Milan Luknár, predseda TÚ SR: Fungovanie Telekomunikačného úradu

Peter Polakovič  /  18. 01. 2002, 18:51

Telekomunikačný úrad (TÚ) sa stal regulátorom cien v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb dňom účinnosti nového zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z.z., t.j. od 1. júla 2000.

Táto povinnosť prešla na TÚ z Ministerstva financií SR bez jediného pracovníka. (Pri zrušení pôsobnosti TÚ v oblasti povoľovania telekomunikačných stavieb bolo z TÚ na krajské úrady presunutých 24 pracovníkov vrátane všetkých finančných nákladov a vybavenia.) Cenová regulácia vyžaduje skúsených odborníkov najmä z oblasti ekonomiky. Na túto činnosť bolo preto potrebné získať príslušných odborníkov z oblasti telekomunikácií a najmä so znalosťami ekonomiky a práva. Odbor ekonomickej regulácie je postupne budovaný a je zbytočné rozoberať problémy s tým spojené, keďže TÚ je orgán štátnej správy a ako taký je i honorovaný.

Po zvýšení cien spoločnosťou UPC začal TÚ kontrolu dodržiavania regulačných opatrení, vydaných MF a TÚ a konštatoval, že spoločnosť UPC tieto opatrenia porušila. TÚ jej v zmysle zákona o cenách uložil pokutu viac ako 25 mil. Sk, proti ktorej sa UPC odvolala. V súčasnej dobe prípad rieši Najvyšší súd. Nemyslím si, že TÚ sa trápne snaží presadiť svoju dôstojnosť vo vzťahu k UPC, TÚ môže konať len v medziach zákona. Nemôže preto radiť, zákazníkom UPC, či napr. platiť alebo nie (čo je najčastejšia otázka), pretože to nie je v jeho kompetencii.

Čo sa týka regulácie telekomunikačných služieb, ktoré poskytujú Slovenské telekomunikácie, a.s. (ST), je potrebné konštatovať, že podmienkou privatizácie bolo medziiným prijatie regulačného rozhodnutia, ktoré by stanovovalo jasné podmienky regulácie vybraných cien na dlhšie obdobie. Preto TÚ vydal regulačné rozhodnutie č. 223 z júla 2000, návrh ktorého spracoval privatizačný poradca Deutsche Bank. Na základe tohoto rozhodnutia reguluje TÚ tzv. cenový kôš, ktorý zahŕňa šesť cien: zriadenie hlavnej telefónnej stanice, mesačný nájom hlavnej telefónnej stanice, automaticky uskutočnené miestne, medzimestské a medzinárodné volania, ako aj volania z verejných telefónnych automatov. Rozhodnutie platí 5 rokov a ST môžu v zmysle neho zvyšovať ceny tohto koša polročne maximálne o infláciu zvýšenú o 3%. Poskytovanie služieb internetu medzi nimi nie je. Neznamená to však, že ST môžu zvyšovať ceny svojvoľne, keď tieto ceny nie sú regulované. Pri úpravách cien sú ST povinné dodržiavať § 12 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, t.j. "predávajúci a kupujúci nesmú dohodnúť neprimeranú cenu pri predaji alebo nákupe tovaru..." Podľa § 12 ods. 2 zákona za neprimeranú cenu u predávajúceho sa považuje dohodnutá cena, ktorou sa výrazne presahujú ekonomicky oprávnené náklady alebo primeraný zisk. Po poslednom zvýšení cien Telekomunikačný úrad uplatní reguláciu ceny v súlade so zákonom o telekomunikáciách č. 195/2000, pretože ST majú v službách internetu výrazné postavenie na trhu. Určenie ekonomicky oprávnených nákladov však výrazne sťažuje úradu fakt, že § 33 ods. 2 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, ktorý hovorí o povinnosti viesť v účtovníctve oddelene náklady a výnosy z poskytovania verejnej telekomunikačnej služby bude platiť až od 1.1. 2003. Napriek tomu však náš úrad zahájil rokovania s ST s cieľom regulácie služieb internetu.

Telekomunikačný úrad popri povinnosti regulácie cien má v zmysle zákona o telekomunikáciách množstvo iných povinností. Ak hovoríme o efektívnosti TÚ, musím uviesť, že TÚ priniesol do štátneho rozpočtu v roku 2001 342 mil. Sk namiesto plánovaných 250 mil. SK a pritom odčerpal zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť menej ako tretinu tejto sumy. V súčasnej dobe pripravuje výlučne vlastnými silami bez konzultačnej spoločnosti vydanie troch licencií pre tretiu generáciu mobilných telekomunikácií tzv. UMTS. Do príjmovej časti rozpočtu dostal za úlohu priniesť 4,5 miliárd Sk a pritom výdavková časť rozpočtu na rok 2002 bola výrazne znížená. V prípade úspechu TÚ ušetrí štátnemu rozpočtu 60 až 80 mil. Sk ako náklad na konzultačnú spoločnosť, v prípade neúspechu bude zrejme obviňovaný z neschopnosti. Pri vydávaní licencií UMTS použili i také renomované regulačné agentúry ako úrady napr. Dánska, Belgicka, Nemecka (ale i Českej republiky), ktorí zamestnávajú skúsených právnikov a ekonómov - o počte ani nehovoriac - svetoznáme poradenské spoločnosti, takže Slovensko bude v tomto prípade unikát.

V zmysle štatútu podlieha Telekomunikačný úrad SR Národnej rade SR, požiadal som preto predsedu výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pána Volfa o vykonanie poslaneckého prieskumu, ktorý by podrobnejšie posúdil efektívnosť práce TÚ.

Ing. Milan Luknár
predseda TÚ SR

Neprehliadnite: