Prieskum miery zabezpečenia počítačových učební na školách Slovenskej republiky EDU 2011

Tlačový servis  /  13. 06. 2011, 00:00

Spoločnosť Info consult, s.r.o. vykonala v dňoch 23.mája až 10.júna 2011 operatívny anonymný prieskum v sektore základných a stredných škôl, do ktorého sa zapojilo formou elektronického dotazníka celkom 691 škôl.

Hlavné zistenia
 32% respondentov uvádza, že správu počítačových učební zabezpečuje formou externých dodávateľov, pričom 24% z nich vynakladá viac ako 100 EUR mesačných nákladov na túto formu údržby
 až 92% respondentov využíva počítačové učebne efektívne – využíva ich aj na výuku predmetov nesúvisiacich s informačnými technológiami (neinformatických predmetov)
 snahy o prístup žiakov na internetové stránky s nevhodným
obsahom charakterizuje 7% respondentov ako časté, 62%
ako občasné
 monitorovanie prístupu na internetové stránky nerieši 26%
respondentov, blokovanie prístupu na stránky s nevhodným
obsahom má doriešené približne polovica respondentov
 v oblasti preventívneho pôsobenia sú najčastejšie využívané
interné personálne možnosti - vyučovanie (až 97%
respondentov) a málo sú využívané externé formy

Neprehliadnite: