Informatizácia – kľúč k efektívnej službe občanom

Martin Vataha  /  03. 06. 2004, 00:00

Svetová ekonomika prechádza globálnymi zmenami - nová ekonomika má potenciál pre ekonomický rast, zvyšovanie produktivity práce a zamestnanosti. V dôsledku tohoto rozvoja sa objavuje nový fenomén - informatizáci spoločnosti čo je proces zavádzania informačno-komunikačných technológií (počítače, poč. siete, mobilné telefóny) do praxe.

Niet pochýb o význame budovania informačnej spoločnosti – počnúc jednoduchou a efektívnou komunikáciou občana s verejnou správou, cez zvýšenie transparentnosti správy vecí verejných a jej zefektívnenie až po zvýšenie kvality života občana.
Demokratická strana považuje modernizáciu verejnej správy zavádzaním IKT za účinný nástroj k dosiahnutiu efektívnejšej, transparentnejšej, verejnosti bližšej verejnej správy.
Demokratická strana si želá Slovensko, ktoré nie je iba montážnou halou ale poskytuje aj vysoko kvalifikovanú pracovnú silu a má kvalitné siete. Slovensko, je podľa Demokratickej strany krajina, v ktorej sa po úradoch a medzi nimi pohybuje elektronický dokument a nie občan. Obchodovanie medzi slovenskými podnikateľmi navzájom ale aj s ich zahraničnými partnermi sa realizuje cez Internet.
Verejná správa slúži občanovi a musí mu slúžiť rýchlo, kvalitne a lacno. Využívanie informačno-komunikačných technológií je kľúčom k takejto verejnej správe.
Slovenská republika sa prihlásila ku všetkým relevantným programom, schválila všetky potrebné dokumenty, avšak to najdôležitejšie, realizácia, sa nekoná. Demokratická strana bude presadzovať rýchle realizovanie najdôležitejších úloh v procese informatizácie a to:.

1.zrovnoprávniť elektronické a štandardné dokumenty
rozvoj elektronického obchodu, ktorý šetrí prostriedky a urýchľuje transakcie, je možný len za podmienky, že dokumenty podpísané elektronickou formou sú rovnocenné s dokumentmi štandardnými. Tieto dokumenty musia byť relevantnými aj v prípade súdnych konaní.

2.urýchliť využívanie zaručeného elektronického podpisu vrátane takého, ktorý poskytujú certifikačné autority členských krajín EÚ a vyňať kontrolu nad používaním elektronického podpisu z pôsobnosti NBÚ
Uznávanie zahraničných akreditácií urýchli používanie elektronického podpisu a tým celej elektronickej komunikácie a zároveň dôjde k zosúladeniu nášho systému s jedným zo základných pilierov EÚ – voľným pohybom služieb.

3.Vytvoriť predpoklady pre tvorbu štandardizovaného informačného obsahu a e-služieb vo verejnej správe, resp. e-Government.
Štandardizáciou prostredia a dokumentov používaných v informačných systémoch verejnej správy ako aj pri styku s občanmi sa významne zjednoduší práca s dokumentmi tak pre verejnú správu samotnú ako aj pre občanov.


4.Pripraviť pilotný projekt elektronických volieb s otestovaním počas volieb do VÚC v roku 2005
Za jeden z kľúčových problémov pri spravovaní vecí verejných považujeme klesajúci záujem občanov o dianie v politike a to nielen v tzv. politike veľkej, ale aj v komunálnej. Dôkazom tohto trendu je nízka a stále klesajúca účasť občanov vo voľbách a všeobecne vo všetkých plebiscitoch. Legitimita rozhodnutí je z toho dôvodu stále nižšia a parlamenty či mestské zastupiteľstvá sú stále menej reprezentatívne. Elektronické voľby, ktoré ako prvá na Slovensku realizovala v roku 2003 práve Demokratická strana, zvýšia účasť voličov a umožnia všetkým občanom, najmä tým, ktorí sa nachádzajú v zahraničí a majú volebné právo, skutočne sa volebného aktu zúčastniť.

5.Zriadiť portál pre e-procurement – online verejné obstarávanie
Klientelizmus a korupcia patria medzi najväčšie problémy Slovenska. Najmä verejné obstarávanie, keď obstarávateľom je štátna či samosprávna inštitúcia, je často netransparentné. Zverejnením verejného obstarávania na centrálne miesto získajú kontrolné orgány a verejnosť jednoduchý prístup ku kontrole procesov verejného obstarávania. Ďalším efektom, spôsobením jednoduchou dostupnosťou, bude v mnohých prípadoch viac účastníkov súťaže a teda pokles nákladov verejnej správy.

6.Vytvoriť podmienky pre možnosti spolupráce verejného a súkromného sektoru formou Public Private Partnership
Realizácia mnohých programov je pre verejnú správu náročná finančne alebo aj z pohľadu ľudských zdrojov. Progresívnym spôsobom je spolupráca verejného a súkromného sektora, ktorá vedie k vzájomne výhodným riešeniam. Uzatváranie verejno-súkromných partnerstiev urýchli realizáciu potrebných programov.

7.Šetrenie
Každoročne dochádza k vynakladaniu miliardových prostriedkov na zabezpečenie informačných systémov verejnej správy. Keďže tieto postupy nie sú koordinované medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy, dochádza k zbytočnému plytvaniu prostriedkov daňových poplatníkov. Rôzne orgány verejnej správy pripravujú projekty, ktoré keď nebudú navzájom koordinované, sa minú účinku a budú znamenať len zbytočné zaťažovanie štátneho rozpočtu. Preto Demokratická strana bude presadzovať vytvorenie koordinačného centra, ktoré zabezpečovať nasadzovanie a prevádzku informačných systémov verejnej správy a koordinovať rôzne programy. Takéto koordinačné centrum nie je ďalším ústredným orgánom štátnej správy ale podporným pracoviskom tvoreným z odborníkov z jednotlivých UOŠS.

8.Samospráva
Využívanie IKT v samospráve, ktoré Demokratická strana považuje za nesmierne dôležité, vedie k znižovaniu počtu zamestnancov, k šetreniu finančných prostriedkov, k zefektívneniu úradov, k zvýšeniu kontroly zo strany občanov. Moderná samospráva komunikuje s občanmi prostredníctvom najnovších informačných technológií. Moderná samospráva občanom, ktorí prejavia záujem, posiela materiály z rokovaní samospráv emailom, umožňuje platiť poplatky internetom, organizuje prieskumy verejnej mienky, používa elektronický podpis pri vybavovaní agendy občana. Presun služieb na samosprávy kladie na ňu ďalšie nároky. Keďže v mnohých prípadoch ide z pohľadu samosprávy o nové činnosti, ktoré doteraz neriešila, bude sa spôsob poskytovania týchto služieb budovať na „zelenej lúke“, čo znamená, že je možné a potrebné od začiatku toto poskytovanie navrhnúť tak, aby bolo efektívne a ľahko rozšíriteľné. Vzhľadom na to, že budovanie IT systémov je úloha náročná a pre menšie mestá a obce nákladná a ťažko zabezpečiteľná z vlastných ľudských zdrojov, je potrebné informačné systémy centralizovať na krajskej úrovni. Takto organizované poskytovanie IT prostriedkov rieši problém nedostatku kvalifikovaných zamestnancov v mestách a obciach a znižuje náklady na obstarávanie informačných systémov.

Zdroj : Tlačová správa, Bratislava, 29. máj 2004

Neprehliadnite: