eTel Slovensko podal podnet na začatie správneho konania voči Slovak Telecomu

Tlačový servis  /  02. 02. 2004, 00:00

eTel Slovensko podal podnet na začatie správneho konania voči spoločnosti Slovak Telecom a zároveň požiadal o vydanie predbežného opatrenia vo veci prístupového čísla 01942. Zamedzenie smerovaní volaní na skrátené číslo 019xy spoločnosťou Slovak Telecom, bude mať za následok zmarenie výkonu práva eTel Slovensko poskytovať túto službu v súlade s udelenou licenciou.

(zdroj: tlačová správa eTel Slovensko)

Spoločnosť Slovak Telecom listom zo dňa 11.12.2003 oznámila spoločnosti eTel Slovensko, že smerovanie volaní na skrátené čísla 019xy, ktoré sú určené číslovacím plánom vydaným TÚ SR na poskytovanie verejnej telekomunikačnej dátovej služby, bude poskytovať podľa doterajších zmluvných vzťahov do 31.1.2004.

Slovak Telecom pripravil pre poskytovateľov služby sprostredkovania prístupu do siete Internet produkt ISP DialUp Access, ktorým má byť umožnené týmto poskytovateľom za diametrálne odlišných podmienok ako je tomu v súčasnosti, túto službu poskytovať.

eTel Slovensko je oprávnený v súlade s licenciou udelenou Telekomunikačným úradom SR poskytovať užívateľom službu prístupu do siete Internet prostredníctvom prístupového čísla 01942.

Realizácia zamýšľaného opatrenia spoločnosti Slovak Telecom, t.j. zamedzenie smerovaní volaní na licenciou pridelené číslo 01942 bude mať za následok ukončenie poskytovania tejto služby užívateľom prostredníctvom tohto prístupového čísla. Týmto krokom dôjde k zmareniu výkonu práva eTel Slovensko poskytovať službu sprostredkovania prístupu do siete Internet prostredníctvom prístupového čísla 01942, ktoré jej na tento účel TÚ SR v licencii pridelil.

Obchodné podmienky produktu ISP DialUp Access sú pre eTel Slovensko neakceptovateľné a z toho dôvodu nepristúpi k podpisu zmluvy na poskytovanie tohto produktu. Na nesprávnu právnu konštrukciu vzťahu Slovak Telecom a poskytovateľa služby ISP DialUp Access, ktorý má byť založený zmluvou a obchodnými podmienkami na poskytovanie produktu ISP DialUp Access, eTel upozornil už v čase pripomienkovania podmienok jeho poskytovania. Prístup telekomunikačných podnikov do telekomunikačnej siete prevádzkovanej podnikom s významným vplyvom na trhu, za účelom poskytovania služieb koncovým užívateľom má byť realizovaný zmluvou o prístupe do verejnej telekomunikačnej siete.

Neprehliadnite: