80 tisíc rodín si už nebude môcť zvoliť alternatívneho operátora

Matúš Serdula  /  26. 05. 2004, 00:00

V reklamách ST sa uvádza: „Už 80.000 rodín využíva program ST Maxi“. To znamená, že už 80.000 rodín sa zrieklo možnosti zvoliť si v budúcnosti alternatívneho operátora. Po prepojení sietí by si zákazníci potenciálne mohli vybrať až zo 17 spoločností, cez ktoré budú telefonovať. Od alternatívnych operátorov sa očakávajú najmä nižšie ceny volaní.

Volací program ST Maxi v porovnaní s inými volacími programami pre pevnú linku je cenovo výhodnejší. K tomuto záveru príde asi každý, kto si spraví jednoduché porovnanie ceny a služieb, ktoré za svoje peniaze dostane. Tento volací program od 1. marca umožňuje uskutočňovať miestne a medzimestské volania každú nedeľu zadarmo. Okrem toho obsahuje aj 60 voľných minút pre miestne a medzimestské volania v sieti ST.

Keďže je tento program cenovo výhodnejší, napadne vás otázka o čo vás operátor ukráti. Počet voľných minút to nie je a nie sú to ani ceny volaní. Príčinu je potrebné hľadať skrytú v zmluve. Tam zistíte, že volací program ST Maxi neumožňuje voľbu alternatívneho operátora. Znamená to, že sa na vašej pevnej linke zriekate možnosti telefonavať cez inú telekomunikačnú spoločnosť ako je Slovak Telecom.

Toto obmedzenie obsahuje aj volací program ST ISDN Dynamik, ktorý je určený pre ISDN linku. Ani pri ňom nie je možné využívať službu voľba alternatívneho prevádzkovateľa.

Telekomunikačný úrad SR udelil licencie na poskytovanie hlasovej služby v pevnej sieti týmto spoločnostiam:
(názov spoločnosti – Carrier Selection Code)
Aliatel Slovakia - 1017
BT Slovakia - 1050
ConnSpec Telekom - 1015
Dial Telecom - 1055
Energotel - 1002
eTel Slovensko - 1001
GlobalTel Slovakia - 1007
GTS Slovakia - 1044
M.B.C. - 1011
Nextra - 1016
Option One - 1040
PosTel – 1009
Slovak Telecom - 1021
Slovanet - 1010
Voipac - 1030
Železnice SR  – Železničné telekomunikácie - 1020
US Steel Košice – CSC nepridelený
US Ware – 1000

Čo je Carrier Selection Code?

Kód výberu prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete (CSC - Carrier Selection Code) je kód skladajúci sa z prístupového kódu prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete (CAC), ktorým je číslo "10" a identifikačného kódu vybraného prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete (CIC), tvoreného dvomi číslicami.

Dohodu o prepojení siete so Slovak Telecomom má uzavretú ConnSpec Telekom.

O voľbe alternatívneho prevádzkovateľa sa vo Všeobecných podmienkach ST píše v Oddiely III.:

Oddiel III. Výber iného prevádzkovateľa
1. Výber iného telekomunikačného podniku poskytujúceho rovnakú telekomunikačnú službu (prevádzkovateľa verejnej telekomunikačnej siete, ďalej len “prevádzkovateľ”) znamená možnosť užívateľa využívať len miestne, medzimestské alebo medzinárodné volania (podľa Oddielu I. bodu 1., bodu 2. a podľa oddielu II. tohto článku) prostredníctvom iného prevádzkovateľa poskytujúceho rovnakú službu za účelom využitia verejnej telefónnej služby.

2. Výber prevádzkovateľa je možné uskutočniť buď formou individuálnej voľby prevádzkovateľa alebo formou predvoľby prevádzkovateľa  podľa pokynov ST:
a) V prípade individuálnej voľby prevádzkovateľa užívateľ volí pri uskutočňovaní konkrétneho volania CSC vybraného prevádzkovateľa. Tieto kódy výberu prevádzkovateľa prideľuje jednotlivým telekomunikačným podnikom Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. V tomto prípade sú užívateľovi tieto služby (volania) vyúčtované vybraným prevádzkovateľa na základe použitia individuálnej voľby a poskytnutých údajov podľa časti V. článku II. bod 2 týchto Všeobecných podmienok
b) V prípade trvalej predvoľby prevádzkovateľa má užívateľ možnosť uzavrieť zmluvný vzťah s predvoleným prevádzkovateľom služieb podľa vlastného výberu. V takomto prípade môže užívateľ požiadať ST o nastavenie predvoľby prevádzkovateľa. Podmienkou pre nastavenie predvoľby prevádzkovateľa je, že užívateľ o to požiada ST, osobne predloží potvrdenie preukazujúce existenciu zmluvného vzťahu s predvoleným prevádzkovateľom a uzatvorí dodatok k Zmluve o pripojení podľa pokynov ST. V takomto prípade ST tieto volania užívateľovi neúčtuje, tieto volania sú užívateľovi vyúčtovávané predvoleným prevádzkovateľom na základe ich zmluvného vzťahu. Užívateľ si môže zvoliť pre miestne, medzimestské aj medzinárodné volania len jedného predvoleného prevádzkovateľa.

3. ST umožňuje užívateľom výber prevádzkovateľa buď individuálnou voľbou čísla alebo formou nastavenia predvoľby čísla. Formu výberu stanovia ST.

4. ST umožňuje užívateľom výber prevádzkovateľa za podmienky, že verejná telefónna služba sa mu poskytuje podľa ceny a podmienok určených podľa Štandardného volacieho programu.

5. Podmienkou na výber prevádzkovateľa je, že existuje prepojenie siete ST a vybraného prevádzkovateľa.

Doplnené 27.5.2004 o 9:10 :

Poplatky za zmenu volacieho programu

Prechod z ST Maxi na ST Standard - 119 Sk s DPH

Prechod z ST Standard na ST Maxi - bezplatne

Neprehliadnite: