Stanovisko Telekomunikačného úradu SR k zdražovaniu Internetu

Peter Polakovič  /  12. 01. 2002, 00:00

V prípade volania na čísla 019xy (Internet) nejde o regulovanú cenu. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zvažuje možnosti regulácie cien za volania na čísla 019xy...

12. 1. 2001, www.bystro.sk:

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Jarošova č. 1, P.O. BOX 76, 830 08 Bratislava


Stanovisko Telekomunikačného úradu SR k zdražovaniu Internetu


TÚ SR zdražovanie Internetu nepodporuje, zároveň však upozorňuje, že sa nevyjadruje k zmenám cenovej politiky ST v prípade, že ceny nie sú v rozpore s rozhodnutím o regulácii cien.
V prípade volania na čísla 019xy (Internet) nejde o regulovanú cenu. Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) zvažuje možnosti regulácie cien za volania na čísla 019xy.
Úrad pred minuloročnou úpravou cien za volania na čísla 019xy rokoval so Slovenskými telekomunikáciami, a.s. Výsledkom rokovaní bolo skorigovanie zvýšenia cien k júlu 2001 Slovenskými telekomunikáciami, čím bol znížený dopad úpravy cien na užívateľov.

Telekomunikačný úrad SR v prípade Slovenských telekomunikácií reguluje ceny služieb, ktoré priamo súvisia s poskytovaním telefónnej služby prostredníctvom pevnej telekomunikačnej siete. Jednou z podmienok privatizácie Slovenských telekomunikácií bolo vydanie rozhodnutia o regulácii cien, ktorým by bol regulovaný tzv. kôš služieb. Tento spôsob regulácie je vo väčšine krajín EU ponímaný ako štandard. Úrad vydal rozhodnutie o regulácii cien č. 223/2000 Z.z. http://www.teleoff.gov.sk/Ceny/223.pdf, ktorým reguluje ceny metódou cenového koša. Cieľom takejto regulácie je, aby regulované ceny postupne, v horizonte piatich rokov, dosiahli takú výšku, ktorá odráža úroveň nákladov súvisiacich s poskytovaním týchto služieb (tzv. rebalancing). Podstatou metódy je, že zvyšovanie cien sa neposudzuje jednotlivo za každú službu, ale posudzuje sa ako zvýšenie ceny celého koša služieb. Zvýšenie cien koša služieb platných pre nasledujúce obdobie regulácie nesmie presiahnuť percentuálnu zmenu indexu spotrebiteľských cien (index inflácie) medzi jednotlivými obdobiami regulácie, zvýšenú o hodnotu faktora cenovej regulácie (hodnota faktora je 3 %).
Slovenské telekomunikácie sú povinné predložiť návrh regulovaných cien
(ceny služieb, ktoré priamo súvisia s poskytovaním telefónnej služby prostredníctvom pevnej telekomunikačnej siete) minimálne dva mesiace pred koncom obdobia regulácie cien, pričom obdobiami regulácie sú šesťmesačné obdobia začínajúce 1. januárom a 1. júlom
kalendárneho roka. Úrad môže navrhované ceny zamietnuť v prípade, že návrh je v rozpore s rozhodnutím o regulácii cien.


Úroveň DPH na Slovensku a v okolitých krajinách, ktorá ovplyvňuje cenu pripojenia:
Slovensko 23 %, Česká republika 5 %, Poľsko 6 %, Maďarsko 25 %, Rakúsko 20 %, Nemecko 16 %.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

Neprehliadnite: