Zákon o elektronických komunikáciách - legislatívny proces

Patrik Krauspe  /  20. 08. 2003, 00:00

Účelom zákona o elektronických komunikáciách je implementácia nového regulačného rámca EÚ do právneho poriadku SR, ktorý sa v členských krajinách EÚ uplatňuje od 25. júla 2003. Zákon o elektronických komunikáciách zruší a nahradí súčasný zákon o telekomunikáciách. Nový regulačný rámec EÚ je zameraný na ďalší rozvoj hospodárskej súťaže, na výhodnejšie ceny pre spotrebiteľa, kvalitu, lepší výber služieb, zhodnotenie kapitálu a zároveň má zabezpečiť transparentnosť a právnu istotu pre všetkých účastníkov operujúcich na vnútornom trhu EÚ.

Návrh zákona o elektronických komunikáciách spracovali špecialisti Výskumného ústavu spojov Banská Bystrica v súčinnosti s odborníkmi z Protimonopolného úradu SR a Telekomunikačného úradu SR pod gestorským vedením Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo prvú verziu paragrafového znenia návrhu zákona o elektronických komunikáciách dňa 17. apríla 2003. Vnútrorezortné pripomienkové konanie bolo ukončené 5. mája 2003. Medzirezortné pripomienkovanie sa začalo 3. júna a ukončené bolo 20. júna 2003. Dňa 25. júla 2003 bol návrh zákona doručený na Úrad vlády SR vo verzii, ktorou sa majú zaoberať poradné orgány vlády SR.

Porada ekonomických ministrov na svojom zasadnutí 13. augusta odporučila vláde schváliť návrh zákona o elektronických komunikáciách. Legislatívna rada vlády sa bude návrhom zaoberať na rokovaní dňa 19. augusta 2003.

Vláda Slovenskej republiky by mala o návrhu zákona o elektronických komunikáciách rokovať na jednej zo svojich septembrových schôdzí. Po jeho schválení sa ním začne zaoberať parlament v troch čítaniach.

Podľa zámeru predkladateľa by sa mal zákon objaviť v prvom čítaní na októbrovej schôdzi Národnej rady SR. Poslanci určia, v ktorých výboroch bude návrh prerokovaný. Gestorským výborom, podobne ako to bolo pri prerokovávaní novely telekomunikačného zákona, sa podľa všetkého stane výbor NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie. Okrem neho sa zákon pravdepodobne objaví tiež vo výbore pre obranu a bezpečnosť, výbore pre verejnú správu a ústavnoprávnom výbore. Po prejednaní vo výboroch a vypracovaní spoločnej správy gestorským výborom návrh prerokujú poslanci v druhom čítaní, ktoré je plánované na novembrovú schôdzu parlamentu. V tejto fáze sa schvaľujú pozmeňovacie návrhy zo spoločnej správy výborov, ako aj návrhy, ktoré zazneli v príspevkoch poslancov v rámci rozpravy v druhom čítaní. Po ich prerokovaní sa návrh posúva do tretieho čítania, v ktorom sa schvaľuje zákon ako celok. Po schválení v Národnej rade SR musí zákon o elektronických komunikáciách podpísať prezident. Má na to lehotu 15 dní od doručenia schváleného znenia z Národnej rady SR.

Zákon by mal podľa navrhovateľa nadobudnúť účinnosť 1. januára 2004, s výnimkou niektorých ustanovení viažucich sa na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie.

Okrem orgánov, ktoré vstupujú do legislatívneho procesu, majú záujem zaoberať sa návrhom zákona o elektronických komunikáciách aj niektoré ďalšie inštitúcie či orgány. Na pôde výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie pracujú komisie ako odborné poradné orgány na prípravu podkladov a stanovísk a rôznych návrhov pre rokovanie výboru. V záujme prípravy čo najkvalitnejšieho zákona komisie prejavili záujem zaoberať sa predmetnou novelou už predtým, ako sa dostane na rokovanie Národnej rady SR. Predsedom komisie pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií je poslanec Ľubomír Vážny, členmi poslanci Ján Jasovský, Stanislav Janiš, zástupcovia ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií ako aj niektorých vecne príslušných profesijných združení. Predsedníčkou komisie pre informatizáciu spoločnosti je poslankyňa Beáta Brestenská.


Patrik Krauspe
autor je výkonný riaditeľ Asociácie telekomunikačných operátorov

Neprehliadnite: