Novinky v internetovom portfóliu Slovak Telecomu – panika u konkurencie?

Tlačový servis  /  22. 07. 2004, 18:49

Zavedením nových cien pre internetové volania od 1. augusta 2004 sa zníži cena pre dlhšie volania, ktoré v súčasnosti generujú až dve tretiny z celkovej prevádzky. Nové ceny prinášajú pre zákazníka až 40% úsporu v prípade slabej a víkendovej prevádzky a až 31% úsporu v silnej prevádzke. Navyše, nový produkt Rodinný internet predstavuje najzásadnejší krok pre sprístupnenie internetu každému bytovému užívateľovi v celej histórii internetizácie Slovenska.

Nové ceny internetových volaní – jednoznačná výhoda pre zákazníka
Cieľom novej tarifnej politiky Slovak Telecomu pre internetové volania je zavedenie progresívneho zlacňovania internetových volaní, čiže aby cena za minútu klesala s dĺžkou volania. Tento trend spoplatňovania je bežný aj v iných krajinách a má pozitívny vplyv tak na cenovú dostupnosť, ako aj dĺžku času využívania internetu. Nové ceny prinášajú až o 40% nižšiu minútovú cenu pre slabú a víkendovú prevádzku a až o 31% nižšiu minútovú cenu pre silnú prevádzku. To znamená, že zákazník v prípade slabej prevádzky bude od 18 minúty platiť za ďalšie minúty o 40% menej ako doteraz, v prípade silnej prevádzky bude každá ďalšia minúta od 17. minúty lacnejšia o 31%. Zavedením týchto nových cien reaguje spoločnosť Slovak Telecom na zvyšujúci sa záujem zákazníkov o intenzívnejšie využívanie internetu. Čoraz väčší a kvalitnejší internetový obsah (rozsiahlejšie webstránky, veľké súbory prenášané e-mailom, internet shopping, internet banking) zvyšujú čas, ktorí používatelia trávia na internete.

Nové ceny pre internetové volania jednoznačne zlacňujú dlhšie pripojenia do internetu. Ich zavedenie predstavuje zníženie ceny pre dve tretiny z celkovej internetovej prevádzky. Z porovnaní súčasných a nových cien za internetové volania vyplýva, že nové ceny zvýhodňujú volania do internetu dlhšie ako 17 až 18 minút. Štatistiky o dĺžke internetových volaní zároveň ukazujú, že celkovo len približne jedna tretina prevádzky je generovaná z volaní kratších ako 20 minút (pozri prílohu). Z toho vyplýva, že cenová úprava má veľmi pozitívny vplyv na zákazníka – za dve tretiny prevádzky zaplatí zákazník výrazne menej.
Na druhej strane, prevádzka z volaní do troch minút predstavuje len veľmi malý podiel: 5%, na celkovej prevádzke (pričom ani v silnej prevádzke tento podiel nepresahuje 8%).

Práve preto Slovak Telecom veľmi rázne, ale racionálne odmieta tvrdenia niektorých poskytovateľov internetu, že nové ceny znamenajú zdraženie a obmedzenie prístupu pre väčšinu zákazníkov. Tieto argumenty sú populistickým zahmlievaním faktu, že konkurencia tento krok zo strany ST v prospech koncového zákazníka nečakala.

Rodinný internet – reálny krok ku masovej internetizácii domácností
Z pohľadu zákazníka nie je výhodná len veľmi atraktívna cena (355,80 s DPH), ktorá predstavuje finančnú úsporu už pri využívaní internetu nad 30 minút denne. Výhodná je aj jeho okamžitá dostupnosť, keďže Rodinný internet si môžu aktivovať všetci bytoví zákazníci klasickej (analógovej) telefónnej prípojky používajúci programy ST Standard, ST Pohoda, ST Maxi a ST Extra. Zavedenie programu predstavuje pre zákazníka takmer nulové vstupné náklady, pretože zriadenie linky je za jednu korunu, aktivácia programu je zadarmo a analógový modem je často štandardnou výbavou PC zostavy. Rodinný internet je ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú vyskúšať pripojenie do internetu bez časových záväzkov a bez akýchkoľvek vstupných investícií.

Program Rodinný internet zároveň nijako neobmedzuje zákazníka v jeho neskoršom prechode na širokopásmové pripojenie. Zákazník sa môže v ktoromkoľvek čase rozhodnúť napríklad pre prechod na aDSL: program Rodinný internet je poskytovaný bez akejkoľvek časovej viazanosti, zrušenie programu je bezplatné. Rodinný internet sprístupňuje internet doslova každej rodine na Slovensku – pričom umožňuje intenzívne každodenné využívanie internetu za veľmi dobrú cenu.
Program Rodinný internet znamená pre zákazníka, že internetové volania nebudú tarifované v čase medzi 16:00 a 07:00 v pracovných dňoch a celý deň počas víkendov a sviatkov. Tento čas je výhodný predovšetkým pre rodiny s deťmi, pretože môžu využívať internet bez akýchkoľvek obmedzení už v skorých popoludňajších hodinách.

Reakcie konkurenčných poskytovateľov
internetových služieb – nepresnosti a zahmlievanie
Vyhlásenia niektorých konkurenčných poskytovateľov internetových služieb, že cieľom zmeny tarify je pokus o likvidáciu tých poskytovateľov a operátorov, ktorí poskytujú volania cez čísla 019xy je podľa ST účelovým zavádzaním a ignorovaním pôvodného a legálneho účelu čísel z množiny 019xy ako prístupu pre poskytovanie internetu. Čísla z množiny 019xy sú podľa platného Číslovacieho plánu a stanoviska TÚ SR určené len na poskytovanie prístupu do siete internet a s výnimkou jedinej spoločnosti nie je žiaden operátor oprávnený poskytovať na číslach 019xy hlas prostredníctvom siete internet (VoIP).
Zo strany Slovak Telecomu ide v prvom rade o prispôsobenie tarifikácie potrebám internetového trhu, nie o poškodzovanie záujmov alternatívnych hlasových operátorov. ST už niekoľko mesiacov poskytuje špeciálny veľkoobchodný produkt, ktorý je výhodný voči koncovým zákazníkom prostredníctvom reverse chargingu (zákazník platí za službu len tomu, kto mu túto službu poskytuje) a zároveň prísne zachováva otvorené konkurenčné prostredie, kedy každý potenciálny záujemca - operátor môže poskytovať VoIP za rovnakých a štandardných podmienok. Práve nútené zachovanie starej tarifnej štruktúry by viedlo k poškodzovaniu záujmov tých internetových poskytovateľov, ktorí čísla z množiny 019xy používajú na pripojenie do internetu. Podľa nášho názoru záujmom subjektov poskytujúcich v súčasnosti VoIP bez patričnej licencie nie je transparentné poskytovanie tejto služby, ale konzervovanie súčasného netransparentného stavu, zachovanie konkurenčnej finančnej výhody ťažiacej z nejasného právneho stavu a zachovanie nelegitímneho spôsobu poskytovania tejto služby voči koncovému užívateľovi. V opačnom prípade by tieto subjekty zamerali pozornosť na spoločnosťou ST ponúkaný veľkoobchodný produkt, vytvorený špeciálne pre poskytovanie VoIP.

Volania na internet (019XY) nepatria medzi tie služby, na ktoré sa vzťahuje cenová regulácia (z volaní sú to: miestne volania, medzimesto, medzinárodné volania). Ak cena nie je regulovaná, cenová zmena nepodlieha žiadnemu schvaľovaniu, len štandardnej oznamovacej povinnosti, čiže 15 dní pre začiatkom účinnosti. Aj preto je podanie API na Telekomunikačný úrad SR vo veci novej internetovej tarifikácie čisto účelové a iracionálne.
Čo sa týka možného zvyšovania záťaže, spoločnosť ST nepredpokladá, že by nastala z jedného dňa na druhý, čo by potenciálne mohlo mať vplyv na kapacitu konektivity do internetu,

poskytovanú jednotlivými poskytovateľmi do internetu. K zmierneniu preťažovania kapacity navyše prispieva aj posunutý začiatok slabej prevádzky o 3 hodiny na 16.00 h. Vyťaženosť kapacity POPov je v kompetencii ISPs, ktorí majú možnosť svojimi produktmi veľmi precízne regulovať záujem zákazníkov o pripojenie, ako aj intenzitu pripojenia, čas a podobne. Veľmi dôležitým faktorom zmierňujúcim rast nárokov na kapacitu dial-up pripojení a potenciálne riziko preťaženia POPov je rýchly rozvoj aDSL.

Spoločnosť Slovak Telecom pevne verí, že kroky, ktoré v súčasnosti podniká sú jednoznačne v prospech zákazníkov. Po paušálnom internete volali v minulosti rôzne inštitúcie, vrátane občianskych združení, ktoré poukazovali na ich výhodnosť a pozitívne skúsenosti z iných krajín. Slovak Telecom verí, že aj teraz budú mať na zreteli záujem občanov a zákazníkov a že zhodnotenie prínosu paušálneho internetu bude objektívne. Zároveň spoločnosť dúfa, že média a profesijné združenia  sa budú tejto téme so skutočnou znalosťou vecí venovať aj s odstupom času, teda aj v prípade pozitívnych dosiahnutých výsledkov.

Zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: