Oplatí sa na Slovensku investovať do informačných technológií?

Martin Vataha  /  02. 09. 2004, 00:00

Odborná ekonomická verejnosť sa zhoduje v názore, že rozvoj informačnej spoločnosti a rast investícií do IT sektora pôsobia ako hnací motor ekonomického rastu a majú priaznivý dopad na tvorbu nových pracovných miest.

Túto skutočnosť potvrdila aj štúdia „Vplyv informačných technológií na ekonomický rast a zamestnanosť“, ktorú spracoval kolektív Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, Bratislava. Štúdia sleduje pozíciu slovenského IT sektora v globálnom a regionálnom kontexte, finančnú pozíciu podnikov v IT sektore a efekty spoločnosti Microsoft na IT sektor Slovenska a slovenskú ekonomiku.

Informačné technológie (IT) sa stávajú jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví svetovej ekonomiky. Globálny obchod v sektore IT produktov a služieb dosiahol v roku 2002 hodnotu 1 trilión USD, generoval milióny vysoko kvalifikovaných pracovných miest a ekvivalentné príjmy do štátnych rozpočtov. Väčšina dnešných rozvinutých krajín dosiahla úspech najmä vďaka investíciám do IT sektora. Naproti tomu, ekonomicky nevýkonné krajiny zaostávajú práve pre nízku mieru využívania informačných technológií.

Z výsledkov rôznych analýz vyplýva, že rastúce investície do IT sektora vedú k rýchlejšiemu ekonomickému rastu. Očakávaný efekt sa však dostaví len ak sa bude súčasne akumulovať ľudský kapitál a rozvíjať IT infraštruktúra. Na základe výsledkov analýzy, ktorá v devätnástich európskych krajinách skúmala vplyv rastu investícií do IT sektora na hospodársky rozvoj, možno konštatovať, že:
o zvýšenie investícií do IT sektoru o 100 % sa premietne do 11 %-ného rastu HDP a 12 %-ného rastu HDP pripadajúceho na jedného obyvateľa,
o kumulatívne zvýšenie investícií do softvéru a služieb o 100 % zvyšuje rast HDP o 8 % a rast HDP pripadajúci na jedného obyvateľa o 9 %.

Investície do IT sektora prispievajú aj k rozvoju iných odvetví, najmä služieb, k rastu tvorby nových pracovných príležitostí, zvyšovaniu produktivity práce a ďalej k rastu miezd, poklesu nákladov firiem a zvýšeniu ich konkurenčnej schopnosti.

Ako sa darí IT sektoru na Slovensku
Slovenský IT sektor je z globálneho hľadiska málo významný, ale z hľadiska pomeru investícií k HDP je možné ho porovnať s niektorými krajinami EÚ. Podľa výsledkov sledovania SAV predstavoval v roku 1995 pomer investícií do IT sektora k HDP Slovenska približne 1,59 %, čo bolo výrazne menej ako priemer krajín EÚ. Táto hodnota však prevýšila investície do IT za daný rok v Španielsku, Hongkongu, Slovinsku či Poľsku. V roku 2000 sa na Slovensku investovalo do IT 2,17 % HDP, ale táto hodnota bola už pod úrovňou mnohých krajín, ktoré boli v roku 1995 v tomto smere zaostalejšie. V roku 2003 to bolo už 2,59 % HDP (12,2 %-ný rast v porovnaní s rokom 2002) a podľa prognóz spoločnosti International Data Corporation (IDC) by slovenské investície do IT mali v roku 2006 dosiahnuť hodnotu 2,93 % HDP (1 207 mil. USD). Vzhľadom na rýchly rozvoj tohto sektora na svete by to však znamenalo, že Slovensko by nedosiahlo veľký pokrok v porovnaní so sledovanými krajinami a aj napriek ľudskému potenciálu a iným možnostiam, ktorými SR disponuje, by za rozvinutým svetom v oblasti IT stále viac zaostávalo.

Výdavky na IT na Slovensku pripadajúce na jedného obyvateľa predstavovali v roku 2003 161 USD. To bolo len 76 % výdavkov pripadajúcich na jedného obyvateľa v Českej republike, 55 % v Slovinsku a 70 % v Maďarsku. Očakáva sa, že výdavky na jedného obyvateľa na Slovensku sa v roku 2006 zvýšia na 216 USD. Percento, akým sa slovenský IT sektor podieľa na celkovej zamestnanosti, sa od roku 1995 takmer zdvojnásobilo a v roku 2003 bolo 1,6 %.

Celková produkcia IT sektora v roku 2000 bola 14,5 mld. Sk, čo predstavovalo 0,66 % celkovej produkcie hospodárstva SR v danom roku. V produktivite práce je IT sektor 14-ty v poradí z celkového počtu 59 odvetví a 15-ty medzi odvetviami s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii. Podiel pridanej hodnoty na produkcii v sektore IT dosahuje až 48 %, kým celkový priemer pridanej hodnoty na produkcii v hospodárstve SR je iba 38 %.


Dopady aktivít spoločnosti Microsoft na IT sektor na Slovensku
Celosvetová pôsobnosť a vysoká konkurenčná schopnosť spoločnosti Microsoft vedie k priamym a nepriamym efektom pre jej zákazníkov tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Microsoft, ako jeden z najvýznamnejších nositeľov rozvoja informačných technológií, priniesol efekty pre slovenský IT sektor a pre slovenskú ekonomiku viacerými kanálmi. Záverečná časť štúdie SAV sa venuje vplyvu produktov a aktivít spoločnosti Microsoft v SR na domáce IT odvetvie a IT trh, vládny a verejný sektor, znalosť IT technológií a internetu zo strany verejnosti a na dôveru v tejto oblasti.

Microsoft má približne 10 %-ný podiel na svetovom trhu IT. Množstvo slovenských občanov má zamestnanie vďaka tomu, že ich zamestnávatelia, či už ide o firmy alebo verejné inštitúcie, majú priame alebo nepriame vzťahy so spoločnosťou Microsoft alebo využívajú jej produkty. Najzreteľnejšími príkladmi sú firmy, ktoré pôsobia ako medzičlánky a IT oddelenia vo verejných inštitúciách. Partnerské firmy spoločnosti Microsoft sa nachádzajú na čele rebríčkov najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb.

Zo štúdie vyplýva, že celkový prínos spoločnosti Microsoft pre slovenskú ekonomiku za rok 2002 predstavoval 4 951 mil. Sk, čo znamená, že jedna koruna vynaložená na nákup softvéru od spoločnosti Microsoft prináša efekt do slovenskej ekonomiky vo výške približne 7 korún.

Microsoft vo veľkej miere prispieva k procesu informatizácie Slovenska. Jeho program modelu komerčného softvéru silne podporuje slovenskú komunitu vývojárov, inovačné procesy, rast ziskového podnikania a investícií do výskumu a vývoja na Slovensku. Tržby slovenských IT firiem súvisiace s činnosťou spoločnosti Microsoft dosiahli v roku 2002 výšku cca 10 mld. Sk, čo predstavuje približne 19 %-ný podiel na celkových tržbách IT sektora.

Významným špecifickým segmentom na slovenskom IT trhu je Vláda SR a verejný sektor. Produkty spoločnosti Microsoft sú v strednodobom aj dlhodobom horizonte schopné napomôcť lepšiu administratívu týchto systémov a ušetriť štátnej správe a miestnej samospráve financie z ich rozpočtov.

Prínosy spoločnosti Microsoft na Slovensku sú viditeľné aj v štátnom rozpočte SR. Podľa odhadov SAV, efekt spoločnosti Microsoft v súvislosti s príjmami ŠR v roku 2002 dosiahol výšku takmer 1 026 mil. Sk. Odvody do poisťovní a fondov dosiahli hodnotu takmer 1 182 mil. Sk.

Odkaz realizovanej štúdie je zreteľný. To, kedy sa slovenská ekonomika začlení k vyspelým ekonomikám krajín EÚ či OECD, bude v značnej miere závisieť od rozvoja a použitia informačných technológií a akumulácie ľudského kapitálu a investícií do vedy a techniky.

Štúdiu nájdete na www.ekonom.sav.sk v časti Aktuality.

Zdroj : Tlačová správa, Bratislava 31. augusta 2004

Neprehliadnite: