Premigrovaných nie je viac než polovica domén

Peter Polakovič  /  19. 08. 2003, 00:00

Až 64,43 % (44 728) z celkového počtu technicky prevádzkovaných domén (69 420) nebolo premigrovaných do nového systému. Je tomu tak šesť týždňov pred plánovaným termínom deaktivácie domén pod ccTLD sk, pri ktorých nebola uzatvorená tzv. „Zmluva o doméne“ medzi jej držiteľom a správcom národného doménového priestoru pod ccTLD sk., spoločnosťou EuroWeb Slovakia, a.s..

Uvedený proeskum vykonal crooce.com – the internet company, cieľom prieskumu bolo poskytnúť širokej odbornej a laickej verejnosti základné informácie o stave priebehu migračného procesu.

Z počtu nepremigrovaných domén, je podľa metodiky crooce.com – the internet company, na účely prevádzkovania webovej lokality resp. s tým súvisiacich služieb používaných celkom 14 563 domén (32,55 %). Metodika vychádza z posúdenia stavu technických prostriedkov, ktoré vytvárajú osobité predpoklady na prevádzkovanie takýchto služieb. Nástroje založené na tejto metodike dokážu napríklad označiť domény, ktoré sú tzv. „odparkované“ poprípade domény, ktoré predstavujú „alias“ k inej doméne. Celkový počet „používaných“ domén však nevyjadruje, ale aproximuje počet domén, pri ktorých je predpoklad migrácie.

Ku dňu zhotovenia prieskumu, bolo registrovaných celkom 860 rôznych registrátorov, pod ktorých správou bola aspoň jedna doména, pri ktorej bola uzatvorená tzv. „Zmluva o doméne“. Registrátorom s najväčším počtom domén „v novom systéme“ je spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s. (2 823), na druhom a treťom mieste sa umiestnili Yegon, s.r.o. (2 091) a SLOVANET, a.s. (1 420).

Obdobne, z pohľadu držiteľov domén, bolo ku dňu zhotovenia prieskumu, registrovaných celkom 13 096 rôznych subjektov, ktoré uzatvorili aspoň jednu tzv. Zmluvu o doméne. Držiteľom najväčšieho počtu domén je opäť spoločnosť Slovenské telekomunikácie, a.s. (781), na druhom a treťom mieste sa umiestnili Zoner, s.r.o. (309) a Atlantis Systems, s. r. o. (271).

Zoznam registrátorov, pre ktorých je technicky prevádzkovaných viac ako 2 000 nepremigrovaných domén, nájdete v nasledujúcej tabuľke:

Tab. 1, Registrátori s najväčším počtom nepremigrovaných domén

1. Slovenské telekomunikácie, a.s.
2. INTERNET SK, s.r.o. / P.E.S. consulting, s.r.o.
3. Nextra, s.r.o.
4. Slovanet, a.s.
5. EuroWeb Slovakia, a.s.


Migračný plán

V kontexte s migračným plánom je najbližším kľúčovým termínom 1. október 2003, kedy prestane byť vykonávaná technická prevádzka domén, pre ktoré nebola uzatvorená tzv. Zmluva o doméne. Jedná sa v poradí už o tretí termín určený správcom národného doménového priestoru pod ccTLD sk.

Vzhľadom na počet do tohoto okamihu nepremigrovaný domén a na v predchádzajúcej vete uvedenú skutočnosť, nie je však v súčasnosti možné s určitosťou posúdiť, či pristúpi správca národného doménového priestoru pod ccTLD sk. opätovne k úprave migračného plánu.


zdroj: tlačová správa

Neprehliadnite: