 2004 (streda) - 11.00 - 16.00 hod.

Odborný garant:
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPSR) - MUDr.Mária Orgonášová, CSc.

1. Úvod
- MUDr. Darina Sedláková, Kancelária WHO na Slovensku 

2.
Súčasné posudzovacie modely v legislatíve na Slovensku
- Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., Stredisko pre štúdium práce a rodiny

3.
Zákon o sociálnej pomoci
- Mgr. Lýdia Brichtová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

4.
Možnosti implementácie Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability a zdravia do posudkových činností. Kódovanie funkčnej schopnosti a aktivít.
- MUDr. Mária Orgonášová, CSc., AOZPO SR

5. Využitie Medzinárodnej klasifikácie v praxi
- Doc. MUDr. RNDr. Miroslav Palát, CSc.

6. Implementácia štandardných postupov pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť
- Mgr. Jana Pechová, VZP

7. Model poskytovania dlhodobej starostlivosti zdravotne postihnutým a starým občanom
- MUDr. Peter Tatár, MZ SR

8. Nová koncepcia poskytovania sociálnych služieb
- PhDr. Helena Woleková, SOCIA


21. októbra 2004 (štvrtok) - 11.00 – 13.30 hod.

Odborný garant:
Národné rehabilitačné centrum (NRC) Kováčová - Doc. MUDr. Myrón Malý, PhD.

1. Administratívne predstavenie Národného rehabilitačného centra
2. Dekubity - spôsob liečby
3. Intermitentné cievkovanie pacientov v NRC
4. Čistá intermitentná katetrizácia
5. Spinálny pacient - rehabilitačné ošetrovateľstvo
6. Liečebná výchova sebestačnosti u spinálneho pacienta
7. Úrazy chrbtice
8. Polyradikuloneuritis
9. Vertikalizácia a chôdza spinálneho pacienta
10. Športová a rekreačná činnosť u paraplegikov
11. Nové trendy protézovania dolnej končatiny silikónovým lôžkom
12. Taká som sa narodila – fokomélia


21. októbra 2004 (štvrtok) - 14.00 – 16.00 hod.

Odborný garant: Centrum samostatného života - Ľudmila Gričová

1. Osobná asistencia
2. Doprava zdravotne postihnutých - p. Anton Benča
3. Nezávislý život
4. Architektúra pre všetkých, kulta architektúry STU v BA,  Doc. Ing. Arch. Mária Samová, CSc


21. októbra 2004 (štvrtok) - 16,00 – 18,00 hod.

Odborný garant: Stredisko Prof. J. Červeňanského - MUDr. Danica Studená

1. Komplexná liečebná rehabilitácia ťažko telesne postihnutých
2. Predpis kompenzačných pomôcok


22. októbra 2004 (piatok) - 10.00 – 14.00 hod.

Odborný garant: KONTEX – o.z., ORL klinika, Antolská, Bratislava

1. Skryté titulky pre sluchovo postihnutých
- Ing. Peter Gajdoš, Ladislav Ubár

2. Možnosti kompenzácie sociálnych dôsledkov sluchového postihnutia sociálnou pomocou
- Mgr. Barbora Zemanová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

3. Technické kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých
- Peter Kovaľ

4. Špeciálnopedagogické poradenstvo v procese výchovy a vzdelávania osôb so sluchovým postihnutím
- PhDr. Viera Hauskrechtová, Ministerstvo školstva SR

5. Špeciálnopedagogické poradenstvo v procese výchovy a vzdelávania osôb so zrakovým postihnutím
- PhDr. Ondrej Németh, Ministerstvo školstva SR

6. Novinky v audioprotetike
- MUDr. Štefan Šimko

7. Kochlárne implantáty

8. Skríning sluchu – novorodenci, ľudia s poruchou intelektu


14.00 – 18.00 hod.


Odborný garant: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

1. Hovoriace telefóny pre nevidiacich
2. Elektronické knihy pre nevidiacich
3. Európske direktívy a rovnaké príležitosti pre zdravotne postihnutých


22.10.2004 (piatok) 15,00 – 18,00 hala A1

Odborný garant: INFODOM – občianske združenie, www.radost.sk - Mgr. Zuzana Mališová

Technický garant: Virtuálna kolaborácia, vk.upjs.sk – RNDr. Pavel Murin, CSc.

Videokonferencia – Ako získať sponzorov pre zdravotne postihnuté dieťa?


23.10.2004 (sobota)– hala A1

10,00 - 11,00 hod. Združenie pre zdravý a dlhý život VITALITA Príčiny chronickej únavy, nervozity a obezity a možné východiska, Ing. Nataša Vámošova

11,00 – 14,00 hod. hala A1 – záznam a diskusia Videokonferencia – Ako získať sponzorov pre zdravotne postihnuté dieťa? INFODOM –Mgr. Zuzana Mališová a Virtuálna kolaborácia RNDr. Pavel Murin, CSc.

15,00 - 16,00 hod. Michal Dzurik Negatívny dopad upravovaných potravín a iných chemických látok na náš organizmus a spôsob ich eliminácie,

MIESTA, KDE JE MOŽNÉ BEZPLATNE SA ZÚČASTNIŤ VIDEOKONFERENCIE
„Ako získať sponzorov pre zdravotne postihnuté dieťa?“
22.10.2004 (piatok) 15,00 – 18,00


Fakulta prirodných vied                           Kontakt:
Katedra fyziky, miestnosť č. 257                   Mgr. Martin Bulla 
Univerzita Mateja Bela                                 tel: +421-48-4134541 – kl. 206
Tajovskeho 40                                            fax: +421-48-4138643
974 01 Banska Bystrica                                mobil: 0907 634 574
                                                                 e-mail: bulla@fpv.umb.sk


Prešovská Univerzita                               Kontakt: 
Fakulta humanitných a prírodných vied          Ing. František Franko
Hlavna budova Vysokoškolského areálu         mobil: 0903 904 554 
Ul. 17. novembra č.1. Prešov                        e-mail: frankof@fhpv.unipo.sk
miestnosť číslo: 348


Žilinská Univerzita                                     Kontakt:
Katedra fyziky (átrium-čajovna)                     RNDr. Ivan Melo, PhD.
Elektrotechnicka fakulta                                Tel.: 041 513 2331
Veľký diel, 010 26 Žilina                                e-mail: melo@fyzika.utc.sk


Prirodovedecká fakulta                             Kontakt:
- Ústav fyzikálnych vied                            RNDr. Alexander Dirner, CSc.
Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky,             tel: +421-55-6221926,27
miestnosť č.16                                              fax: +421-55-6222124
Univerzita P.J. Šafárika                                  mobil: 0907997957                          
Jesenná 5                                                     e-mail: dirner@upjs.sk
040 01 Košice


TRENČÍN Trenčianska Univerzita                Kontakt:
Fakultná budova v zasadačke na prízemí         Ing.Emil Golian
Študentská 1                                                e-mail: golian@tnuni.sk
Trenčín


A samozrejme na výstavisku INCHEBA, Viedenská cesta 4-7, Bratislava, hala A1, prednášková miestnosť oproti stánku o.z. INFODOM
– je potrebné mať zakúpenú vstupenku na ktorúkoľvek z prebiehajúcich výstav HANDICAP, BIBLIOTĚKA, PEDAGOGIKA, MODDOM

Neprehliadnite: