Informačná spoločnosť – globálna výzva v novom miléniu

Jana Stadtruckerová  /  29. 12. 2003, 00:00

V súčasnom svete na prahu 21. storočia pozorujeme transformáciu od priemyselnej spoločnosti k informačnej spoločnosti. Dynamický proces naštartoval základné zmeny vo všetkých oblastiach ľudského života – šírenie vedomostí, sociálna interakcia, ekonomika, riadenia podnikov, politika, média, vzdelávanie, zdravie, voľný čas a zábava.

Sme na prahu novej revolúcie snáď najväčšej v dejinách ľudstva.Vývoj v informačnej spoločnosti prebieha veľkou rýchlosťou. Sledujeme zrýchľovanie kovergencie medzi telekomunikáciami, multimédiami a informačnými technológiami (IT). Táto konvergencia umožňuje vývoj a produkciu nových výrobkov a služieb a ovplyvňuje riadenie podnikov a obchod. V rovnakom čase môžeme pozorovať explóziu nových trhových príležitostí, rast konkurencie a umiestňovanie zahraničných investícií do nových oblastí.

Týmito výzvami sa zaoberal Svetový summit o informačnej spločnosti, ktorý sa za účasti predstaviťeľov vlád, OSN, občianskej spoločnosti a súkromného sektora uskutočnil v dňoch 10 – 12. decembra 2003 v Ženeve, Švajčiarsko. Program summitu je rozdelený do dvoch fáz. Prvá fáza, ktorá prebehla v Ženeve sa zaoberala zadefinovaním širších tém týkajúcich sa rozvoja informačnej spoločnosti. Účastníci prijali Deklaráciu príncípov (stavebné bloky informačnej spoločnosti) a Plán aktiviť pre jednotlivé stavebné bloky. Druhá fáza bude pokračovať 16 – 18. 12. 2005 v Tunisku a bude sa zaoberať zhodnotením pokroku.

Deklarácia princípov - spoločná vízia informačnej spolčnosti

Informačná spoločnosť (IS) vo svete, by mala byť orientovaná na ľudí, inkluzívna a rozvojová. Každý človek by mal mať možnosť šíriť, využívať a zdieľať informácie a vedomosti. Treba umožniť ľuďom a komunitám využívať potenciál infokomunikačných technológií (IKT) pre zabezpečenie trvaloudržateľného rozvoja, zlepšenia kvality života a ochrany ľudských práv. Deklarácia princípov definuje výzvy, ktoré stoja pred ľudstvom a na základe týchto výziev stanovila 11 stavebných blokov.

Výzvy IS:

- Využitie IKT na podporu rozvojových cieľov OSN stanovených v Deklarácií Milénia – boj s extrémnou chudobou, základné vzdelanie pre všetkých, podpora rovnosti žien a mužov, redukcia úmrtnosti, udržateľnosť životného prostredia, zlepšenie zdravia matiek, rozvoj globálnych partnerstiev pre mierový a prosperujúci svet
- Centrálna úloha vedy a výskumu a vzdelávania pre rozvoj informačnej spoločnosti
- Riešenie problému nerovnakej distribúcie IKT medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami
- Mladí ľudia v informačnej spoločnosti. Mladí ľudia sú budúca pracovná sila, budúci tvorcovia a užívatelia IKT. Dať šancu všetkých mladým ľuďom využívať IKT.
- Ženy a informačná spoločnosť. Umožniť ženám aktívne sa zúčastňovať vo všetkých sférach informačnej spoločnosti.
- Marginalizované skupiny a informačná spoločnosť (prisťahovalci, handicapovaní ľudia, utečenci, nezamestaní, menšiny)
- Umožniť prístup k IKT ľuďom žijúcim vo vidieckych a odľahlých oblastiach
- Zachovanie kultúrnej identity a kultúrnej diverzity v informačnej spoločnosti
- Zohľadnenie potrieb ľudí v rozvojových krajinách
- Budovanie inkluzívnej informačnej spoločnosti – nové formy solidarity a nové formy partnerstiev

Informačná spoločnosť pre všetkých – kľúčové princípy

Deklarácia princípov zadefinovala 11 kľúčových princípov alebo stavebných blokov informačnej spoločnosti:

1. Úloha vlád a zainteresovaných skupín v podpore rozvoja IKT
2. IKT infraštruktúra – základ pre inkluzívnu informačnú spoločnosť
3. Prístup k informaciám a vedomostiam
4. Budovanie kapacít – vzdelávanie, získanie IT zručností
5. Budovanie dôvery a bezpečnosti vo využívaní IKT
6. Vhodné prostredie – transparentnosť, konkurencia, legislatíva
7. Aplikácie IKT – prínos pre všetky oblasti života
8. Kultúrna diverzita a identita, lingvistická diverzita a lokálny obsah
9. Médiá
10. Etická dimenzia informačnej spoločnosti
11. Medzinárodná a regionálna spolupráca

Plán aktivít a ciele do roku 2015

Plán aktivít premieňa kľúčové princípy do aktivít, ktoré treba uskutočniť pre rozvoj globálnej informačnej spoločnosti. Poskytuje otvorenú platformu reagujúcu na rýchly rozvoj danej oblasti a zohľadňuje rôzne stupne rozvoja IS vo svete.

Ciele do roku 2015:

- Vybaviť a prepojiť informačnými a komunikačnými technológiami všetky vidiecke oblasti, univerzity, stredné a základné školy, vedecké a výskumné centrá, knižnice, kultúrne centrá, poštové úrady a archívy, zdravotné strediská a nemocnice, vytvoriť komunitné prístupové body
- Vytvoriť webstránky a emailové adresy lokálnych a centrálnych úradov
- Prispôsobiť výuku na základných a stredných školách potrebám informačnej spoločnosti
- Zaistiť, že všetci ľudia na svete majú prístup k TV a rozhlasu
- Podporiť rozvoj obsahu vo všetkých svetových jazykoch
- Zaistiť, že polovica svetovej populácie má prístup k IKT

autorka je predsedníčka odbornej komisie MSD pre informačné technológie

Neprehliadnite: