Slovak Telecom vybral poradcu pre predaj Rádiokomunikácií

Tlačový servis  /  09. 07. 2004, 13:28

Zástupcovia spoločnosti Slovak Telecom a poradenskej spoločnosti Wood & Company podpísali 9. júna 2004 zmluvu o poskytovaní poradenských služieb. Predmetom zmluvy je poskytovanie komplexného poradenstva pri zvažovanom zámere Slovak Telecomu odplatne previesť časť majetku vrátane aktív a pasív, ktorá súvisí s poskytovaním rádiokomunikačných služieb.

Slovak Telecom vypísal verejnú obchodnú súťaž na výber poradcu pre predaj Rádiokomunikácií 9. januára 2004. Do prvého kola tendra sa do stanoveného termínu (19. januára) prihlásilo šesť záujemcov. Prvé kolo bolo vyhodnocované podľa stanovených kritérií, pričom hlavný dôraz sa kládol na referencie a odborné zázemie záujemcu.

Do druhého kola verejnej obchodnej súťaže Riadiaci výbor vybral päť záujemcov, z nich všetci sa druhého kola tendra aj zúčastnili. Druhé kolo verejnej obchodnej súťaže bolo uzatvorené 4. februára tohto roku.

Dňa 9. februára Riadiaci výbor rozhodol, že najlepšiu ponuku v 2. kole verejnej obchodnej súťaže pre výber poradcu pri predaji Rádiokomunikácií predložil záujemca WOOD & Company, a.s., Bratislava. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb medzi spoločnosťami Slovak Telecom a Wood & Company bola podpísaná 9. júna 2004.

V nasledujúcich mesiacoch, po vykonaní hĺkovej analýzy a posúdení možných ekonomických a právnych aspektov, bude hlavnou úlohou Wood & Company pripraviť časový harmonogram, optimálnu stratégiu a štruktúru transakcie, ktorá bude následne predložená príslušným orgánom spoločnosti Slovak Telecom na schválenie.

Neprehliadnite: