Všetko o ADSL (po druhé) - Prenos informácii pomocu xDSL

Janny Vozár  /  09. 03. 2004, 00:00

Ako prebieha prenos informácií prostredníctvom xDSL technológií? Koľko rôznych DSL technológií existuje? Vedeli ste, že neexistuje žiadna účinná ochrana voči prenikaniu rušivých signálov do účastníckej linky, ktoré zapríčiňujú ektromagnetické väzby? Aj na tieto otázky zodpovieme v dnešnom pokračovaní seriálu o DSL technológiách.

(viac informácií o technológiách ADSL nájdete v sekcii www.inet.sk/adsl)

2. Prenos informácii pomocu xDSL

DSL je moderná technológia, ktorá umožňuje rýchly prístup do internetu cez existujúcu infraštruktúru medených vodičov.

Technológia DSL zabezpečuje prenos hlasu a dát na tej istej telefónnej linke. To znamená, že môžete zároveň telefonovať a využívať služby internetu. Jednotlivé signály sa šíria v rôznych frekvenčných pásmach a tak sa navzájom neovplyvňujú. Hlasová komunikácia sa prenáša v pásme do 4 kHz, pričom dáta sa prenášajú v pásme 20 kHz až 1,1 MHz.

Na to, aby DSL vôbec fungovalo, je potrebná zložitá infraštruktúra, pomocou ktorej sa zabezpečuje prenos a modulácia dát. Na strane užívateľa technológie je potrebné inštalovať DSL modem (viď.Obr.:1 a Ob.:2) a splitter. DSL modem zabezpečuje spojenie jedného PC a DSL prístupu. Na pripojenie viac počítačov z DSL prístupom sa používa router. (viď Obr.:6) Splitter zabezpečuje rozdelenie frekvenčných pásiem na hlasové a dátové. Signál z DSL modemu sa koncentruje na strane telekomunikačného operátora na DSLAMy, odkiaľ sa potom ďalej smeruje na sieť ATM do B-RASu, kde zákazníkov jednotlivých ISP nasmerujú cez L2TP tunel k danému internetovému poskytovateľovi. Toto smerovanie sa robí cez B-RAS na základe domény v prihlasovacom mene zákazníka.

Autentifikáciu – overenie zákazníka (prihlasovacie meno a heslo) a autorizáciu - pridelenie profilu služby ( napríklad prístup do internetu ) zabezpečuje Autentifikačný , Autorizačný a Accountingový server ISP.

2.1 Technológie xDSL

DSL (Digital Subcriber Line):Číslicová účastnícka linka je v podstate základný prístup ISDN (ITU –T I.431), prenosové prostredie tvorí 1 metalický pár (2 medené vodiče) o priemere jadier 0,4 – 0,8 mm, spôsob prenosu informácie je plneduplexný symetrický, celková rýchlosť je 160kbit/s, preklenuteľná vzdialenosť je 5,5 km pri priemere jadra 0,5 mm, neumožňuje súčasne prevádzkovať POTS, účastnícke vedenie je ukončené na digitálnej ústredni(šírka pásma 0 až 160 kHz, tlmenie skracuje výrazne dosah).

IDSL (ISDN Digital Subcriber Line): ISDN číslicová účastnícka linka, modemy IDSL sú ISDN terminálované adaptéry komunikujúce s kompatibilnými ISDN linkovými kartami, ktoré sú umiestnené na druhom konci metalickej slučky a ukončujú tak ISDN signál nezávisle na digitálnej telefónnej ústredni, sú teda priamo pripojené do siete WAN. Prenosové parametre ako pri DSL.

HDSL (High bit rate DSL):Vysokorýchlostná číslicová účastnícka linka patrí medzi najstaršie xDSL technológie a veľa ďalších xDSL technológii vychádza práve z HDSL. Prenosové prostredie tvoria 2 až 3 metalické páry, ale dnes poznáme aj jednopárovú verziu. Spôsob prenosu informácie je plneduplexný symetrický, prenosová rýchlosť je T1 (1,544 Mbit/s americká norma) alebo E1 (2,048 Mbit/s európska norma), preklenuteľná vzdialenosť na trojpárovom vedení o priemere jadra 0,5 mm je 3,7 km. Pri použití modulácie je možné súčasne na tom istom vedení prevádzkovať HDSL a POTS alebo ISDN. (šírka pásma 0 až 392 kHz).

SDSL (SIngle pair Digital Subcriber Line):Jednopárová číslicová účastnícka linka používa ako prenosové prostredie 1 metalický pár, spôsob prenosu informácie je plneduplexný symetrický 2Mbit/s , čiže celková prenosová rýchlosť je T1 alebo E1 (2,048 Mbit/s), preklenuteľná vzdialenosť pri priemere jadra 0,5 mm je 3,4 km.(šírka pásma 20 až 450 kHz). Je to jednopárová verzia HDSL. Ušetrenie párov a polovodičových komponentov je najväčšou výhodou oproti HDSL. V súčasnosti sa javí ako druhá najperspektívnejšia xDSL technológia , pretože pre celý rad aplikácii je symetrickosť obrovskou výhodou. Umožňuje súčasnú prevádzku SDSL a POTS alebo ISDN.

MDSL (Multirate Symetric DSL):Multirýchlostná symetrická číslicová účastnícka linka používa ako prenosové prostredie 1 metalický pár, spôsob prenosu dát je symetrický, maximálna prenosová rýchlosť je 2,048 Mbit/s, umožňuje túto rýchlosť rozdeliť na násobky 64 kbit/S prenosových rýchlostí:

2Mbit/s = N*M*64 kbit/s
N - počet kanálov
M – počet účastníkov

Preklenuteľná vzdialenosť závisí od danej prenosovej rýchlosti a je pre rýchlosť 64/128 kbit/s až 8,9 km, pre rýchlosť 2,048 Mbit/s je 4,5 km pri priemere jadra 0,5 mm. Šírka pásma je tiež závislá od prenosovej rýchlosti. MDSL je v podstate SDSL, ale s tým, že podporuje rôzne prenosové rýchlosti.

aDSL (asymetric DSL):Asymetrická číslicová účastnícka linka je najrozšírenejšia z xDSL. Prenosové prostredie tvorí 1 metalický pár, spôsob prenosu je asymetrický, čo znamená, že dáta tečúce od účastníka do siete používajú inú prenosovú rýchlosť (upstream) ako dáta tečúce zo siete k účastníkovi (downstream), preklenuteľná vzdialenosť pri priemere jadra 0,5 mm je od 2,7 – 5,5 km v závislosti od výslednej prenosovej rýchlosti.(viď. Graf:3)

RADSL (Rate Adaptive DSL):Číslicová účastnícka linka používa ako prenosové prostredie 1 metalický pár, spôsob prenosu je možné voliť a môže byť asymetricky alebo symetricky, prenosová rýchlosť je adaptívna, čo umožňuje voľbu prenosovej rýchlosti pre poskytovanie služieb v závislosti na prenosových parametrov vedenia a vzdialenosti, rýchlostný rozsah 1 – 12 Mbit/s pre downstream , 128 kbit/s – 1 Mbit/s pre upstream. Maximálna šírka pásma je 10 MHz).

VDSL (Ver high bit rate DSL): Veľmi vysoko rýchlostná číslicová účastnícka linka používa ako prenosové prostredie 1 metalický pár, spôsob prenosu je asymetrický, prenosová rýchlosť je výrazne závislá na preklenuteľnej vzdialenosti a môže byť až 55,2 Mbit/s pre downstream , 2 Mbit/s upstream pri dosahu 20 až 300m a použitej šírke pásma 300 kHz až 30 MHz. Umožňuje súčasnú prevádzku VDSL a POTS alebo ISDN.

PDSL (Power DSL): Umožňuje pripojenie používateľov cez klasickú 220V prípojnú energetickú sieť. Sieťová zásuvka tvorí nielen pripojenie zariadenia k zdroju elektrickej energie, ale súčasne tvorí dátovú metalickú sieť. Hromadnému nasadeniu tejto technológie v súčasnosti bráni problém s transformáciou dát do vysokonapäťových energetických sieti, diskutovaná je i otázka zdieľania rovnakej prístupovej siete.

BDSL (Broadcast DSL): je určená na distribúciu väčšieho počtu televíznych kanálov, ktoré zdieľajú prenosové médium spolu s analógovou telefónnou linkou.
Analógové signály sú zdigitalizované a spolu s digitálnymi TV sú podrobené kompresii. Pri použití troch subnosných frekvencii (40 kHz , 80 kHz , 1,2 MHz ) a dĺžke prípojného vedenia je možné prenášať 40 TV kanálov.

2.2  Nepriaznivé vplyvy na prenos

Technológia xDSL a samozrejme aj ADSL sú určené na nasadenie do existujúcej prístupovej sieti na metalické káble so skrúcanými medenými pármi. Na rozdiel od optických vlákien nejestvuje na týchto kábloch žiadna účinná ochrana voči prenikaniu rušivých signálov do účastníckej linky, zapríčinených elektromagnetickými väzbami. Preto pri nasadzovaní týchto technológii je dôležité brať ohľad na nepriaznivé vplyvy xDSL technológii navzájom.

Presluchy
sú spôsobené konečnými väzbovými mechanizmami medzi pármi zdieľajúcimi ten istý kábel a sú fyzicky susedné pričom pri xDSL technológiách sa stretávame s dvoma typmi presluchov – na konci (NEXT) a na vzdialenom konci (FEXT).

Mikroprerušenie
sú vplyvy , pri ktorých dochádza k dočasnému prerušeniu vedenia predovšetkým v mieste konektora, spôsobené vonkajšou mechanickou činnosťou na metalických vodičoch tvoriacich prenosovú cestu alebo napr. korodovaním. Dôsledkom mikroprerušenia môže byť zlyhanie číslicovej prenosovej linky spolu so zlyhaním výkonového napájania (ak je poskytované )počas trvania mikroprerušenia.

Šumy
sú nechcené náhodné prídavné signály, ktoré vykazujú určitú výkonovú úroveň a ovplyvňujú pôvodný signál pričom je dôležité, aby signál vykazoval podstatne vyššiu úroveň , tomuto parametru hovoríme odstup signál/šum. Najnepriaznivejšie sú tzv. impulzové šumy, ktoré môžu byť spôsobené nasadením rôznych digitálnych technológii v jednom kábli alebo prostredím (elektrické výboje, blesky...).

Straty šírenia signálu
sú lineárne závisle na dĺžke(vzdialenosti) a určujú teda dosah danej technológie.

Možné opatrenia na obmedzenie rušivých vplyvov
ADSL systém je schopný počas nábehovej procedúry sám si ohodnotiť stav linky, jej útlmovú charakteristiku, úroveň šumov v závislosti na frekvencii a podľa toho a požadovanej rezervy rozmiestniť bity dátového toku na jednotlivé nosné, nastaviť vysielacie úrovne a ustanoviť najvyšiu diahnuteľnu prenosovú rýchlosť v oboch smeroch prenosu.


(Článok je súčasťou Stredoškolskej odbornej činnosti autora. Informácie sú čerpané z rôznych zdrojov, ktorých zoznam nájdete v sekcii www.inet.sk/adsl.)

Neprehliadnite: