eTel Slovensko požiadal TÚ SR o zverejnenie Zmluvy o prepojení

Tlačový servis  /  13. 02. 2004, 00:00

eTel Slovensko požiadal TÚ SR o zverejnenie Zmluvy o prepojení uzatvorenej medzi spoločnosťami Slovak Telecom a Connspec Telekom. V súčasnosti je predmetná zmluva v plnom rozsahu predmetom obchodného tajomstva, čo je v rozpore s platným zákonom o elektronickej komunikácii. TÚ SR je povinný podľa platného zákona zverejniť všetky časti zmluvy o prepojení, ktoré obsahujú cenu za prepojenie.

(zdroj: tlačová správa eTel Slovensko)

eTel Slovensko v oficiálnom liste zo dňa 28.1.2004 upozornil Telekomunikačný úrad, aby ako regulátor zabezpečil súlad s platným zákonom a zverejnil časti zmluvy o prepojení uzatvorenej medzi spoločnosťami Slovak Telecom a ConnSpec Telekom, ktoré podľa zákona nesmú podliehať obchodnému tajomstvu.

Podľa § 28 ods. 6 Zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sú podniky povinné predložiť uzavretú zmluvu o prepojení úradu do 15 dní odo dňa jej uzavretia. Úrad je povinný zverejniť oznámenie o uzavretí zmluvy o prepojení sietí vrátane základných podmienok prepojenia a umožniť nahliadnuť do zmluvy každému, kto o to požiada, okrem tých častí zmluvy, ktoré zmluvné strany označili za predmet obchodného tajomstva. Predmetom obchodného tajomstva nie je cena za prepojenie.

Cena za prepojenie dohodnutá v zmluve o prepojení medzi spoločnosťou Slovak Telecom a ConnSpec Telekom ako predmet obchodného tajomstva týchto spoločností je od 1. januára 2003 v priamom rozpore s vyššie uvedeným ustanovením zákona.

Vzhľadom k tejto skutočnosti eTel Slovensko požiadal úrad, aby bez zbytočného odkladu zabezpečil v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách zverejnenie všetkých častí zmluvy o prepojení, ktoré obsahujú cenu za prepojenie hovorov, ako aj cenu za služby, ktoré si zmluvné strany poskytujú v súvislosti s prepojením a ktoré sú bezpodmienečne nevyhnutné na realizáciu prepojenia.

Neprehliadnite: