Možné porušenie licencie na poskytovanie VTS spoločnosťou Slovak Telecom

Tlačový servis  /  28. 01. 2004, 00:00

eTel Slovensko do tohto dňa (23.1.2004, pozn. red.) neobdržal vyjadrenie TÚ SR vo veci podania podnetu na začatie konania vo veci možného porušenia licencie spoločnosťou Slovak Telecom na poskytovanie verejnej telefónnej služby. V prípade opodstatnenosti podania je TÚ SR povinný začať konanie voči spoločnosti Slovak Telecom vo veci porušenia licencie.

(zdroj: tlačová správa eTel Slovensko, nachádzate sa v sekcii s tlačovými správami)

eTel Slovensko v spoločnom podaní so spoločnosťami Dial Telecom a GTS Slovakia z 24.októbra 2004 poukázali na skutočnosť neoprávneného viazania poskytovania služby ST DSL spoločnosťou Slovak Telecom užívaním konkrétneho volacieho programu v rámci ňou poskytovanej verejnej telefónnej služby.

TÚ SR je zo zákona povinný informovať navrhovateľa, v prípade že nerozhodne v lehote 60 dní od obdržania podnetu, o ďalšom postupe. Do dnešného dňa eTel žiadne vyjadrenie TÚ SR neobdržal.

Podmienky poskytovania telekomunikačných služieb sú definované v licencii vydanej TÚ SR. Táto jednoznačne určuje povinnosť pre jej držiteľa v smere zákazu viazania poskytovania služby na poskytnutie iných služieb, pokiaľ:
a) tieto služby nie sú prevádzkovo a technicky viazané,
b) nejde o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady,
c) obmedzenia v obchodnom styku obvyklé.

Viazanosť služieb pri absencii ktorejkoľvek z uvedených podmienok je porušením licencie na poskytovanie verejnej telefónnej služby.

Na užívanie tejto dátovej služby je z technického hľadiska plne postačujúce, aby mal užívateľ zriadenú telefónnu prípojku (metalické prenosové médium) bez toho, aby súčasne musel užívať aj hlasové služby volacích programov spoločnosti Slovak Telecom. Pri viazaní poskytovania služby ST DSL s konkrétnym volacím programom absentuje technická a prevádzková viazanosť. Viazanie služieb spoločnosťou Slovak Telecom je teda v rozpore s jej udelenou licenciou na vykonávanie relevantných činností.

Neoprávnené viazanie dátových služieb s používaním povahovo nesúvisiacich hlasových služieb je v rozpore so Zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, zneužitím dominantného postavenia a narušením hospodárskej súťaže.

Priamym dôsledkom protiprávneho viazania je vznik škody koncovému užívateľovi, ktorý je nútený odoberať aj služby o ktorých poskytovanie nemá záujem.

Skonštatovanie rozporu s uvedenou licenciou zaväzuje TÚ SR na prijatie potrebných opatrení na odstránenie protiprávneho stavu, vrátane uloženia sankcií voči spoločnosti Slovak Telecom.

Neprehliadnite: