Spoločnosť GTS Slovakia požiadala TÚ SR o vstup do rokovaní o prepojení sietí

Tlačový servis  /  24. 03. 2004, 00:00

Spoločnosť GTS Slovakia podala 22. marca Telekomunikačnému úradu SR návrh na vstup úradu do rokovaní o prepojení verejných telefónnych sietí GTS a ST, spolu so žiadosťou o rozhodnutie. Podľa Zákona o elektronických komunikáciách má regulátor právo rozhodnúť v prípade, ak medzi podnikmi nedôjde k dohode v lehote šiestich týždňov.

Spoločnosť GTS Slovakia podala 22. marca Telekomunikačnému úradu SR návrh na vstup úradu do rokovaní o prepojení verejných telefónnych sietí GTS a ST, spolu so žiadosťou o rozhodnutie. Keďže ani po viac ako roku rokovaní nebola spoločnosť Slovak Telecom ochotná zmeniť v svojom návrhu zmluvy diskriminačné podmienky odporujúce bežnej praxi v iných krajinách, čím je prakticky zablokovaná liberalizácia pevnej telefónnej služby na Slovensku, je nutné, aby vo veci rozhodol regulátor trhu a zabezpečil konkurenčné prostredie v zmysle zákona o elektronických komunikáciách a direktív EK. Podľa Zákona o elektronických komunikáciách má regulátor právo rozhodnúť v prípade, ak medzi podnikmi nedôjde k dohode v lehote šiestich týždňov. Spoločnosť GTS Slovakia svoju žiadosť o prepojenie s ST zopakovala koncom januára 2004, avšak zo strany ST neboli ani v tejto lehote predložené nijaké úpravy pôvodného návrhu zmluvy, ktorý sa opiera o dnes už neplatný Zákon o telekomunikáciách z roku 2000.

Svoju žiadosť spoločnosť GTS Slovakia doplnila zoznamom sporných bodov a návrhom riešení. Okrem ceny za prepojené volania sa výhrady týkajú najmä umiestnenia bodov prepojenia, neumožnenia využitia vlastnej infraštruktúry na spojenie do týchto bodov, podmieňovania prepojenia odberom iných služieb, nesymetrie podmienok prepájania volaní z jednej siete do druhej a ďalších nadbytočných obmedzení, ktoré neúmerne navyšujú náklady alternatívneho operátora. Spoločnosť GTS Slovakia je tiež toho názoru, že prepojenie by malo zahŕňať aj volania na čísla 019xy, čo by umožnilo vznik konkurenčných služieb pre prístup na internet prostredníctvom verejnej telefónnej siete, ktoré by mohli byť impulzom ďalšieho rozširovania internetu na Slovensku.

Spoločnosť GTS Slovakia s.r.o. verí, že TÚ SR v čo najkratšom čase vydá opatrenia a rozhodnutia, ktoré jednoznačne vytvoria priestor pre konkurenciu na slovenskom telekomunikačnom trhu. Predovšetkým by malo ísť o technické a prevádzkové podmienky prepojenia, metodiku výpočtu ceny za prepojenie a stanovenie jej maximálnej výšky podľa tejto metodiky. Vzhľadom na výrazné zaostávanie slovenského trhu za vývojom v EÚ sú potrebné rázne kroky regulátora, ktoré presadia slobodu výberu koncového užívateľa bez ohľadu na vôľu alebo nevôľu dominantného subjektu.

Zdroj : Tlačová správa (Bratislava, 23. marec 2004)

Neprehliadnite: