eTel požiadal TÚ SR o vydanie rozhodnutia vo veci prepojenia sietí

Tlačový servis  /  27. 04. 2004, 20:38

eTel podal na TÚ SR návrh na vydanie rozhodnutia o prepojení verejných telefónnych sietí, ktorým regulátor určí technické, prevádzkové a ekonomické podmienky prepojenia. eTel sa obrátil na TÚ SR po uplynutí zákonnej šesťtýždňovej lehoty, počas ktorej malo dôjsť k uzavretiu zmluvy o prepojení sietí so spoločnosťou Slovak Telecom.

Spoločnosť eTel Slovensko, člen skupiny eTel Group, vedúci alternatívny poskytovateľ telekomunikačných služieb pre podnikových zákazníkov na Slovensku, požiadal 21.apríla 2004 TÚ SR o vydanie rozhodnutia vo veci prepojenia ním prevádzkovanej verejnej siete so sieťou spoločnosti Slovak Telecom, ktorým regulátor určí podmienky tohto prepojenia. Vzhľadom na dôležitosť sporov o prepojenie a ich dosah na poskytovanie verejných služieb je regulátor povinný rozhodnúť čo najskôr, vo výnimočných prípadoch je oprávnený lehotu na rozhodnutie predĺžiť najviac na štyri mesiace.

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona o elektronických komunikáciách požiadal eTel Slovensko dňa 27. februára 2004 opätovne Slovak Telecom o vzájomné prepojenie nimi prevádzkovaných verejných sietí. Po predložení návrhu zmluvy o prepojení eTel špecifikoval základné problémové oblasti, ktoré mali byť predmetom ďalšieho vyjednávania. Slovak Telecom však už od počiatku rokovaní opakovane a dlhodobo zotrvával na požiadavkách, ktoré eTel považuje za jednostranné, protiprávne a diskriminujúce.
Minuloročné neúspešné rokovania o vzájomnom prepojení sietí spoločností eTel Slovensko a Slovak Telecom, na ktoré bezprostredne nadviazali tohtoročné rokovania, zlyhali práve na neochote spoločnosti Slovak Telecom akceptovať pripomienky k predloženému návrhu zmluvy o prepojení sietí vychádzajúce z vtedy platného zákona o telekomunikáciách. Tento zákon neumožňoval, aby TÚ SR vstúpil do rokovaní o prepojení sietí, úrad však bol o priebehu a výsledkoch rokovaní pravidelne informovaný.
Slovak Telecom rovnako ako pri minuloročných rokovaniach zotrváva na podmienkach, ktoré sú v rozpore so zákonom a ako také sú neprijateľné. Za diskriminujúce eTel okrem iného považuje najmä ceny za prepojenie, ktoré sú nad úrovňou európskych benchmarkov, body prepojenia a podmienky prenajímania spojovacích okruhov.
V zmysle zákona je TÚ SR pri vykonávaní regulácie oprávnený vstúpiť do rokovania o prepojení sietí na návrh podniku alebo z vlastného podnetu. Túto zákonnú možnosť regulátor pri rokovaniach medzi spoločnosťou eTel Slovensko a Slovak Telecom nevyužil. Vo veci návrhu spoločnosti eTel Slovensko na rozhodnutie o uložení povinnosti spoločnosti Slovak Telecom uzatvoriť zmluvu o prepojení a určiť podmienky prepojenia má TÚ SR povinnosť rozhodnúť čo najskôr, vo výnimočných prípadoch je oprávnený lehotu na rozhodnutie predĺžiť najviac na štyri mesiace.

Zdroj : Tlačová správa, Bratislava, 27.4.2004

Neprehliadnite: