Automatizovaná správa registratúry už aj na Úrade vlády SR

Tlačový servis  /  19. 02. 2004, 12:12

Správa zariadení Úradu vlády SR formou verejného obstarávania uskutočnila výber dodávateľa, ktorý pre potreby ÚV SR implementoval riešenie pre správu registratúry. Cieľom projektu bolo zavedenie jednotného spôsobu evidencie spisovej agendy, ktorý spĺňa najnovšie legislatívne požiadavky.

(zdroj: tlačová správa Datalanu)

Túto potrebu sa rozhodla Správa zariadení ÚV SR zabezpečiť riešením od spoločnosti Datalan, a.s., pod názvom Registratúrna kniha ( ďalej RK). RK získala pozitívne stanovisko MV SR, ako riešenie vyhovujúce nasadeniu do štátneho sektora i komerčnej sféry. Projekt bol v ostrej prevádzke spustený 1.1. 2004.

Keďže donedávna na ÚV SR nebol funkčný systém, ktorý by spĺňal nové legislatívne nároky na vedenie spisovej služby, manažment Správy zariadení ÚV SR si uvedomil potrebu zavedenia jednotného systému práce pre všetkých zamestnancov. Riešenie muselo byť v súlade so Zákonom NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, ako aj Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia tohto zákona.

„Cieľom riešenia bolo plné nahradenie manuálneho vedenia správy registratúry počas celého životného cyklu záznamov. Ide teda o uľahčenie evidencie, spracovania, vyhľadávania a následne aj opätovného otvárania agendy. V budúcnosti je možné rozšíriť správu o prevod fyzických záznamov do elektronickej formy skenovaním alebo ukladaním priamo v aplikácii, v ktorej bol záznam vytvorený.“ uvádza Ing. Roman Balogh, projektový manažér spoločnosti Datalan, a.s..

Registratúra na ÚV SR už po novom
V súčasnosti Registratúrna kniha umožňuje na ÚV SR plnú automatizáciu správy registratúry, kompletnú a presnú evidenciu záznamov, ako aj získanie okamžitých informácií o štádiu vybavovania jednotlivých dokumentov. Architektúra systému bola navrhnutá s ohľadom na vysokú flexibilitu, škálovateľnosť a ľahkú údržbu aj pri veľkom počte klientských pracovných staníc. V prípade potreby môžu služby RK využívať i vzdialení užívatelia, akými sú napríklad vysunuté pracoviská. Samotný produkt pokrýva celú problematiku a umožňuje užívateľom pracovať v dobre známom, prívetivom prostredí, aj bez potreby zložitých školení.

Neprehliadnite: