Slovak Telekom víta prístup viacerých nemocníc pri riešení ich dlhov

Tlačový servis  /  23. 02. 2004, 00:00

Slovak Telecom víta prístup riaditeľov niektorých nemocníc, ktorí v snahe riešiť svoje záväzky voči spoločnosti Slovak Telekom a v snahe zabrániť ich ďalšiemu navyšovaniu, iniciatívne požiadali o blokovanie určitých typov volaní.

Spoločnosť Slovak Telecom od polovice minulého roka intenzívne rieši problém starých dlhov viacerých nemocníc a zdravotníckych zariadení rozmiestnených po celom území Slovenska. V tejto súvislosti spoločnosť rokovala a naďalej rokuje so zástupcami nemocníc a zdravotníckych zariadení, Ministerstvom zdravotníctva SR a Vyššími územnosprávnymi celkami.

Po rokovaniach so zástupcami nemocníc a zdravotníckych zariadení, ktoré neviedli k akceptovateľnému výsledku, spoločnosť Slovak Telecom v decembri minulého roka listom oslovila viacero nemocníc a zdravotníckych zariadení, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvom zdravotníctva SR, aby vyrovnali svoje záväzky ešte za rok 2002, vyjadrili sa k záväzkom za rok 2003 a navrhli riešenie pri splácaní svojich dlhov vo forme splátkového kalendára. Značná časť oslovených partnerov zareagovala a navrhla riešenie celej situácie. Mnohí z riaditeľov týchto nemocníc navyše iniciatívne požiadali v rámci racionalizačných opatrení o blokovanie určitých typov odchádzajúcich hovorov, ktoré sa výrazným spôsobom podieľali na ich celkovom dlhu.

V januári 2004 spoločnosť Slovak Telecom opätovne zaslala list nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam, ktoré nereagovali na predchádzajúci list, prostredníctvom ktorého predmetné nemocnice informovala, že pristúpi ku konkrétnym opatreniam, ktoré zabránia ďalšiemu navyšovaniu dlhov týchto nemocníc. Tieto opatrenia môžu znamenať blokovanie odchádzajúcich medzinárodných hovorov, hovorov do mobilných sietí a na audiotexové čísla. Uskutočňovanie miestnych a medzimestských hovorov nebude týmto opatrením ovplyvnené. Zároveň tieto opatrenia nebudú mať dopad na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť Slovak Telecom okrem toho v posledných mesiacoch minulého roka rokovala so spoločnosťou Veriteľ, a.s. o postúpení pohľadávok nemocníc a zdravotníckych zariadení, ktoré boli transformované pod správu VÚC, miest a obcí k 1.1.2003. Na základe zmluvy, podpísanej medzi obidvomi spoločnosťami v decembri 2003 došlo k úhrade podstatnej časti istiny dlhu nemocníc a zdravotníckych zariadení v správe VÚC, miest a obcí. Uvedená zmluva o postúpení pohľadávok sa však dotýka výhradne nemocníc transformovaných k 1.1.2003 pod správu VÚC, miest a obcí, a išlo výhradne o úhradu dlhov týchto nemocníc a zdravotníckych zariadení za rok 2002.

Neprehliadnite: